Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Zapisz i załaduj model za pomocą strategii dystrybucji

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Często zdarza się, że podczas trenowania zapisuje się i ładuje model. Istnieją dwa zestawy interfejsów API do zapisywania i ładowania modelu Keras: API wysokiego poziomu i API niskiego poziomu. Ten poradnik pokazuje, jak można wykorzystać podczas korzystania SavedModel API tf.distribute.Strategy . Aby dowiedzieć się o SavedModel i serializacji w ogóle, należy zapoznać się z zapisaną instrukcji modelu , a także instrukcji modelu serializacji Keras . Zacznijmy od prostego przykładu:

Zależności importu:

import tensorflow_datasets as tfds

import tensorflow as tf

Przygotowanie danych i model używając tf.distribute.Strategy :

mirrored_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()

def get_data():
 datasets, ds_info = tfds.load(name='mnist', with_info=True, as_supervised=True)
 mnist_train, mnist_test = datasets['train'], datasets['test']

 BUFFER_SIZE = 10000

 BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 64
 BATCH_SIZE = BATCH_SIZE_PER_REPLICA * mirrored_strategy.num_replicas_in_sync

 def scale(image, label):
  image = tf.cast(image, tf.float32)
  image /= 255

  return image, label

 train_dataset = mnist_train.map(scale).cache().shuffle(BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
 eval_dataset = mnist_test.map(scale).batch(BATCH_SIZE)

 return train_dataset, eval_dataset

def get_model():
 with mirrored_strategy.scope():
  model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(10)
  ])

  model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
         optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
         metrics=[tf.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])
  return model
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

Trenuj modelkę:

model = get_model()
train_dataset, eval_dataset = get_data()
model.fit(train_dataset, epochs=2)
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
2021-10-26 01:26:36.109959: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
Epoch 1/2
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
938/938 [==============================] - 13s 3ms/step - loss: 0.2015 - sparse_categorical_accuracy: 0.9410
Epoch 2/2
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0663 - sparse_categorical_accuracy: 0.9807
<keras.callbacks.History at 0x7fa92037bc90>

Zapisz i załaduj model

Teraz, gdy masz prosty model do pracy, przyjrzyjmy się interfejsom API zapisywania/ładowania. Dostępne są dwa zestawy interfejsów API:

API Keras

Oto przykład zapisywania i ładowania modelu za pomocą API Keras:

keras_model_path = "/tmp/keras_save"
model.save(keras_model_path)
2021-10-26 01:26:52.520058: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/keras_save/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/keras_save/assets

Przywrócenie modelu bez tf.distribute.Strategy :

restored_keras_model = tf.keras.models.load_model(keras_model_path)
restored_keras_model.fit(train_dataset, epochs=2)
Epoch 1/2
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.0491 - sparse_categorical_accuracy: 0.9851
Epoch 2/2
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.0356 - sparse_categorical_accuracy: 0.9890
<keras.callbacks.History at 0x7fa8dc6d6690>

Po przywróceniu modelu, można kontynuować szkolenie na nim, nawet bez konieczności połączenia compile() ponownie, ponieważ jest już skompilowany przed zapisaniem. Model ten jest zapisany w standardzie TensorFlow za SavedModel formacie proto. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem saved_model formacie .

Teraz załadować model i trenować go przy użyciu tf.distribute.Strategy :

another_strategy = tf.distribute.OneDeviceStrategy("/cpu:0")
with another_strategy.scope():
 restored_keras_model_ds = tf.keras.models.load_model(keras_model_path)
 restored_keras_model_ds.fit(train_dataset, epochs=2)
2021-10-26 01:26:57.965185: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
2021-10-26 01:26:58.004038: W tensorflow/core/framework/dataset.cc:679] Input of GeneratorDatasetOp::Dataset will not be optimized because the dataset does not implement the AsGraphDefInternal() method needed to apply optimizations.
Epoch 1/2
938/938 [==============================] - 9s 9ms/step - loss: 0.0493 - sparse_categorical_accuracy: 0.9846
Epoch 2/2
938/938 [==============================] - 8s 9ms/step - loss: 0.0345 - sparse_categorical_accuracy: 0.9898

Jak widać, prace załadowcze jak oczekiwano z tf.distribute.Strategy . Zastosowana tutaj strategia nie musi być tą samą strategią, którą zastosowano przed zapisaniem.

