Oglądaj prezentacje, sesje produktowe, warsztaty i nie tylko z playlisty Google I / O See

Załaduj dane NumPy

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło w serwisie GitHub Pobierz notatnik

W tym samouczku przedstawiono przykład ładowania danych z tablic NumPy do plikutf.data.Dataset .

Ten przykład ładuje zestaw danych MNIST z pliku .npz . Jednak źródło tablic NumPy nie jest ważne.

Ustawiać

import numpy as np
import tensorflow as tf

Załaduj z pliku .npz

DATA_URL = 'https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz'

path = tf.keras.utils.get_file('mnist.npz', DATA_URL)
with np.load(path) as data:
 train_examples = data['x_train']
 train_labels = data['y_train']
 test_examples = data['x_test']
 test_labels = data['y_test']

Załaduj tablice NumPy za pomocątf.data.Dataset

Zakładając, że masz tablicę przykładów i odpowiednią tablicę etykiet, przekaż dwie tablice jako krotkę do tf.data.Dataset.from_tensor_slices aby utworzyćtf.data.Dataset .

train_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_examples, train_labels))
test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_examples, test_labels))

Skorzystaj ze zbiorów danych

Tasuj i grupuj zbiory danych

BATCH_SIZE = 64
SHUFFLE_BUFFER_SIZE = 100

train_dataset = train_dataset.shuffle(SHUFFLE_BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_dataset = test_dataset.batch(BATCH_SIZE)

Zbuduj i wytrenuj model

model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
  tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(10)
])

model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.RMSprop(),
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['sparse_categorical_accuracy'])
model.fit(train_dataset, epochs=10)
Epoch 1/10
938/938 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 3.5303 - sparse_categorical_accuracy: 0.8715
Epoch 2/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.5368 - sparse_categorical_accuracy: 0.9236
Epoch 3/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3773 - sparse_categorical_accuracy: 0.9435
Epoch 4/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3382 - sparse_categorical_accuracy: 0.9524
Epoch 5/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2958 - sparse_categorical_accuracy: 0.9577
Epoch 6/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2562 - sparse_categorical_accuracy: 0.9636
Epoch 7/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2408 - sparse_categorical_accuracy: 0.9664
Epoch 8/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2283 - sparse_categorical_accuracy: 0.9699
Epoch 9/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2040 - sparse_categorical_accuracy: 0.9704
Epoch 10/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.1929 - sparse_categorical_accuracy: 0.9734
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f20bc7e3050>
model.evaluate(test_dataset)
157/157 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.6609 - sparse_categorical_accuracy: 0.9530
[0.6609476804733276, 0.953000009059906]