przepływ tensorowy:: porcja:: Menedżer buforowania:: Fabryka Ładowarek

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <caching_manager.h>

Abstrakcja dla fabryki ładującej do mapowania z serwowalnego żądania do odpowiedniego ładowacza.

Streszczenie

Dziedzictwo

Kierować Znane podklasy: tensorflow :: służąc :: PathPrefixLoaderFactory

Konstruktory i destruktory

~LoaderFactory ()

Funkcje publiczne

CreateLoader (const ServableId & servable_id)=0
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
Tworzy serwowalne dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego servable-id.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const =0
virtual int64
Zwraca wersję odpowiadającą serwowalnej nazwie dla danej polityki.

Funkcje publiczne

Utwórz Loader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
)=0

Tworzy serwowalne dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego servable-id.

Wszelkie błędy można zgłaszać poprzez osadzenie ich w zwróconym elemencie ServableData.

Pobierz wersję udostępnianą

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const =0

Zwraca wersję odpowiadającą serwowalnej nazwie dla danej polityki.

~LoadFabryka

virtual  ~LoaderFactory()=default