W tf.saved_model API

Przyjrzyjmy się teraz API niższego poziomu. Zapisywanie modelu jest podobne do API keras:

model = get_model() # get a fresh model
saved_model_path = "/tmp/tf_save"
tf.saved_model.save(model, saved_model_path)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tf_save/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tf_save/assets

Ładowanie może odbywać się z tf.saved_model.load() . Jednak ponieważ jest to API, które znajduje się na niższym poziomie (a zatem ma szerszy zakres przypadków użycia), nie zwraca modelu Keras. Zamiast tego zwraca obiekt zawierający funkcje, których można użyć do wnioskowania. Na przykład:

DEFAULT_FUNCTION_KEY = "serving_default"
loaded = tf.saved_model.load(saved_model_path)
inference_func = loaded.signatures[DEFAULT_FUNCTION_KEY]

Załadowany obiekt może zawierać wiele funkcji, z których każda jest powiązana z kluczem. "serving_default" jest kluczem domyślne dla funkcji wnioskowania z zapisanego modelu Keras. Aby wykonać wnioskowanie za pomocą tej funkcji:

predict_dataset = eval_dataset.map(lambda image, label: image)
for batch in predict_dataset.take(1):
 print(inference_func(batch))
{'dense_3': <tf.Tensor: shape=(64, 10), dtype=float32, numpy=
array([[-0.11688858, -0.05038287, -0.2585946 , 0.04893515, 0.27253783,
     0.1022947 , -0.06840641, -0.33529347, -0.07071295, 0.06517357],
    [ 0.10904782, -0.23611397, -0.16135186, 0.10045648, 0.26082516,
    -0.02260189, 0.0424989 , -0.09468129, 0.05540806, 0.10558474],
    [-0.0491788 , -0.04070761, -0.23004392, 0.17719601, 0.20461476,
    -0.05333536, -0.02240408, -0.21509385, -0.05161493, 0.12337525],
    [ 0.00487803, -0.05770147, -0.23551641, 0.05988425, 0.15881103,
    -0.05608599, -0.04135028, -0.3390705 , -0.07579579, -0.08983649],
    [-0.04663972, -0.13439807, -0.19048163, 0.13628994, 0.05608338,
    -0.06012772, -0.03063064, -0.32014394, -0.16421723, 0.08930477],
    [ 0.02328245, 0.05272574, -0.34110764, 0.12926938, 0.33982378,
     0.12486804, -0.04870659, -0.45755434, -0.05433567, 0.14137071],
    [ 0.06421333, -0.20211999, -0.14309192, 0.00360708, 0.23210834,
     0.00101324, -0.01692696, -0.15713055, 0.00623474, -0.02222142],
    [ 0.08059486, 0.0456247 , -0.15926833, 0.05546484, 0.09179395,
     0.06136999, -0.07209414, -0.2553306 , -0.04975087, 0.06797761],
    [ 0.05864911, -0.10561213, -0.23619679, 0.11069187, 0.13890924,
     0.04969782, -0.05587994, -0.26131746, -0.0363602 , 0.02788973],
    [ 0.0296779 , 0.06670297, -0.12159262, 0.06834705, 0.19103828,
     0.14597046, 0.00285575, -0.19362533, -0.06905006, 0.097047 ],
    [ 0.05100356, -0.03875454, -0.31727186, 0.01787528, 0.20725562,
    -0.01677462, -0.00129463, -0.17944467, 0.05812614, 0.04979762],
    [-0.03301986, -0.10880841, -0.21802825, 0.0578297 , 0.41345048,
     0.10376748, 0.03452782, -0.27389282, -0.06923576, 0.14353925],
    [-0.02203556, -0.08816119, -0.15965816, 0.07572726, 0.018046 ,
    -0.10299203, 0.01126328, -0.21401492, -0.17861444, 0.05669294],
    [-0.0245089 , -0.03849422, -0.2968499 , 0.23396973, 0.22189453,
     0.00512835, -0.00468208, -0.29407114, -0.14926936, -0.02818882],
    [-0.02376807, -0.05931192, -0.31774518, 0.15711312, 0.31248903,
    -0.04320139, -0.08301807, -0.4610513 , -0.10252888, -0.03784092],
    [-0.03953424, -0.08268867, -0.3604463 , 0.14048189, 0.33057037,
