หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยฟังก์ชัน tf

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

ใน TensorFlow 2 การดำเนินการอย่างกระตือรือร้นจะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น อินเทอร์เฟซผู้ใช้นั้นใช้งานง่ายและยืดหยุ่น (การใช้งานครั้งเดียวทำได้ง่ายกว่าและเร็วกว่ามาก) แต่อาจมีค่าใช้จ่ายด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับใช้

คุณสามารถใช้ tf.function เพื่อสร้างกราฟจากโปรแกรมของคุณ เป็นเครื่องมือแปลงร่างที่สร้างกราฟกระแสข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับ Python จากโค้ด Python ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างโมเดลที่มีประสิทธิภาพและพกพาได้และจำเป็นต้องใช้ SavedModel

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณกำหนดแนวความคิดว่า tf.function ทำงานอย่างไรภายใต้ฝากระโปรงเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นหลักและคำแนะนำคือ:

 • ดีบักในโหมดกระตือรือร้นแล้วตกแต่งด้วย @tf.function
 • อย่าพึ่งพาผลข้างเคียงของ Python เช่นการกลายพันธุ์ของวัตถุหรือรายการต่อท้าย
 • tf.function ทำงานได้ดีที่สุดกับ TensorFlow ops; การเรียก NumPy และ Python จะถูกแปลงเป็นค่าคงที่

ติดตั้ง

import tensorflow as tf

กำหนดฟังก์ชันตัวช่วยเพื่อแสดงประเภทของข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบ:

import traceback
import contextlib

# Some helper code to demonstrate the kinds of errors you might encounter.
@contextlib.contextmanager
def assert_raises(error_class):
 try:
  yield
 except error_class as e:
  print('Caught expected exception \n {}:'.format(error_class))
  traceback.print_exc(limit=2)
 except Exception as e:
  raise e
 else:
  raise Exception('Expected {} to be raised but no error was raised!'.format(
    error_class))

พื้นฐาน

การใช้งาน

Function คุณกำหนดก็เหมือนกับการทำงานของ TensorFlow หลัก: คุณสามารถดำเนินการได้อย่างกระตือรือร้น คุณสามารถคำนวณการไล่ระดับสี และอื่น ๆ

@tf.function
def add(a, b):
 return a + b

add(tf.ones([2, 2]), tf.ones([2, 2])) # [[2., 2.], [2., 2.]]
<tf.Tensor: shape=(2, 2), dtype=float32, numpy=
array([[2., 2.],
    [2., 2.]], dtype=float32)>
v = tf.Variable(1.0)
with tf.GradientTape() as tape:
 result = add(v, 1.0)
tape.gradient(result, v)
<tf.Tensor: shape=(), dtype=float32, numpy=1.0>

คุณสามารถใช้ Function s ภายใน Function อื่น ๆ ได้

@tf.function
def dense_layer(x, w, b):
 return add(tf.matmul(x, w), b)

dense_layer(tf.ones([3, 2]), tf.ones([2, 2]), tf.ones([2]))
<tf.Tensor: shape=(3, 2), dtype=float32, numpy=
array([[3., 3.],
    [3., 3.],
    [3., 3.]], dtype=float32)>

Function s สามารถเร็วกว่าโค้ด eager โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกราฟที่มี ops ขนาดเล็กจำนวนมาก แต่สำหรับกราฟที่มีตัวเลือกราคาแพง (เช่น Convolutions) คุณอาจไม่เห็นการเร่งความเร็วมากนัก

import timeit
conv_layer = tf.keras.layers.Conv2D(100, 3)

@tf.function
def conv_fn(image):
 return conv_layer(image)

image = tf.zeros([1, 200, 200, 100])
# warm up
conv_layer(image); conv_fn(image)
print("Eager conv:", timeit.timeit(lambda: conv_layer(image), number=10))
print("Function conv:", timeit.timeit(lambda: conv_fn(image), number=10))
print("Note how there's not much difference in performance for convolutions")
Eager conv: 0.003903477999756433
Function conv: 0.004678294000314054
Note how there's not much difference in performance for convolutions

การติดตาม

การพิมพ์แบบไดนามิกของ Python หมายความว่าคุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีประเภทอาร์กิวเมนต์ได้หลากหลายและ Python สามารถทำสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์

อย่างไรก็ตามในการสร้าง TensorFlow Graph จำเป็นต้องมี dtypes แบบคงที่และขนาดรูปร่าง tf.function เชื่อมช่องว่างนี้โดยการตัดฟังก์ชัน Python เพื่อสร้างวัตถุ Function ขึ้นอยู่กับอินพุตที่กำหนด Function จะเลือกกราฟที่เหมาะสมสำหรับอินพุตที่กำหนดโดยจะย้อนกลับฟังก์ชัน Python ตามความจำเป็น เมื่อคุณเข้าใจว่าเหตุใดและเมื่อการติดตามเกิดขึ้นการใช้ tf.function อย่างมีประสิทธิภาพนั้นง่ายกว่ามาก!

