TFE_TensorDebugInfo

public class TFE_TensorDebugInfo

Public Constructors

TFE_TensorDebugInfo()
Empty constructor.
TFE_TensorDebugInfo(Pointer p)
Pointer cast constructor.

Inherited Methods

Public Constructors

public TFE_TensorDebugInfo ()

Empty constructor. Calls super((Pointer)null).

public TFE_TensorDebugInfo (Pointer p)

Pointer cast constructor. Invokes ERROR(/Pointer#Pointer(Pointer)).