     0.01373108, -0.12093162, -0.38173944, 0.01771745, -0.07451382],
    [-0.05658644, 0.0519563 , -0.20794927, 0.10203589, 0.2135886 ,
     0.14241108, -0.04007911, -0.26177728, -0.08082938, 0.00216334],
    [-0.06207625, -0.01838757, -0.21708131, 0.10756977, 0.25599915,
     0.03101911, 0.05593228, -0.25550944, -0.11642678, 0.09014311],
    [ 0.05197014, 0.03873106, -0.1469059 , 0.08044868, 0.12293777,
    -0.00388163, 0.00324975, -0.08145286, -0.12639561, -0.03596487],
    [-0.10676757, -0.05767517, -0.20481907, 0.14739943, 0.17379019,
    -0.08260865, -0.09114882, -0.38688654, -0.1448748 , 0.03397277],
    [-0.03770879, 0.04663504, -0.30894646, 0.05933709, 0.09536786,
     0.1006383 , 0.00984312, -0.3204393 , -0.01170056, -0.03391666],
    [ 0.0231554 , 0.12106506, -0.255493 , 0.04387057, 0.12491666,
     0.03297757, -0.03934925, -0.17047551, 0.00603533, 0.02295396],
    [-0.0137163 , -0.08226999, -0.3219023 , 0.1111999 , 0.15005693,
    -0.10358538, -0.04351711, -0.24015021, -0.08079101, 0.01281704],
    [ 0.08698535, -0.17155564, -0.19832517, -0.0417797 , 0.24460419,
    -0.00698967, 0.08663791, -0.20004068, 0.02847612, 0.12739052],
    [ 0.0248102 , -0.07629397, -0.10130948, 0.00225735, 0.14270194,
     0.01750292, 0.03144339, -0.1429488 , -0.02819812, 0.24307509],
    [-0.06557162, -0.06485987, -0.36512223, 0.18774748, 0.25643086,
     0.0340823 , -0.01398754, -0.19010906, -0.07261477, 0.05117159],
    [ 0.04187369, 0.0132397 , -0.16233045, 0.10300563, 0.06598518,
     0.05728842, -0.02450454, -0.22889516, -0.03530695, 0.08300389],
    [ 0.15359762, -0.06493542, -0.22839671, 0.05915322, 0.26544052,
     0.15312935, -0.05132065, -0.34682024, -0.0181414 , 0.08866596],
    [-0.06705338, -0.05590982, -0.21037713, 0.05252159, 0.22411834,
     0.06072947, -0.01180699, -0.31283215, -0.06644081, -0.02687445],
    [-0.01673558, -0.04322004, -0.22221681, 0.11640421, 0.27585298,
    -0.00789917, -0.03705985, -0.12847525, -0.14132528, -0.01258589],
    [ 0.05363014, -0.11879475, -0.08204994, 0.16474688, 0.09248446,
    -0.09719495, -0.07723137, -0.23136492, -0.05618468, 0.10164495],
    [-0.02539362, -0.14454898, -0.32296312, 0.2053542 , 0.18563472,
    -0.0445538 , -0.13633929, -0.12712947, -0.06732591, 0.05459897],
    [-0.02403368, -0.09293792, -0.22012895, 0.09356467, 0.3415923 ,
    -0.09844425, -0.04539915, -0.28688133, -0.14435257, 0.05483858],
    [ 0.03492264, 0.04167182, -0.08564096, 0.01466741, 0.14968738,
     0.01946784, -0.04962645, -0.09357765, -0.03180797, 0.03431095],
    [ 0.04553585, -0.06386177, -0.159064 , 0.09195592, 0.20032357,
     0.05248308, 0.05274323, -0.09328806, -0.02849531, 0.10636853],
    [-0.08788846, -0.05706687, -0.27519208, 0.12941426, 0.1730625 ,
     0.00562337, 0.03862702, -0.3364083 , 0.01087172, 0.03377784],
    [-0.08110045, -0.06666276, -0.34764278, 0.25369477, 0.26242447,
     0.03672977, 0.07488421, -0.11382174, 0.03446682, 0.20799701],
    [-0.02429771, -0.0130821 , -0.28549588, 0.09956603, 0.19093114,
     0.09172641, -0.01084431, -0.26826024, -0.09550276, -0.09001306],
    [-0.0405377 , 0.02302578, -0.16092977, 0.12650998, 0.10584372,
     0.0598565 , 0.0370068 , -0.13375495, -0.05769489, 0.04597083],
    [-0.08379065, -0.12666067, -0.23740488, 0.08539408, 0.19100066,
    -0.19001569, -0.03504099, -0.2954648 , -0.00778607, -0.10035929],
