przepływ tensorowy:: porcja:: Menedżer

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <manager.h>

Menedżer jest odpowiedzialny za załadunek, rozładunek, odnośników i zarządzania dożywotnią wszystkich Servable obiektów poprzez ich ładowarki.

Streszczenie

Dziedzictwo

Kierować Znane podklasy: tensorflow :: serwującą :: AspiredVersionsManager , tensorflow :: służąc :: BasicManager , tensorflow :: służąc :: CachingManager , tensorflow :: służąc :: ServerCore

Konstruktory i destruktory

~Manager ()

Funkcje publiczne

GetAvailableServableHandles () const
std::map< ServableId, ServableHandle < T > >
Zwraca mapę wszystkich aktualnie dostępnych serwowalnych określonego typu T.
GetServableHandle (const ServableRequest & request, ServableHandle < T > *const handle)
Status
Zwraca ServableHandle otrzymał ServableRequest .
ListAvailableServableIds () const =0
virtual std::vector< ServableId >
Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów serwowalnych, tj.

Funkcje publiczne

Uzyskaj dostępne do obsługi uchwyty

std::map< ServableId, ServableHandle< T > > GetAvailableServableHandles() const 

Zwraca mapę wszystkich aktualnie dostępnych serwowalnych określonego typu T.

Mapa pochodzi od identyfikatora serwable do odpowiedniego uchwytu.

WAŻNE: Dzwoniący nie powinien długo trzymać się za uchwyty, ponieważ trzymanie ich opóźnia możliwy do obsługi załadunek i rozładunek.

Uzyskaj obsługiwany uchwyt

Status GetServableHandle(
  const ServableRequest & request,
  ServableHandle< T > *const handle
)

Zwraca ServableHandle otrzymał ServableRequest .

Zwraca błąd, jeśli żaden taki Servable nie jest dostępny, np. nie został jeszcze załadowany, został wyciszony/rozładowany itp. Wywołujący może założyć, że stan OK wskazuje na niepuste dojście.

WAŻNE: Dzwoniący nie powinien długo trzymać się za uchwyty, ponieważ trzymanie ich opóźnia możliwy do obsługi załadunek i rozładunek.

ListaAvailableServableIds

virtual std::vector< ServableId > ListAvailableServableIds() const =0

Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów serwowalnych, tj.

każdy z nich można pobrać za pomocą GetServableHandle.

~Menedżer

virtual  ~Manager()=default