این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

معیارهای سرور Prometheus را بارگیری کنید

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub بارگیری نوت بوک

بررسی اجمالی

این آموزش معیارهای CoreDNS را از یک سرور Prometheus به یک tf.data.Dataset ، سپس از tf.keras برای آموزش و استنباط استفاده می کند.

CoreDNS یک سرور DNS با تمرکز بر روی کشف سرویس است و به عنوان بخشی از خوشه Kubernetes بطور گسترده مستقر می شود. به همین دلیل اغلب توسط عملیات دزدگیرها از نزدیک مورد نظارت قرار می گیرد.

این آموزش نمونه ای است که می تواند توسط جانبازانی که به دنبال اتوماسیون در کار خود هستند از طریق یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیم و استفاده

بسته مورد نیاز tensorflow-io را نصب کنید و زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کنید

 import os
 
 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
 
TensorFlow 2.x selected.

pip install tensorflow-io
Requirement already satisfied: tensorflow-io in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (0.12.0)
Requirement already satisfied: tensorflow<2.2.0,>=2.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: opt-einsum>=2.3.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.2.0)
Requirement already satisfied: google-pasta>=0.1.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.1.8)
Requirement already satisfied: tensorflow-estimator<2.2.0,>=2.1.0rc0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: tensorboard<2.2.0,>=2.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: wheel>=0.26; python_version >= "3" in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.34.2)
Requirement already satisfied: grpcio>=1.8.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.27.2)
Requirement already satisfied: astor>=0.6.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.8.1)
Requirement already satisfied: absl-py>=0.7.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.9.0)
Requirement already satisfied: termcolor>=1.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.1.0)
Requirement already satisfied: numpy<2.0,>=1.16.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.18.1)
Requirement already satisfied: keras-applications>=1.0.8 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.0.8)
Requirement already satisfied: protobuf>=3.8.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.11.3)
Requirement already satisfied: keras-preprocessing>=1.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.1.0)
Requirement already satisfied: wrapt>=1.11.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.12.0)
Requirement already satisfied: gast==0.2.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.2.2)
Requirement already satisfied: scipy==1.4.1; python_version >= "3" in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.4.1)
Requirement already satisfied: six>=1.12.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.14.0)
Requirement already satisfied: markdown>=2.6.8 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.2.1)
Requirement already satisfied: setuptools>=41.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (45.2.0)
Requirement already satisfied: werkzeug>=0.11.15 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.0.0)
Requirement already satisfied: google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.4.1)
Requirement already satisfied: google-auth<2,>=1.6.3 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.11.2)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.21.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.23.0)
Requirement already satisfied: h5py in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from keras-applications>=1.0.8->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.10.0)
Requirement already satisfied: requests-oauthlib>=0.7.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.3.0)
Requirement already satisfied: pyasn1-modules>=0.2.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.2.8)
Requirement already satisfied: cachetools<5.0,>=2.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (4.0.0)
Requirement already satisfied: rsa<4.1,>=3.1.4 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (4.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2019.11.28)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.9)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.25.8)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.0.4)
Requirement already satisfied: oauthlib>=3.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests-oauthlib>=0.7.0->google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.1.0)
Requirement already satisfied: pyasn1<0.5.0,>=0.4.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.4.8)

 from datetime import datetime

import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio
 

CoreDNS و Prometheus را نصب و تنظیم کنید

برای اهداف آزمایشی ، یک سرور CoreDNS بصورت محلی با درگاه 9053 برای دریافت نمایش داده های DNS و پورت 9153 (پیش فرض) باز است تا در معرض اندازه گیری های ضبط قرار بگیرد. در زیر به تنظیمات اولیه Corefile برای CoreDNS است و در دسترس است دانلود :

 .:9053 {
 prometheus
 whoami
}
 

جزئیات بیشتر در مورد نصب را می توان در اسناد CoreDNS یافت.