คุณสามารถเรียกใช้ Function มีอาร์กิวเมนต์ประเภทต่างๆเพื่อดูพฤติกรรมหลายรูปแบบนี้ในการดำเนินการ

@tf.function
def double(a):
 print("Tracing with", a)
 return a + a

print(double(tf.constant(1)))
print()
print(double(tf.constant(1.1)))
print()
print(double(tf.constant("a")))
print()
Tracing with Tensor("a:0", shape=(), dtype=int32)
tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)

Tracing with Tensor("a:0", shape=(), dtype=float32)
tf.Tensor(2.2, shape=(), dtype=float32)

Tracing with Tensor("a:0", shape=(), dtype=string)
tf.Tensor(b'aa', shape=(), dtype=string)


โปรดทราบว่าหากคุณเรียกใช้ Function มีประเภทอาร์กิวเมนต์เดียวกันซ้ำ ๆ กัน TensorFlow จะใช้กราฟที่ติดตามก่อนหน้านี้ซ้ำเนื่องจากกราฟที่สร้างขึ้นจะเหมือนกัน

# This doesn't print 'Tracing with ...'
print(double(tf.constant("b")))
tf.Tensor(b'bb', shape=(), dtype=string)

คุณสามารถใช้ pretty_printed_concrete_signatures() เพื่อดูร่องรอยที่มีอยู่ทั้งหมด:

print(double.pretty_printed_concrete_signatures())
double(a)
 Args:
  a: string Tensor, shape=()
 Returns:
  string Tensor, shape=()

double(a)
 Args:
  a: int32 Tensor, shape=()
 Returns:
  int32 Tensor, shape=()

double(a)
 Args:
  a: float32 Tensor, shape=()
 Returns:
  float32 Tensor, shape=()

จนถึงตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่า tf.function สร้างเลเยอร์การจัดส่งแบบไดนามิกที่แคชไว้เหนือตรรกะการติดตามกราฟของ TensorFlow เพื่อให้เจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับคำศัพท์:

 • tf.Graph คือการนำเสนอการคำนวณแบบไม่เข้าใจภาษาและแบบพกพาของคุณ
 • ConcreteFunction คือ wrapper ที่ดำเนินการอย่างกระตือรือร้นรอบ ๆ tf.Graph
 • Function จัดการแคชของ ConcreteFunction s และเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับอินพุตของคุณ
 • tf.function ล้อมรอบฟังก์ชัน Python โดยส่งคืนวัตถุ Function

การได้รับฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรม

ทุกครั้งที่ติดตามฟังก์ชันจะมีการสร้างฟังก์ชันคอนกรีตใหม่ คุณสามารถรับฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรมได้โดยตรงโดยใช้ get_concrete_function

print("Obtaining concrete trace")
double_strings = double.get_concrete_function(tf.constant("a"))
print("Executing traced function")
print(double_strings(tf.constant("a")))
print(double_strings(a=tf.constant("b")))
Obtaining concrete trace
Executing traced function
tf.Tensor(b'aa', shape=(), dtype=string)
tf.Tensor(b'bb', shape=(), dtype=string)

# You can also call get_concrete_function on an InputSpec
double_strings_from_inputspec = double.get_concrete_function(tf.TensorSpec(shape=[], dtype=tf.string))
print(double_strings_from_inputspec(tf.constant("c")))
Tracing with Tensor("a:0", shape=(), dtype=string)
tf.Tensor(b'cc', shape=(), dtype=string)

การพิมพ์ ConcreteFunction จะแสดงข้อมูลสรุปของอาร์กิวเมนต์อินพุต (พร้อมประเภท) และประเภทเอาต์พุต

print(double_strings)
ConcreteFunction double(a)
 Args:
  a: string Tensor, shape=()
 Returns:
  string Tensor, shape=()

คุณยังสามารถดึงลายเซ็นของฟังก์ชันคอนกรีตได้โดยตรง

print(double_strings.structured_input_signature)
print(double_strings.structured_outputs)
((TensorSpec(shape=(), dtype=tf.string, name='a'),), {})
Tensor("Identity:0", shape=(), dtype=string)

การใช้การติดตามคอนกรีตกับประเภทที่เข้ากันไม่ได้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

with assert_raises(tf.errors.InvalidArgumentError):
 double_strings(tf.constant(1))
Caught expected exception 
 <class 'tensorflow.python.framework.errors_impl.InvalidArgumentError'>:

Traceback (most recent call last):
 File "<ipython-input-1-73d0ca52e838>", line 8, in assert_raises
  yield
 File "<ipython-input-1-e4e2860a4364>", line 2, in <module>
  double_strings(tf.constant(1))
tensorflow.python.framework.errors_impl.InvalidArgumentError: cannot compute __inference_double_162 as input #0(zero-based) was expected to be a string tensor but is a int32 tensor [Op:__inference_double_162]

คุณอาจสังเกตเห็นว่าอาร์กิวเมนต์ Python ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในลายเซ็นอินพุตของฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรม ก่อนหน้า TensorFlow 2.3 อาร์กิวเมนต์ Python จะถูกลบออกจากลายเซ็นของฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรม เริ่มต้นด้วย TensorFlow 2.3 อาร์กิวเมนต์ Python จะยังคงอยู่ในลายเซ็น แต่ถูก จำกัด ให้รับค่าที่ตั้งไว้ระหว่างการติดตาม

@tf.function
def pow(a, b):
 return a ** b

square = pow.get_concrete_function(a=tf.TensorSpec(None, tf.float32), b=2)
print(square)
ConcreteFunction pow(a, b=2)
 Args:
  a: float32 Tensor, shape=<unknown>
 Returns:
  float32 Tensor, shape=<unknown>

assert square(tf.constant(10.0)) == 100

with assert_raises(TypeError):
 square(tf.constant(10.0), b=3)
Caught expected exception 
 <class 'TypeError'>:

Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/eager/function.py", line 1683, in _call_impl
  cancellation_manager)
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/eager/function.py", line 1728, in _call_with_flat_signature
  self._flat_signature_summary(), ", ".join(sorted(kwargs))))
TypeError: pow(a) got unexpected keyword arguments: b.