    [-0.06841633, -0.02935523, -0.27325606, 0.07019119, 0.13153824,
     0.03444952, -0.07040955, -0.16061744, -0.05776489, -0.02386798],
    [ 0.02282005, -0.03760834, -0.17803052, 0.09008945, 0.15709753,
    -0.02815568, -0.01385967, -0.2636196 , -0.06011615, -0.04417434],
    [ 0.05103182, -0.0073192 , -0.2492007 , 0.09097242, 0.2589297 ,
     0.03582668, -0.05287637, -0.1023304 , -0.10472505, -0.02360192],
    [-0.04446318, -0.00104156, -0.22680247, 0.0975772 , 0.25874364,
     0.07281871, 0.14879908, -0.21233654, -0.11104408, 0.1596871 ],
    [-0.16542982, -0.02617702, -0.2530758 , 0.09354755, 0.19404459,
     0.0228528 , -0.03458656, -0.3274249 , -0.08492248, 0.07104953],
    [-0.04432368, -0.01551367, -0.30958706, 0.08279304, 0.15877493,
     0.14097705, 0.0056034 , -0.2121813 , -0.10417398, 0.13372038],
    [ 0.00872401, 0.02290398, -0.18306321, 0.11926699, 0.0969364 ,
    -0.04007095, 0.01660407, -0.28434896, -0.15929542, 0.01083255],
    [ 0.07433248, -0.14991361, -0.2220522 , 0.00625274, 0.39078072,
     0.03646233, 0.10941336, -0.20384778, -0.02929106, 0.03544597],
    [-0.00069001, -0.0680518 , -0.11302898, 0.11793397, 0.11893341,
    -0.05947986, -0.02543334, -0.24527295, -0.09240474, -0.00762735],
    [ 0.01683525, 0.03738175, -0.18935157, 0.07978748, 0.23876491,
     0.15589894, -0.00638897, -0.25770593, -0.11232982, -0.0446422 ],
    [-0.01690136, -0.19515185, -0.2338915 , -0.00964288, 0.17318843,
    -0.02175554, 0.07482283, -0.19234088, -0.0229656 , 0.11406161],
    [-0.00661898, 0.00870193, -0.11167589, 0.15103012, 0.06432639,
    -0.12180559, 0.04999296, -0.2667799 , -0.17659347, -0.04285187],
    [-0.01717829, 0.02375691, -0.14970137, 0.1191919 , 0.10172842,
    -0.07352136, 0.02696884, -0.11598936, -0.1331213 , -0.00928868],
    [-0.05850236, 0.03356444, -0.24372646, 0.14034908, 0.22228894,
     0.04799255, -0.01023421, -0.23915118, -0.07773915, 0.01665494],
    [-0.04828071, -0.00198432, -0.21945187, 0.14940068, 0.26243302,
     0.04732714, -0.03919668, -0.3767312 , -0.04807761, 0.04837478],
    [ 0.08090632, 0.02816604, -0.31061617, 0.04813545, 0.17886776,
     0.10947818, 0.0324835 , -0.22861008, -0.01619428, -0.00963937],
    [ 0.01237603, -0.07633115, -0.20681188, 0.08626392, 0.16251579,
     0.05692254, 0.00641025, -0.027444 , 0.05301347, 0.00296039],
    [-0.03114549, -0.03946134, -0.20575103, 0.158873 , 0.19106835,
    -0.00628418, -0.06812906, -0.29752672, -0.12863883, 0.00519179],
    [-0.02839492, 0.00197193, -0.38123846, 0.12928526, 0.4360217 ,
     0.06745887, -0.01924693, -0.3610945 , 0.02880143, 0.00938179],
    [-0.10277586, 0.01430387, -0.24793717, -0.02120358, 0.20257095,
     0.10856566, 0.08017994, -0.21743834, 0.02736677, 0.01270235],
    [ 0.00209297, -0.04658009, -0.10872659, 0.00873713, 0.12002683,
    -0.01763269, 0.00062436, -0.07574805, 0.00423002, 0.09696378],
    [-0.0030484 , 0.00373926, -0.20884912, 0.03331832, 0.37477142,
     0.14008212, 0.031428 , -0.40348598, -0.02555457, 0.05203115],
    [ 0.06917666, -0.07515088, -0.15344585, 0.08451273, 0.16555418,
    -0.00663652, -0.03506049, -0.19360425, -0.01485892, -0.1411201 ],
    [ 0.08957651, -0.0336723 , -0.16066113, 0.09386282, 0.21388392,
    -0.01653587, -0.02893457, -0.04395334, -0.03723653, 0.07710503]],
   dtype=float32)>}
2021-10-26 01:27:16.715879: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.

