Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Wprowadzenie do tunera Keras

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Keras Tuner to biblioteka, która pomaga wybrać optymalny zestaw hiperparametrów dla programu TensorFlow. Proces wybierania odpowiedniego zestawu hiperparametrów dla aplikacji uczenia maszynowego (ML) nazywa się dostrajaniem hiperparametrów lub hipertuningiem .

Hiperparametry to zmienne, które zarządzają procesem uczenia i topologią modelu ML. Te zmienne pozostają stałe w całym procesie szkolenia i mają bezpośredni wpływ na wydajność programu ML. Hiperparametry są dwojakiego rodzaju:

 1. Modeluj hiperparametry, które wpływają na wybór modelu, takie jak liczba i szerokość ukrytych warstw
 2. Hiperparametry algorytmu, które wpływają na szybkość i jakość algorytmu uczenia się, takie jak szybkość uczenia się dla Stochastic Gradient Descent (SGD) i liczba najbliższych sąsiadów dla klasyfikatora AK Nearest Neighbors (KNN)

W tym samouczku użyjesz tunera Keras do wykonania hipertuningu w aplikacji do klasyfikacji obrazów.

Ustawiać

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

Zainstaluj i zaimportuj tuner Keras.

pip install -q -U keras-tuner
import kerastuner as kt

Pobierz i przygotuj zbiór danych

W tym samouczku użyjesz Keras Tuner do znalezienia najlepszych hiperparametrów dla modelu uczenia maszynowego, który klasyfikuje obrazy odzieży ze zbioru danych Fashion MNIST .

Załaduj dane.

(img_train, label_train), (img_test, label_test) = keras.datasets.fashion_mnist.load_data()
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-labels-idx1-ubyte.gz
32768/29515 [=================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-images-idx3-ubyte.gz
26427392/26421880 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
8192/5148 [===============================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-images-idx3-ubyte.gz
4423680/4422102 [==============================] - 0s 0us/step

# Normalize pixel values between 0 and 1
img_train = img_train.astype('float32') / 255.0
img_test = img_test.astype('float32') / 255.0

Zdefiniuj model

Podczas budowania modelu dla hipertuningu oprócz architektury modelu definiuje się również przestrzeń wyszukiwania hiperparametrów. Model skonfigurowany dla hipertuningu nazywa się hipermodelem .

Możesz zdefiniować hipermodel na dwa sposoby:

 • Korzystając z funkcji konstruktora modeli
 • Poprzez podklasę klasy HyperModel interfejsu API Keras Tuner

Można również użyć dwóch predefiniowanych HyperModel ćwiczenia - HyperXception i HyperResNet do zastosowań wizyjnych komputer.

W tym samouczku do zdefiniowania modelu klasyfikacji obrazu zostanie użyta funkcja konstruktora modeli. Funkcja konstruktora modelu zwraca skompilowany model i używa hiperparametrów zdefiniowanych w tekście do hiperstrojenia modelu.

def model_builder(hp):
 model = keras.Sequential()
 model.add(keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)))

 # Tune the number of units in the first Dense layer
 # Choose an optimal value between 32-512
 hp_units = hp.Int('units', min_value=32, max_value=512, step=32)
 model.add(keras.layers.Dense(units=hp_units, activation='relu'))
 model.add(keras.layers.Dense(10))

 # Tune the learning rate for the optimizer
 # Choose an optimal value from 0.01, 0.001, or 0.0001
 hp_learning_rate = hp.Choice('learning_rate', values=[1e-2, 1e-3, 1e-4])

 model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=hp_learning_rate),
        loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        metrics=['accuracy'])

 return model

Utwórz instancję tunera i wykonaj hipertuning

Utwórz instancję tunera, aby wykonać hipertuning. Tuner Keras ma cztery dostępne tunery - RandomSearch , Hyperband , BayesianOptimization i Sklearn . W tym samouczku użyjesz tunera Hyperband .

Aby utworzyć wystąpienie tunera Hyperband, należy określić hipermodel, objective optymalizacji i maksymalną liczbę trenowanych epok ( max_epochs ).

tuner = kt.Hyperband(model_builder,
           objective='val_accuracy',
           max_epochs=10,
           factor=3,
           directory='my_dir',
           project_name='intro_to_kt')

Algorytm strojenia Hyperband wykorzystuje adaptacyjną alokację zasobów i wczesne zatrzymywanie, aby szybko osiągnąć zbieżność w modelu o wysokiej wydajności. Odbywa się to za pomocą wspornika w stylu mistrzostw sportowych. Algorytm trenuje dużą liczbę modeli przez kilka epok i przenosi tylko połowę modeli o najwyższej wydajności do następnej rundy. Hyperband określa liczbę modeli do trenowania w nawiasie, obliczając factor 1 + log ( max_epochs ) i zaokrąglając go w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Utwórz wywołanie zwrotne, aby zatrzymać trenowanie wcześniej po osiągnięciu określonej wartości utraty walidacji.

