przepływ tensorowy:: porcja:: SharedPtrHandle

#include <servable_handle.h>

Implementacja UntypedServableHandle przy użyciu shared_ptr zrobić ref liczenia na Loader , który jest właścicielem Servable.

Streszczenie

Dziedzictwo

Dziedziczy z: tensorflow :: służąc :: UntypedServableHandle

Konstruktory i destruktory

SharedPtrHandle (const ServableId & id, std::shared_ptr< Loader > loader)
~SharedPtrHandle ()

Funkcje publiczne

id () const override
virtual const ServableId &
servable () override
virtual AnyPtr

Funkcje publiczne

SharedPtrHandle

 SharedPtrHandle(
  const ServableId & id,
  std::shared_ptr< Loader > loader
)

ID

virtual const ServableId & id() const override

serwowalny

virtual AnyPtr servable() override

~SharedPtrHandle

 ~SharedPtrHandle() override=default