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "<ipython-input-1-73d0ca52e838>", line 8, in assert_raises
  yield
 File "<ipython-input-1-d163f3d206cb>", line 4, in <module>
  square(tf.constant(10.0), b=3)
TypeError: ConcreteFunction pow(a, b) was constructed with int value 2 in b, but was called with int value 3

การรับกราฟ

ฟังก์ชันคอนกรีตแต่ละฟังก์ชันเป็นกระดาษห่อหุ้มที่เรียกได้รอบ tf.Graph แม้ว่าการดึงวัตถุ tf.Graph จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำตามปกติ แต่คุณสามารถหาได้อย่างง่ายดายจากฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรม

graph = double_strings.graph
for node in graph.as_graph_def().node:
 print(f'{node.input} -> {node.name}')
[] -> a
['a', 'a'] -> add
['add'] -> Identity

การแก้จุดบกพร่อง

โดยทั่วไปการดีบักโค้ดจะง่ายกว่าในโหมดกระตือรือร้นมากกว่าภายใน tf.function คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดของคุณดำเนินการโดยปราศจากข้อผิดพลาดในโหมดกระตือรือร้นก่อนที่จะตกแต่งด้วย tf.function . เพื่อช่วยในกระบวนการดีบักคุณสามารถเรียกใช้ tf.config.run_functions_eagerly(True) เพื่อปิดใช้งานและเปิดใช้งาน tf.function ทั่วโลก

เมื่อติดตามปัญหาที่ปรากฏเฉพาะใน tf.function . นี่คือเคล็ดลับบางประการ:

 • print เรียก print Python แบบเก่าธรรมดาจะดำเนินการระหว่างการติดตามเท่านั้นช่วยให้คุณติดตามเมื่อฟังก์ชันของคุณได้รับการติดตาม (อีกครั้ง)
 • tf.print เรียก tf.print จะดำเนินการทุกครั้งและสามารถช่วยคุณติดตามค่ากลางระหว่างการดำเนินการ
 • tf.debugging.enable_check_numerics เป็นวิธีง่ายๆในการติดตามตำแหน่งที่สร้าง NaNs และ Inf
 • pdb สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการติดตาม (ข้อแม้: PDB จะนำคุณเข้าสู่ซอร์สโค้ดที่แปลงเป็น AutoGraph)

การติดตามความหมาย

กฎคีย์แคช

Function กำหนดว่าจะนำฟังก์ชันคอนกรีตที่ติดตามมาใช้ซ้ำหรือไม่โดยการคำนวณคีย์แคชจาก args และ kwargs ของอินพุต

 • คีย์ที่สร้างขึ้นสำหรับอาร์กิวเมนต์ tf.Tensor คือรูปร่างและ dtype
 • เริ่มต้นใน TensorFlow 2.3 คีย์ที่สร้างขึ้นสำหรับ tf.Variable อาร์กิวเมนต์ tf.Variable คือ id()
 • คีย์ที่สร้างขึ้นสำหรับ Python ดั้งเดิมคือค่าของมัน คีย์ที่สร้างขึ้นสำหรับ dict ซ้อนกัน, list s, tuple s, namedtuple s และ attr s คือทูเพิลแบบแบน (อันเป็นผลมาจากการแบนนี้การเรียกฟังก์ชันคอนกรีตที่มีโครงสร้างการซ้อนต่างจากที่ใช้ระหว่างการติดตามจะส่งผลให้เกิด TypeError)
 • สำหรับ Python ประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดคีย์จะขึ้นอยู่กับ id() อ็อบเจ็กต์ id() เพื่อให้เมธอดถูกติดตามอย่างอิสระสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของคลาส

การควบคุมการย้อนกลับ

Retracing ช่วยให้มั่นใจได้ว่า TensorFlow สร้างกราฟที่ถูกต้องสำหรับอินพุตแต่ละชุด อย่างไรก็ตามการติดตามเป็นการดำเนินการที่มีราคาแพง! หาก Function ของคุณดึงข้อมูลกราฟใหม่สำหรับทุกการโทรคุณจะพบว่าโค้ดของคุณทำงานช้ากว่าที่คุณไม่ได้ใช้ tf.function

ในการควบคุมพฤติกรรมการติดตามคุณสามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้:

