tf.test.TestCase.failureException

TensorFlow 1 version

Assertion failed.

tf.test.TestCase.failureException(
    *args, **kwargs
)