stop_early = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5)

Uruchom wyszukiwanie hiperparametrów. Argumenty metody wyszukiwania są takie same, jak te użyte dla tf.keras.model.fit oprócz powyższego wywołania zwrotnego.

tuner.search(img_train, label_train, epochs=50, validation_split=0.2, callbacks=[stop_early])

# Get the optimal hyperparameters
best_hps=tuner.get_best_hyperparameters(num_trials=1)[0]

print(f"""
The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely-connected
layer is {best_hps.get('units')} and the optimal learning rate for the optimizer
is {best_hps.get('learning_rate')}.
""")
Trial 30 Complete [00h 00m 28s]
val_accuracy: 0.8944166898727417

Best val_accuracy So Far: 0.8944166898727417
Total elapsed time: 00h 06m 04s
INFO:tensorflow:Oracle triggered exit

The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely-connected
layer is 512 and the optimal learning rate for the optimizer
is 0.001.


Wytrenuj model

Znajdź optymalną liczbę epok, aby wytrenować model z hiperparametrami uzyskanymi podczas wyszukiwania.

# Build the model with the optimal hyperparameters and train it on the data for 50 epochs
model = tuner.hypermodel.build(best_hps)
history = model.fit(img_train, label_train, epochs=50, validation_split=0.2)

val_acc_per_epoch = history.history['val_accuracy']
best_epoch = val_acc_per_epoch.index(max(val_acc_per_epoch)) + 1
print('Best epoch: %d' % (best_epoch,))
Epoch 1/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.6147 - accuracy: 0.7839 - val_loss: 0.4014 - val_accuracy: 0.8539
Epoch 2/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3753 - accuracy: 0.8655 - val_loss: 0.3886 - val_accuracy: 0.8607
Epoch 3/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3298 - accuracy: 0.8782 - val_loss: 0.3729 - val_accuracy: 0.8648
Epoch 4/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3069 - accuracy: 0.8860 - val_loss: 0.3373 - val_accuracy: 0.8801
Epoch 5/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2812 - accuracy: 0.8933 - val_loss: 0.3202 - val_accuracy: 0.8818
Epoch 6/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2664 - accuracy: 0.8997 - val_loss: 0.3141 - val_accuracy: 0.8860
Epoch 7/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2533 - accuracy: 0.9065 - val_loss: 0.3128 - val_accuracy: 0.8892
Epoch 8/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2371 - accuracy: 0.9128 - val_loss: 0.3160 - val_accuracy: 0.8869
Epoch 9/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2314 - accuracy: 0.9126 - val_loss: 0.3332 - val_accuracy: 0.8851
Epoch 10/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2191 - accuracy: 0.9193 - val_loss: 0.3214 - val_accuracy: 0.8888
Epoch 11/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2098 - accuracy: 0.9196 - val_loss: 0.3183 - val_accuracy: 0.8910
Epoch 12/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2031 - accuracy: 0.9228 - val_loss: 0.3313 - val_accuracy: 0.8890
Epoch 13/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1941 - accuracy: 0.9270 - val_loss: 0.3168 - val_accuracy: 0.8978
Epoch 14/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1863 - accuracy: 0.9287 - val_loss: 0.3478 - val_accuracy: 0.8848
Epoch 15/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1802 - accuracy: 0.9330 - val_loss: 0.3293 - val_accuracy: 0.8917
Epoch 16/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1731 - accuracy: 0.9347 - val_loss: 0.3107 - val_accuracy: 0.8964
Epoch 17/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1677 - accuracy: 0.9380 - val_loss: 0.3352 - val_accuracy: 0.8948
Epoch 18/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1641 - accuracy: 0.9391 - val_loss: 0.3322 - val_accuracy: 0.8956
Epoch 19/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1557 - accuracy: 0.9412 - val_loss: 0.3569 - val_accuracy: 0.8872
Epoch 20/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1563 - accuracy: 0.9416 - val_loss: 0.3801 - val_accuracy: 0.8880
Epoch 21/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1521 - accuracy: 0.9416 - val_loss: 0.3584 - val_accuracy: 0.8926
Epoch 22/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1456 - accuracy: 0.9456 - val_loss: 0.3616 - val_accuracy: 0.8913
Epoch 23/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1372 - accuracy: 0.9503 - val_loss: 0.3891 - val_accuracy: 0.8910
Epoch 24/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1355 - accuracy: 0.9502 - val_loss: 0.3693 - val_accuracy: 0.8928
Epoch 25/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1313 - accuracy: 0.9505 - val_loss: 0.3668 - val_accuracy: 0.8902
Epoch 26/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1304 - accuracy: 0.9509 - val_loss: 0.3967 - val_accuracy: 0.8947
Epoch 27/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1230 - accuracy: 0.9526 - val_loss: 0.3865 - val_accuracy: 0.8936
Epoch 28/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1193 - accuracy: 0.9553 - val_loss: 0.3736 - val_accuracy: 0.8949
Epoch 29/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1181 - accuracy: 0.9545 - val_loss: 0.3967 - val_accuracy: 0.8893
Epoch 30/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1102 - accuracy: 0.9597 - val_loss: 0.4002 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 31/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1067 - accuracy: 0.9591 - val_loss: 0.4335 - val_accuracy: 0.8901
Epoch 32/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1090 - accuracy: 0.9573 - val_loss: 0.4269 - val_accuracy: 0.8873
Epoch 33/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1030 - accuracy: 0.9614 - val_loss: 0.4296 - val_accuracy: 0.8967
Epoch 34/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1009 - accuracy: 0.9628 - val_loss: 0.4441 - val_accuracy: 0.8929
Epoch 35/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1014 - accuracy: 0.9613 - val_loss: 0.4328 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 36/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0919 - accuracy: 0.9663 - val_loss: 0.4594 - val_accuracy: 0.8921
Epoch 37/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0943 - accuracy: 0.9622 - val_loss: 0.4475 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 38/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0934 - accuracy: 0.9644 - val_loss: 0.4752 - val_accuracy: 0.8881
Epoch 39/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0916 - accuracy: 0.9654 - val_loss: 0.4608 - val_accuracy: 0.8952
Epoch 40/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0895 - accuracy: 0.9660 - val_loss: 0.4657 - val_accuracy: 0.8931
Epoch 41/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0847 - accuracy: 0.9682 - val_loss: 0.4825 - val_accuracy: 0.8963
Epoch 42/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0863 - accuracy: 0.9674 - val_loss: 0.4713 - val_accuracy: 0.8969
Epoch 43/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0752 - accuracy: 0.9719 - val_loss: 0.5424 - val_accuracy: 0.8921
Epoch 44/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0835 - accuracy: 0.9681 - val_loss: 0.5176 - val_accuracy: 0.8925
Epoch 45/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0820 - accuracy: 0.9689 - val_loss: 0.5032 - val_accuracy: 0.8967
Epoch 46/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0744 - accuracy: 0.9711 - val_loss: 0.5074 - val_accuracy: 0.8966
Epoch 47/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0749 - accuracy: 0.9716 - val_loss: 0.5197 - val_accuracy: 0.8945
Epoch 48/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0716 - accuracy: 0.9721 - val_loss: 0.5163 - val_accuracy: 0.8939
Epoch 49/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0760 - accuracy: 0.9726 - val_loss: 0.5215 - val_accuracy: 0.8957
Epoch 50/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0728 - accuracy: 0.9728 - val_loss: 0.5511 - val_accuracy: 0.8934
Best epoch: 13