 • ระบุ input_signature ใน tf.function เพื่อ จำกัด การติดตาม
@tf.function(input_signature=(tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.int32),))
def next_collatz(x):
 print("Tracing with", x)
 return tf.where(x % 2 == 0, x // 2, 3 * x + 1)

print(next_collatz(tf.constant([1, 2])))
# We specified a 1-D tensor in the input signature, so this should fail.
with assert_raises(ValueError):
 next_collatz(tf.constant([[1, 2], [3, 4]]))

# We specified an int32 dtype in the input signature, so this should fail.
with assert_raises(ValueError):
 next_collatz(tf.constant([1.0, 2.0]))
Tracing with Tensor("x:0", shape=(None,), dtype=int32)
tf.Tensor([4 1], shape=(2,), dtype=int32)
Caught expected exception 
 <class 'ValueError'>:
Caught expected exception 
 <class 'ValueError'>:

Traceback (most recent call last):
 File "<ipython-input-1-73d0ca52e838>", line 8, in assert_raises
  yield
 File "<ipython-input-1-20f544b8adbf>", line 9, in <module>
  next_collatz(tf.constant([[1, 2], [3, 4]]))
ValueError: Python inputs incompatible with input_signature:
 inputs: (
  tf.Tensor(
[[1 2]
 [3 4]], shape=(2, 2), dtype=int32))
 input_signature: (
  TensorSpec(shape=(None,), dtype=tf.int32, name=None))
Traceback (most recent call last):
 File "<ipython-input-1-73d0ca52e838>", line 8, in assert_raises
  yield
 File "<ipython-input-1-20f544b8adbf>", line 13, in <module>
  next_collatz(tf.constant([1.0, 2.0]))
ValueError: Python inputs incompatible with input_signature:
 inputs: (
  tf.Tensor([1. 2.], shape=(2,), dtype=float32))
 input_signature: (
  TensorSpec(shape=(None,), dtype=tf.int32, name=None))

 • ระบุมิติข้อมูล [ไม่มี] ใน tf.TensorSpec เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการนำกลับมาใช้ใหม่

  เนื่องจาก TensorFlow จับคู่เทนเซอร์ตามรูปร่างการใช้มิติข้อมูล None เป็นสัญลักษณ์แทนจะช่วยให้ Function s สามารถใช้การติดตามซ้ำสำหรับอินพุตที่มีขนาดแตกต่างกันได้ การป้อนข้อมูลที่มีขนาดแตกต่างกันอาจเกิดขึ้นได้หากคุณมีลำดับความยาวที่แตกต่างกันหรือรูปภาพที่มีขนาดต่างกันสำหรับแต่ละชุด (ดูบทแนะนำ Transformer และ Deep Dream )

@tf.function(input_signature=(tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.int32),))
def g(x):
 print('Tracing with', x)
 return x

# No retrace!
print(g(tf.constant([1, 2, 3])))
print(g(tf.constant([1, 2, 3, 4, 5])))
Tracing with Tensor("x:0", shape=(None,), dtype=int32)
tf.Tensor([1 2 3], shape=(3,), dtype=int32)
tf.Tensor([1 2 3 4 5], shape=(5,), dtype=int32)

 • ส่งอาร์กิวเมนต์ Python ไปยัง Tensors เพื่อลดการย้อนกลับ

  บ่อยครั้งอาร์กิวเมนต์ Python ถูกใช้เพื่อควบคุม num_layers=10 และโครงสร้างกราฟ - ตัวอย่างเช่น num_layers=10 หรือ training=True หรือ nonlinearity='relu' ดังนั้นหากอาร์กิวเมนต์ Python เปลี่ยนไปก็สมเหตุสมผลที่คุณจะต้องย้อนดูกราฟ

  อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่าอาร์กิวเมนต์ Python ไม่ได้ถูกใช้เพื่อควบคุมการสร้างกราฟ ในกรณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงค่า Python สามารถทำให้เกิดการย้อนกลับได้โดยไม่จำเป็น ยกตัวอย่างเช่นการฝึกวนซ้ำซึ่ง AutoGraph จะยกเลิกการเล่นแบบไดนามิก แม้จะมีการติดตามหลายรายการ แต่กราฟที่สร้างขึ้นก็เหมือนกันจริงดังนั้นการย้อนกลับจึงไม่จำเป็น

def train_one_step():
 pass

@tf.function
def train(num_steps):
 print("Tracing with num_steps = ", num_steps)
 tf.print("Executing with num_steps = ", num_steps)
 for _ in tf.range(num_steps):
  train_one_step()

print("Retracing occurs for different Python arguments.")
train(num_steps=10)
train(num_steps=20)

print()
print("Traces are reused for Tensor arguments.")
train(num_steps=tf.constant(10))
train(num_steps=tf.constant(20))
Retracing occurs for different Python arguments.
Tracing with num_steps = 10
Executing with num_steps = 10
Tracing with num_steps = 20
Executing with num_steps = 20

Traces are reused for Tensor arguments.
Tracing with num_steps = Tensor("num_steps:0", shape=(), dtype=int32)
Executing with num_steps = 10
Executing with num_steps = 20

หากคุณต้องการบังคับย้อนกลับให้สร้าง Function ใหม่ ออบเจ็กต์ Function แยกกันรับประกันว่าจะไม่แชร์การติดตาม