Możesz także ładować i wnioskować w sposób rozproszony:

another_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
with another_strategy.scope():
 loaded = tf.saved_model.load(saved_model_path)
 inference_func = loaded.signatures[DEFAULT_FUNCTION_KEY]

 dist_predict_dataset = another_strategy.experimental_distribute_dataset(
   predict_dataset)

 # Calling the function in a distributed manner
 for batch in dist_predict_dataset:
  another_strategy.run(inference_func,args=(batch,))
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
2021-10-26 01:27:16.888897: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.
WARNING:tensorflow:Using MirroredStrategy eagerly has significant overhead currently. We will be working on improving this in the future, but for now please wrap `call_for_each_replica` or `experimental_run` or `run` inside a tf.function to get the best performance.

Wywołanie przywróconej funkcji to tylko przekazanie do przodu zapisanego modelu (predykcja). Co jeśli chcesz kontynuować trening obciążonej funkcji? A może osadzić załadowaną funkcję w większym modelu? Powszechną praktyką jest zawijanie tego załadowanego obiektu w warstwę Keras, aby to osiągnąć. Na szczęście, TF Hub posiada hub.KerasLayer do tego celu, pokazanej tutaj:

import tensorflow_hub as hub

def build_model(loaded):
 x = tf.keras.layers.Input(shape=(28, 28, 1), name='input_x')
 # Wrap what's loaded to a KerasLayer
 keras_layer = hub.KerasLayer(loaded, trainable=True)(x)
 model = tf.keras.Model(x, keras_layer)
 return model

another_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
with another_strategy.scope():
 loaded = tf.saved_model.load(saved_model_path)
 model = build_model(loaded)

 model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
        metrics=[tf.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])
 model.fit(train_dataset, epochs=2)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
2021-10-26 01:27:18.637232: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
Epoch 1/2
938/938 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.2057 - sparse_categorical_accuracy: 0.9392
Epoch 2/2
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0688 - sparse_categorical_accuracy: 0.9802

Jak widać, hub.KerasLayer owija wynik załadowany powrotnej z tf.saved_model.load() w warstwie Keras, które mogą być wykorzystane do budowy kolejnego modelu. Jest to bardzo przydatne w przypadku uczenia się transferowego.