Utwórz ponownie wystąpienie hipermodelu i wytrenuj go z optymalną liczbą epok z góry.

hypermodel = tuner.hypermodel.build(best_hps)

# Retrain the model
hypermodel.fit(img_test, label_test, epochs=best_epoch)
Epoch 1/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.9074 - accuracy: 0.6859
Epoch 2/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5113 - accuracy: 0.8173
Epoch 3/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.4458 - accuracy: 0.8333
Epoch 4/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3891 - accuracy: 0.8620
Epoch 5/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3666 - accuracy: 0.8620
Epoch 6/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3559 - accuracy: 0.8717
Epoch 7/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3366 - accuracy: 0.8733
Epoch 8/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3138 - accuracy: 0.8820
Epoch 9/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.2926 - accuracy: 0.8904
Epoch 10/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.2771 - accuracy: 0.8947
Epoch 11/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.2601 - accuracy: 0.9022
Epoch 12/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.2391 - accuracy: 0.9140
Epoch 13/13
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.2434 - accuracy: 0.9069

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fcc08667be0>

Aby zakończyć ten samouczek, oceń hipermodel na danych testowych.

eval_result = hypermodel.evaluate(img_test, label_test)
print("[test loss, test accuracy]:", eval_result)
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.2313 - accuracy: 0.9147
[test loss, test accuracy]: [0.23128622770309448, 0.9146999716758728]

Katalog my_dir/intro_to_kt zawiera szczegółowe dzienniki i punkty kontrolne dla każdej próby (konfiguracja modelu) uruchomionej podczas wyszukiwania hiperparametrów. Jeśli ponownie uruchomisz wyszukiwanie hiperparametrów, Keras Tuner użyje istniejącego stanu z tych dzienników, aby wznowić wyszukiwanie. Aby wyłączyć to zachowanie, podczas tworzenia wystąpienia tunera przekaż dodatkowy argument overwrite=True .

Podsumowanie

W tym samouczku nauczyłeś się, jak używać tunera Keras Tuner do dostrajania hiperparametrów dla modelu. Aby dowiedzieć się więcej o Keras Tuner, zapoznaj się z tymi dodatkowymi zasobami:

Sprawdź także Pulpit nawigacyjny HParams w TensorBoard, aby interaktywnie dostroić hiperparametry modelu.