0 นอน 52bd90
Tracing!
Executing
Tracing!
Executing

ผลข้างเคียงของ Python

ผลข้างเคียงของ Python เช่นการพิมพ์การต่อท้ายรายการและการกลายพันธุ์ globals จะเกิดขึ้นในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ Function ด้วยชุดอินพุต หลังจากนั้น tf.Graph ติดตามจะถูกเรียกใช้งานอีกครั้งโดยไม่ต้องเรียกใช้โค้ด Python

หลักการทั่วไปคือใช้เฉพาะผลข้างเคียงของ Python เพื่อแก้จุดบกพร่องร่องรอยของคุณ มิฉะนั้น TensorFlow ops เช่น tf.Variable.assign , tf.print และ tf.summary เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบว่าโค้ดของคุณจะถูกตรวจสอบและดำเนินการโดยรันไทม์ TensorFlow ในแต่ละครั้งที่เรียก

@tf.function
def f(x):
 print("Traced with", x)
 tf.print("Executed with", x)

f(1)
f(1)
f(2)
Traced with 1
Executed with 1
Executed with 1
Traced with 2
Executed with 2

คุณสมบัติหลายอย่างของ Python เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตัวทำซ้ำต้องอาศัยรันไทม์ของ Python เพื่อติดตามสถานะ โดยทั่วไปในขณะที่โครงสร้างเหล่านี้ทำงานตามที่คาดไว้ในโหมดกระตือรือร้นสิ่งที่ไม่คาดคิดมากมายอาจเกิดขึ้นภายใน Function

ตัวอย่างหนึ่งการเลื่อนสถานะตัววนซ้ำเป็นผลข้างเคียงของ Python ดังนั้นจึงเกิดขึ้นระหว่างการติดตามเท่านั้น

external_var = tf.Variable(0)
@tf.function
def buggy_consume_next(iterator):
 external_var.assign_add(next(iterator))
 tf.print("Value of external_var:", external_var)

iterator = iter([0, 1, 2, 3])
buggy_consume_next(iterator)
# This reuses the first value from the iterator, rather than consuming the next value.
buggy_consume_next(iterator)
buggy_consume_next(iterator)
Value of external_var: 0
Value of external_var: 0
Value of external_var: 0

โครงสร้างการวนซ้ำบางส่วนรองรับผ่าน AutoGraph ดูส่วน การแปลงกราฟอัตโนมัติ สำหรับภาพรวม

หากคุณต้องการรันโค้ด Python ระหว่างการเรียกใช้ Function แต่ละครั้ง tf.py_function คือทางออก ข้อเสียของ tf.py_function คือไม่สามารถพกพาได้หรือมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะและทำงานได้ดีในการตั้งค่าแบบกระจาย (multi-GPU, TPU) นอกจากนี้เนื่องจากต้องต่อสาย tf.py_function เข้ากับกราฟจึงร่ายอินพุต / เอาต์พุตทั้งหมดไปยังเทนเซอร์

API เช่น tf.gather , tf.stack และ tf.TensorArray สามารถช่วยคุณใช้รูปแบบการวนซ้ำทั่วไปใน TensorFlow ดั้งเดิม

external_list = []

def side_effect(x):
 print('Python side effect')
 external_list.append(x)

@tf.function
def f(x):
 tf.py_function(side_effect, inp=[x], Tout=[])

f(1)
f(1)
f(1)
# The list append happens all three times!
assert len(external_list) == 3
# The list contains tf.constant(1), not 1, because py_function casts everything to tensors.
assert external_list[0].numpy() == 1
Python side effect
Python side effect
Python side effect

ตัวแปร

คุณอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อสร้าง tf.Variable ใหม่ในฟังก์ชัน ข้อผิดพลาดนี้ป้องกันความแตกต่างของพฤติกรรมในการเรียกซ้ำ: ในโหมดกระตือรือร้นฟังก์ชันจะสร้างตัวแปรใหม่สำหรับการโทรแต่ละครั้ง แต่ใน Function อาจไม่สามารถสร้างตัวแปรใหม่ได้เนื่องจากการใช้การติดตามซ้ำ

@tf.function
def f(x):
 v = tf.Variable(1.0)
 v.assign_add(x)
 return v

with assert_raises(ValueError):
 f(1.0)
Caught expected exception 
 <class 'ValueError'>:

Traceback (most recent call last):
 File "<ipython-input-1-73d0ca52e838>", line 8, in assert_raises
  yield
 File "<ipython-input-1-73e410646579>", line 8, in <module>
  f(1.0)
ValueError: in user code:

  <ipython-input-1-73e410646579>:3 f *
    v = tf.Variable(1.0)
  /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/variables.py:262 __call__ **
    return cls._variable_v2_call(*args, **kwargs)
  /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/variables.py:256 _variable_v2_call
    shape=shape)
  /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/variables.py:67 getter
    return captured_getter(captured_previous, **kwargs)
  /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/eager/def_function.py:731 invalid_creator_scope
    "tf.function-decorated function tried to create "

  ValueError: tf.function-decorated function tried to create variables on non-first call.