 !curl -s -OL https://github.com/coredns/coredns/releases/download/v1.6.7/coredns_1.6.7_linux_amd64.tgz
!tar -xzf coredns_1.6.7_linux_amd64.tgz

!curl -s -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/docs/tutorials/prometheus/Corefile

!cat Corefile
 
.:9053 {
 prometheus
 whoami
}

 # Run `./coredns` as a background process.
# IPython doesn't recognize `&` in inline bash cells.
get_ipython().system_raw('./coredns &')
 

مرحله بعدی تنظیم سرور Prometheus و استفاده از Prometheus برای ضبط کردن معیارهای CoreDNS است که از بالا در معرض پورت 9153 . پرونده prometheus.yml برای پیکربندی نیز برای دانلود در دسترس است:

 !curl -s -OL https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.15.2/prometheus-2.15.2.linux-amd64.tar.gz
!tar -xzf prometheus-2.15.2.linux-amd64.tar.gz --strip-components=1

!curl -s -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/docs/tutorials/prometheus/prometheus.yml

!cat prometheus.yml
 
global:
 scrape_interval:   1s
 evaluation_interval: 1s
alerting:
 alertmanagers:

 - static_configs:
  - targets:
rule_files:
scrape_configs:
- job_name: 'prometheus'
 static_configs:
 - targets: ['localhost:9090']
- job_name: "coredns"
 static_configs:
 - targets: ['localhost:9153']

 # Run `./prometheus` as a background process.
# IPython doesn't recognize `&` in inline bash cells.
get_ipython().system_raw('./prometheus &')
 

به منظور نشان دادن برخی از فعالیت های، dig فرمان می تواند مورد استفاده برای تولید چند نمایش داده شد DNS در برابر سرور CoreDNS است که راه اندازی شده است:

sudo apt-get install -y -qq dnsutils
dig @127.0.0.1 -p 9053 demo1.example.org

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 9053 demo1.example.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53868
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 855234f1adcb7a28 (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;demo1.example.org.   IN A

;; ADDITIONAL SECTION:
demo1.example.org. 0  IN A  127.0.0.1
_udp.demo1.example.org. 0  IN SRV 0 0 45361 .

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#9053(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Mar 03 22:35:20 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 132


dig @127.0.0.1 -p 9053 demo2.example.org

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 9053 demo2.example.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53163
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: f18b2ba23e13446d (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;demo2.example.org.   IN A

;; ADDITIONAL SECTION:
demo2.example.org. 0  IN A  127.0.0.1
_udp.demo2.example.org. 0  IN SRV 0 0 42194 .

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#9053(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Mar 03 22:35:21 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 132


اکنون یک سرور CoreDNS که معیارهای آن توسط یک سرور Prometheus حذف شده و آماده مصرف آن توسط TensorFlow است.

برای داده های CoreDNS Dataset ایجاد کنید و از آن در TensorFlow استفاده کنید

یک Dataset برای معیارهای CoreDNS ایجاد کنید که از سرور PostgreSQL موجود باشد ، می تواند با tfio.experimental.IODataset.from_prometheus انجام شود. در minimium دو استدلال لازم است. query به سرور Prometheus ارسال شده است تا اندازه گیری ها را انتخاب کند و length مدت زمانی است که می خواهید در Dataset بارگذاری شود.

می توانید با "coredns_dns_request_count_total" و "5" (ثانیه) برای ایجاد Dataset در زیر شروع کنید. از آنجا که در ابتدا در آموزش ، دو نمایش داده شده از DNS ارسال شده است ، انتظار می رود که معیارهای "coredns_dns_request_count_total" "2.0" در پایان سری زمانی "2.0" باشد:

 dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
   "coredns_dns_request_count_total", 5, endpoint="http://localhost:9090")


print("Dataset Spec:\n{}\n".format(dataset.element_spec))

print("CoreDNS Time Series:")
for (time, value) in dataset:
 # time is milli second, convert to data time:
 time = datetime.fromtimestamp(time // 1000)
 print("{}: {}".format(time, value['coredns']['localhost:9153']['coredns_dns_request_count_total']))
 
Dataset Spec:
(TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name=None), {'coredns': {'localhost:9153': {'coredns_dns_request_count_total': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float64, name=None)} } })

CoreDNS Time Series:
2020-03-03 22:35:17: 2.0
2020-03-03 22:35:18: 2.0
2020-03-03 22:35:19: 2.0
2020-03-03 22:35:20: 2.0
2020-03-03 22:35:21: 2.0

در ادامه به مشخصات مجموعه داده:

 (
 TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name=None),
 {
  'coredns': {
   'localhost:9153': {
    'coredns_dns_request_count_total': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float64, name=None)
   }
  }
 }
)

 

بدیهی است که مجموعه داده از یک تپل (time, values) که در آن قسمت values یک پایتون است که در این قسمت گسترش یافته است:

 "job_name": {
 "instance_name": {
  "metric_name": value,
 },
}
 

در مثال بالا ، 'coredns' نام شغل است ، 'localhost:9153' نام مثال است و 'coredns_dns_request_count_total' نام متریک است. توجه داشته باشید که بسته به درخواست Prometheus استفاده شده ، امکان بازگشت چندین کار / نمونه / متریک وجود دارد. این هم دلیل استفاده از دیک پایتون در ساختار Dataset است.