Którego interfejsu API powinienem użyć?

Dla oszczędności, jeśli pracujesz z Keras modelu, jest prawie zawsze zaleca się stosowanie Keras za model.save() API. Jeśli to, co oszczędzasz, nie jest modelem Keras, jedynym wyborem będzie API niższego poziomu.

Do ładowania, jakiego interfejsu API używasz, zależy od tego, co chcesz uzyskać z interfejsu API ładowania. Jeśli nie mogą (lub nie chcą) uzyskać model Keras, a następnie użyć tf.saved_model.load() . W przeciwnym razie korzystanie tf.keras.models.load_model() . Pamiętaj, że możesz odzyskać model Keras tylko wtedy, gdy zapisałeś model Keras.

Możliwe jest mieszanie i dopasowywanie interfejsów API. Można zapisać model Keras z model.save i załadować model non-Keras z niskopoziomowe API, tf.saved_model.load .

model = get_model()

# Saving the model using Keras's save() API
model.save(keras_model_path) 

another_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
# Loading the model using lower level API
with another_strategy.scope():
 loaded = tf.saved_model.load(keras_model_path)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/keras_save/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/keras_save/assets
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

Zapisywanie/ładowanie z lokalnego urządzenia

Podczas zapisywania i wczytywania z lokalnego urządzenia IO podczas pracy zdalnie, na przykład za pomocą cloud TPU, opcja experimental_io_device musi być używany do ustawiania urządzenia IO do localhost.

model = get_model()

# Saving the model to a path on localhost.
saved_model_path = "/tmp/tf_save"
save_options = tf.saved_model.SaveOptions(experimental_io_device='/job:localhost')
model.save(saved_model_path, options=save_options)

# Loading the model from a path on localhost.
another_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
with another_strategy.scope():
 load_options = tf.saved_model.LoadOptions(experimental_io_device='/job:localhost')
 loaded = tf.keras.models.load_model(saved_model_path, options=load_options)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tf_save/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tf_save/assets
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

Zastrzeżenia

Szczególnym przypadkiem jest model Keras, który nie ma dobrze zdefiniowanych danych wejściowych. Na przykład, sekwencyjny model może być stworzony bez jakichkolwiek kształtów wejściowych ( Sequential([Dense(3), ...] ). Podklasy modeli również nie mają dobrze zdefiniowane wejść po inicjalizacji. W tym przypadku należy trzymać się interfejsy API niższego poziomu zarówno podczas zapisywania, jak i ładowania, w przeciwnym razie pojawi się błąd.

Aby sprawdzić, czy dany model posiada dobrze zdefiniowane wejścia, po prostu sprawdzić, czy model.inputs jest None . Jeśli nie jest None , to wszystkie są dobre. Kształty wejściowe są automatycznie zdefiniowane kiedy model jest stosowany w .fit , .evaluate , .predict lub podczas wywoływania modelu ( model(inputs) ).

Oto przykład:

class SubclassedModel(tf.keras.Model):

 output_name = 'output_layer'

 def __init__(self):
  super(SubclassedModel, self).__init__()
  self._dense_layer = tf.keras.layers.Dense(
    5, dtype=tf.dtypes.float32, name=self.output_name)

 def call(self, inputs):
  return self._dense_layer(inputs)

my_model = SubclassedModel()
# my_model.save(keras_model_path) # ERROR! 
tf.saved_model.save(my_model, saved_model_path)
WARNING:tensorflow:Skipping full serialization of Keras layer <__main__.SubclassedModel object at 0x7fa4f68ee5d0>, because it is not built.
WARNING:tensorflow:Skipping full serialization of Keras layer <__main__.SubclassedModel object at 0x7fa4f68ee5d0>, because it is not built.
WARNING:tensorflow:Skipping full serialization of Keras layer <keras.layers.core.Dense object at 0x7fa4f68ee490>, because it is not built.
WARNING:tensorflow:Skipping full serialization of Keras layer <keras.layers.core.Dense object at 0x7fa4f68ee490>, because it is not built.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tf_save/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tf_save/assets