คุณสามารถสร้างตัวแปรภายใน Function ตราบใดที่ตัวแปรเหล่านั้นถูกสร้างในครั้งแรกที่เรียกใช้ฟังก์ชันเท่านั้น

class Count(tf.Module):
 def __init__(self):
  self.count = None

 @tf.function
 def __call__(self):
  if self.count is None:
   self.count = tf.Variable(0)
  return self.count.assign_add(1)

c = Count()
print(c())
print(c())
tf.Tensor(1, shape=(), dtype=int32)
tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)

ข้อผิดพลาดอื่นที่คุณอาจพบคือตัวแปรรวบรวมขยะ ซึ่งแตกต่างจากฟังก์ชัน Python ปกติฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรมจะเก็บเฉพาะ WeakRefs ไว้กับตัวแปรที่ปิดทับดังนั้นคุณต้องคงไว้ซึ่งการอ้างอิงถึงตัวแปรใด ๆ

external_var = tf.Variable(3)
@tf.function
def f(x):
 return x * external_var

traced_f = f.get_concrete_function(4)
print("Calling concrete function...")
print(traced_f(4))

del external_var
print()
print("Calling concrete function after garbage collecting its closed Variable...")
with assert_raises(tf.errors.FailedPreconditionError):
 traced_f(4)
Calling concrete function...
tf.Tensor(12, shape=(), dtype=int32)

Calling concrete function after garbage collecting its closed Variable...
Caught expected exception 
 <class 'tensorflow.python.framework.errors_impl.FailedPreconditionError'>:

Traceback (most recent call last):
 File "<ipython-input-1-73d0ca52e838>", line 8, in assert_raises
  yield
 File "<ipython-input-1-304a18524b57>", line 14, in <module>
  traced_f(4)
tensorflow.python.framework.errors_impl.FailedPreconditionError: 2 root error(s) found.
 (0) Failed precondition: Error while reading resource variable _AnonymousVar6 from Container: localhost. This could mean that the variable was uninitialized. Not found: Resource localhost/_AnonymousVar6/N10tensorflow3VarE does not exist.
   [[node ReadVariableOp (defined at <ipython-input-1-304a18524b57>:4) ]]
 (1) Failed precondition: Error while reading resource variable _AnonymousVar6 from Container: localhost. This could mean that the variable was uninitialized. Not found: Resource localhost/_AnonymousVar6/N10tensorflow3VarE does not exist.
   [[node ReadVariableOp (defined at <ipython-input-1-304a18524b57>:4) ]]
   [[ReadVariableOp/_2]]
0 successful operations.
0 derived errors ignored. [Op:__inference_f_473]

Function call stack:
f -> f


การแปลงกราฟอัตโนมัติ

AutoGraph เป็นไลบรารีที่เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน tf.function และแปลงส่วนย่อยของโค้ด Python eager ให้เป็น TensorFlow ops ที่เข้ากันได้กับกราฟ ซึ่งรวมถึงโฟลว์การควบคุมเช่น if , for , while

TensorFlow ops เช่น tf.cond และ tf.while_loop ยังคงทำงานต่อไป แต่โฟลว์การควบคุมมักจะเขียนและเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อเขียนด้วย Python

# Simple loop

@tf.function
def f(x):
 while tf.reduce_sum(x) > 1:
  tf.print(x)
  x = tf.tanh(x)
 return x

f(tf.random.uniform([5]))
[0.82800746 0.953753114 0.439338565 0.432760358 0.699063778]
[0.679404736 0.741477489 0.413096 0.407625586 0.603773236]
[0.591132283 0.630037069 0.391098291 0.386454701 0.539729118]
[0.530709505 0.558077753 0.372306645 0.368299842 0.492782891]
[0.48592326 0.506549835 0.356007636 0.352503687 0.456422389]
[0.450974762 0.467252612 0.341692597 0.338594049 0.427163869]
[0.422699928 0.435976833 0.328987628 0.326221645 0.402948409]
[0.399202496 0.41030407 0.3176108 0.315121651 0.382468879]
[0.379266351 0.388730794 0.307344973 0.305089235 0.364849627]
[0.362070143 0.370265543 0.298019737 0.295963019 0.349478543]
[0.347036153 0.354223937 0.289499342 0.287613869 0.335912973]
[0.333744407 0.340116203 0.281673938 0.279937118 0.32382378]
[0.321881264 0.327581108 0.27445364 0.272846848 0.312960267]
[0.311206967 0.316345602 0.267764032 0.26627183 0.303127766]
[0.301534683 0.306198835 0.261543036 0.26015237 0.294172347]
[0.292716414 0.296975076 0.255738169 0.254438043 0.285970479]
[0.28463307 0.288541943 0.250304967 0.249085933 0.278421789]
[0.277187616 0.280792207 0.245205313 0.244059205 0.271443784]
[0.27030015 0.273638099 0.240406319 0.239326134 0.26496774]
[0.263904095 0.267006844 0.235879496 0.234859139 0.258936107]
[0.257943511 0.260837495 0.231599987 0.230634138 0.25330016]
[0.252371043 0.255078703 0.227546036 0.226629987 0.248018324]
[0.247146174 0.249686733 0.223698452 0.22282806 0.243054956]
[0.242234126 0.244624153 0.220040262 0.219211861 0.23837918]
[0.237604842 0.239858657 0.216556415 0.215766713 0.23396422]
[0.233232126 0.235362232 0.213233441 0.212479532 0.229786649]
[0.22909309 0.231110409 0.210059345 0.209338576 0.225825876]
[0.225167572 0.227081761 0.207023308 0.206333309 0.22206375]
[0.221437797 0.223257363 0.204115555 0.203454211 0.218484148]
[0.217888013 0.219620526 0.201327294 0.200692669 0.215072796]
[0.214504138 0.216156334 0.198650569 0.198040903 0.211816847]
[0.21127364 0.212851539 0.196078092 0.195491791 0.208704829]
[0.208185241 0.209694266 0.193603292 0.193038911 0.205726475]