به عنوان نمونه عبارت "go_memstats_gc_sys_bytes" . از آنجا که هر دو CoreDNS و پرومته در Golang نوشته شده است، "go_memstats_gc_sys_bytes" متریک دسترس برای هر دو است "coredns" شغل و "prometheus" کار:

 dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
  "go_memstats_gc_sys_bytes", 5, endpoint="http://localhost:9090")

print("Time Series CoreDNS/Prometheus Comparision:")
for (time, value) in dataset:
 # time is milli second, convert to data time:
 time = datetime.fromtimestamp(time // 1000)
 print("{}: {}/{}".format(
   time,
   value['coredns']['localhost:9153']['go_memstats_gc_sys_bytes'],
   value['prometheus']['localhost:9090']['go_memstats_gc_sys_bytes']))
 
Time Series CoreDNS/Prometheus Comparision:
2020-03-03 22:35:17: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:18: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:19: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:20: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:21: 2385920.0/2775040.0

اکنون Dataset ایجاد شده آماده است به طور مستقیم برای اهداف آموزشی یا استنباط به tf.keras منتقل شود.

برای آموزش مدل از بانک اطلاعاتی استفاده کنید

با ایجاد معیارهای Dataset ، می توانید مستقیماً از Dataset به tf.keras برای آموزش مدل یا استنتاج عبور دهید.

برای اهداف نمایشی ، این آموزش فقط از یک مدل LSTM بسیار ساده با 1 ویژگی و 2 مرحله به عنوان ورودی استفاده خواهد کرد:

 n_steps, n_features = 2, 1
simple_lstm_model = tf.keras.models.Sequential([
  tf.keras.layers.LSTM(8, input_shape=(n_steps, n_features)),
  tf.keras.layers.Dense(1)
])

simple_lstm_model.compile(optimizer='adam', loss='mae')

 

مجموعه داده مورد استفاده مقدار "go_memstats_sys_bytes" برای CoreDNS با 10 نمونه است. اما از آنجا که یک پنجره کشویی از window=n_steps و shift=1 تشکیل شده است ، نمونه های اضافی مورد نیاز است (برای هر دو عنصر consecute ، اول به عنوان x و دومی به عنوان y برای آموزش گرفته می شود). کل 10 + n_steps - 1 + 1 = 12 ثانیه است.

مقدار داده نیز به [0, 1] .

 n_samples = 10

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
  "go_memstats_sys_bytes", n_samples + n_steps - 1 + 1, endpoint="http://localhost:9090")

# take go_memstats_gc_sys_bytes from coredns job 
dataset = dataset.map(lambda _, v: v['coredns']['localhost:9153']['go_memstats_sys_bytes'])

# find the max value and scale the value to [0, 1]
v_max = dataset.reduce(tf.constant(0.0, tf.float64), tf.math.maximum)
dataset = dataset.map(lambda v: (v / v_max))

# expand the dimension by 1 to fit n_features=1
dataset = dataset.map(lambda v: tf.expand_dims(v, -1))

# take a sliding window
dataset = dataset.window(n_steps, shift=1, drop_remainder=True)
dataset = dataset.flat_map(lambda d: d.batch(n_steps))


# the first value is x and the next value is y, only take 10 samples
x = dataset.take(n_samples)
y = dataset.skip(1).take(n_samples)

dataset = tf.data.Dataset.zip((x, y))

# pass the final dataset to model.fit for training
simple_lstm_model.fit(dataset.batch(1).repeat(10), epochs=5, steps_per_epoch=10)
 
Train for 10 steps
Epoch 1/5
10/10 [==============================] - 2s 150ms/step - loss: 0.8484
Epoch 2/5
10/10 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.7808
Epoch 3/5
10/10 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.7102
Epoch 4/5
10/10 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 0.6359
Epoch 5/5
10/10 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 0.5572

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f1758f3da90>

مدل آموزش دیده فوق در واقعیت بسیار مفید نیست ، زیرا سرور CoreDNS که در این آموزش راه اندازی شده است ، هیچ بار کاری ندارد. با این حال ، این یک خط لوله کاری است که می تواند برای بارگذاری معیارها از سرورهای تولید واقعی مورد استفاده قرار گیرد. سپس می توان این مدل را برای حل مشکل واقعی اتوماسیون Devops بهبود داد.