TFE_TensorDebugInfo

public class TFE_TensorDebugInfo

Public Constructors

TFE_TensorDebugInfo ()
Empty constructor.
TFE_TensorDebugInfo (Pointer p)
Pointer cast constructor.

Inherited Methods

Public Constructors

public TFE_TensorDebugInfo ()

Empty constructor. Calls super((Pointer)null) .

public TFE_TensorDebugInfo (Pointer p)

Pointer cast constructor. Invokes ERROR(/Pointer#Pointer(Pointer)) .