<tf.Tensor: shape=(5,), dtype=float32, numpy=
array([0.20522884, 0.20667385, 0.19122012, 0.19067629, 0.20287241],
   dtype=float32)>

หากคุณสงสัยคุณสามารถตรวจสอบลายเซ็นโค้ดที่สร้างขึ้น

print(tf.autograph.to_code(f.python_function))
def tf__f(x):
  with ag__.FunctionScope('f', 'fscope', ag__.ConversionOptions(recursive=True, user_requested=True, optional_features=(), internal_convert_user_code=True)) as fscope:
    do_return = False
    retval_ = ag__.UndefinedReturnValue()

    def get_state():
      return (x,)

    def set_state(vars_):
      nonlocal x
      (x,) = vars_

    def loop_body():
      nonlocal x
      ag__.converted_call(ag__.ld(tf).print, (ag__.ld(x),), None, fscope)
      x = ag__.converted_call(ag__.ld(tf).tanh, (ag__.ld(x),), None, fscope)

    def loop_test():
      return (ag__.converted_call(ag__.ld(tf).reduce_sum, (ag__.ld(x),), None, fscope) > 1)
    ag__.while_stmt(loop_test, loop_body, get_state, set_state, ('x',), {})
    try:
      do_return = True
      retval_ = ag__.ld(x)
    except:
      do_return = False
      raise
    return fscope.ret(retval_, do_return)


เงื่อนไข

AutoGraph จะแปลงบางคำสั่ง if <condition> เป็นการเรียก tf.cond เทียบเท่า การแทนที่นี้เกิดขึ้นถ้า <condition> เป็น Tensor มิฉะนั้นคำสั่ง if จะถูกดำเนินการโดยมีเงื่อนไข Python

Python มีเงื่อนไขดำเนินการในระหว่างการติดตามดังนั้นจะเพิ่มสาขาหนึ่งของเงื่อนไขลงในกราฟ หากไม่มีกราฟอัตโนมัติกราฟที่ติดตามนี้จะไม่สามารถใช้สาขาทางเลือกได้หากมีโฟลว์การควบคุมที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล

tf.cond ติดตามและเพิ่มทั้งสองสาขาของเงื่อนไขลงในกราฟโดยเลือกสาขาแบบไดนามิกในเวลาดำเนินการ การติดตามอาจมีผลข้างเคียงโดยไม่ได้ตั้งใจ ดู เอฟเฟกต์การติดตามกราฟอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

@tf.function
def fizzbuzz(n):
 for i in tf.range(1, n + 1):
  print('Tracing for loop')
  if i % 15 == 0:
   print('Tracing fizzbuzz branch')
   tf.print('fizzbuzz')
  elif i % 3 == 0:
   print('Tracing fizz branch')
   tf.print('fizz')
  elif i % 5 == 0:
   print('Tracing buzz branch')
   tf.print('buzz')
  else:
   print('Tracing default branch')
   tf.print(i)

fizzbuzz(tf.constant(5))
fizzbuzz(tf.constant(20))
Tracing for loop
Tracing fizzbuzz branch
Tracing fizz branch
Tracing buzz branch
Tracing default branch
1
2
fizz
4
buzz
1
2
fizz
4
buzz
fizz
7
8
fizz
buzz
11
fizz
13
14
fizzbuzz
16
17
fizz
19
buzz

ดู เอกสารอ้างอิง สำหรับข้อ จำกัด เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง AutoGraph-modified if

ลูป

AutoGraph จะแปลงคำสั่ง for and while บางคำสั่งให้เป็น TensorFlow looping ops ที่เทียบเท่าเช่น tf.while_loop . tf.while_loop ถ้าไม่แปลงลูป for หรือ while จะดำเนินการเป็นลูป Python

การเปลี่ยนตัวนี้ทำในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • for x in y : ถ้า y เป็น Tensor ให้แปลงเป็น tf.while_loop . tf.while_loop ในกรณีพิเศษที่ y เป็นtf.data.Dataset การรวมกันของtf.data.Dataset Ops จะถูกสร้างขึ้น
 • while <condition> : ถ้า <condition> เป็น Tensor ให้แปลงเป็น tf.while_loop . tf.while_loop

ลูป Python ดำเนินการระหว่างการติดตามโดยเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับ tf.Graph สำหรับการวนซ้ำทุกครั้ง

ลูป TensorFlow ติดตามเนื้อหาของลูปและเลือกจำนวนการวนซ้ำที่จะรันในเวลาดำเนินการแบบไดนามิก ห่วงปรากฏเพียงครั้งเดียวใน tf.Graph สร้างขึ้น

ดู เอกสารอ้างอิง สำหรับข้อ จำกัด เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง AutoGraph ที่แปลง for และ while

วนซ้ำข้อมูล Python

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการวนซ้ำข้อมูล Python / Numpy ภายใน tf.function ลูปนี้จะดำเนินการในระหว่างขั้นตอนการติดตามโดยเพิ่มสำเนาของโมเดลของคุณไปยัง tf.Graph สำหรับการวนซ้ำแต่ละครั้งของลูป

หากคุณต้องการรวมลูปการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ใน tf.function วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการรวมข้อมูลของคุณเป็นtf.data.Dataset เพื่อให้ AutoGraph ยกเลิกการวนรอบการฝึกแบบไดนามิก

def measure_graph_size(f, *args):
 g = f.get_concrete_function(*args).graph
 print("{}({}) contains {} nodes in its graph".format(
   f.__name__, ', '.join(map(str, args)), len(g.as_graph_def().node)))

@tf.function
def train(dataset):
 loss = tf.constant(0)
 for x, y in dataset:
  loss += tf.abs(y - x) # Some dummy computation.
 return loss

small_data = [(1, 1)] * 3
big_data = [(1, 1)] * 10
measure_graph_size(train, small_data)
measure_graph_size(train, big_data)

measure_graph_size(train, tf.data.Dataset.from_generator(
  lambda: small_data, (tf.int32, tf.int32)))
measure_graph_size(train, tf.data.Dataset.from_generator(
  lambda: big_data, (tf.int32, tf.int32)))
train([(1, 1), (1, 1), (1, 1)]) contains 11 nodes in its graph
train([(1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1)]) contains 32 nodes in its graph
train(<FlatMapDataset shapes: (<unknown>, <unknown>), types: (tf.int32, tf.int32)>) contains 10 nodes in its graph
train(<FlatMapDataset shapes: (<unknown>, <unknown>), types: (tf.int32, tf.int32)>) contains 10 nodes in its graph

เมื่อตัดข้อมูล Python / Numpy ในชุดข้อมูลให้คำนึงถึง tf.data.Dataset.from_generator เทียบกับ tf.data.Dataset.from_tensors ก่อนหน้านี้จะเก็บข้อมูลไว้ใน Python และดึงข้อมูลผ่าน tf.py_function ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านประสิทธิภาพในขณะที่ส่วนหลังจะรวมสำเนาของข้อมูลเป็นโหนด tf.constant() ขนาดใหญ่หนึ่งโหนดในกราฟซึ่งอาจมีผลต่อหน่วยความจำ

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ผ่าน TFRecordDataset / CsvDataset / etc เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ข้อมูลเนื่องจาก TensorFlow เองสามารถจัดการการโหลดแบบอะซิงโครนัสและการดึงข้อมูลล่วงหน้าโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ Python หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู คู่มือ tf.data

การสะสมค่าในวง

รูปแบบทั่วไปคือการสะสมค่ากลางจากลูป โดยปกติจะทำได้โดยการต่อท้ายรายการ Python หรือเพิ่มรายการในพจนานุกรม Python อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นผลข้างเคียงของ Python จึงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ในลูปที่ไม่ได้รับการควบคุมแบบไดนามิก ใช้ tf.TensorArray เพื่อสะสมผลลัพธ์จากลูปที่ไม่ได้รับการควบคุมแบบไดนามิก

batch_size = 2
seq_len = 3
feature_size = 4

def rnn_step(inp, state):
 return inp + state

@tf.function
def dynamic_rnn(rnn_step, input_data, initial_state):
 # [batch, time, features] -> [time, batch, features]
 input_data = tf.transpose(input_data, [1, 0, 2])
 max_seq_len = input_data.shape[0]

 states = tf.TensorArray(tf.float32, size=max_seq_len)
 state = initial_state
 for i in tf.range(max_seq_len):
  state = rnn_step(input_data[i], state)
  states = states.write(i, state)
 return tf.transpose(states.stack(), [1, 0, 2])

dynamic_rnn(rnn_step,
      tf.random.uniform([batch_size, seq_len, feature_size]),
      tf.zeros([batch_size, feature_size]))
<tf.Tensor: shape=(2, 3, 4), dtype=float32, numpy=
array([[[0.8876684 , 0.51591396, 0.906677 , 0.9903525 ],
    [1.06799  , 1.2731225 , 1.0150459 , 1.4682751 ],
    [1.117998 , 1.4896113 , 1.8637874 , 1.9430903 ]],

    [[0.9585289 , 0.6935735 , 0.76666355, 0.1607722 ],
    [1.1963592 , 1.0271138 , 1.5978618 , 0.61320186],
    [1.5212903 , 1.8943032 , 1.6955764 , 1.2236354 ]]], dtype=float32)>

อ่านเพิ่มเติม

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเอ็กซ์พอร์ตและโหลด Function โปรดดู คู่มือ SavedModel หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพกราฟที่ดำเนินการหลังจากการติดตามโปรดดู คู่มือ Grappler หากต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพไปป์ไลน์ข้อมูลและโปรไฟล์โมเดลของคุณโปรดดู คู่มือ Profiler