เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

ตัวอย่างตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมของ FaceSSD Colab

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูบน TensorFlow.org ทำงานใน Google Colab ดูบน GitHub ดาวน์โหลดโน๊ตบุ๊ค

ภาพรวม

ในกิจกรรมนี้คุณจะใช้ ความเป็นธรรมตัวชี้วัด ในการสำรวจ การคาดการณ์ FaceSSD บนใบหน้าป้ายในชุดข้อมูลที่ป่า ความเป็นธรรมชี้วัดเป็นชุดของเครื่องมือที่สร้างขึ้นที่ด้านบนของ TensorFlow รูปแบบการวิเคราะห์ ที่ช่วยให้การประเมินผลปกติของตัวชี้วัดความเป็นธรรมในระบบท่อส่งสินค้า

เกี่ยวกับชุดข้อมูล

ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะใช้ชุดข้อมูลการคาดคะเนของ FaceSSD, การคาดคะเนภาพที่แตกต่างกันประมาณ 200,000 รายการและข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สร้างโดย FaceSSD API

เกี่ยวกับเครื่องมือ

TensorFlow รูปแบบการวิเคราะห์ เป็นห้องสมุดสำหรับการประเมินทั้ง TensorFlow และไม่ TensorFlow โมเดลการเรียนรู้เครื่อง อนุญาตให้ผู้ใช้ประเมินแบบจำลองของตนกับข้อมูลจำนวนมากในลักษณะแบบกระจาย คำนวณในกราฟและเมตริกอื่นๆ จากข้อมูลส่วนต่างๆ และแสดงภาพในโน้ตบุ๊ก

TensorFlow การตรวจสอบข้อมูล เป็นเครื่องมือหนึ่งที่คุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลของคุณ เช่น ค่าที่หายไปและความไม่สมดุลของข้อมูล ที่อาจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันของความยุติธรรม

ด้วย ความเป็นธรรมชี้วัด ผู้ใช้จะสามารถ:

 • ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้ที่กำหนด
 • รู้สึกมั่นใจในผลลัพธ์ด้วยช่วงความมั่นใจและการประเมินที่หลายเกณฑ์

นำเข้า

รันโค้ดต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไลบรารี fairness_indicators แพ็คเกจนี้มีเครื่องมือที่เราจะใช้ในแบบฝึกหัดนี้ อาจมีการร้องขอการรีสตาร์ทรันไทม์ แต่ไม่จำเป็น

pip install -q -U pip==20.2
pip install fairness-indicators
import os
import tempfile
import apache_beam as beam
import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import datetime

import tensorflow_hub as hub
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_data_validation as tfdv
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_predict as agnostic_predict
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_evaluate_graph
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_extractor

from witwidget.notebook.visualization import WitConfigBuilder
from witwidget.notebook.visualization import WitWidget

ดาวน์โหลดและทำความเข้าใจข้อมูล

ใบหน้าที่มีป้ายกำกับในป่า เป็นชุดมาตรฐานของประชาชนในการตรวจสอบใบหน้ายังเป็นที่รู้จักการจับคู่คู่ LFW มีรูปภาพใบหน้ามากกว่า 13,000 รูปที่รวบรวมจากเว็บ

เราใช้การคาดคะเน FaceSSD ในชุดข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์ว่ามีใบหน้าอยู่ในรูปภาพที่กำหนดหรือไม่ ใน Colab นี้ เราจะแบ่งข้อมูลตามเพศเพื่อดูว่ามีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างประสิทธิภาพของแบบจำลองสำหรับกลุ่มเพศต่างๆ หรือไม่

หากมีใบหน้ามากกว่าหนึ่งภาพ เพศจะถูกระบุว่า "ขาดหายไป"

เราได้โฮสต์ชุดข้อมูลบน Google Cloud Platform เพื่อความสะดวก เรียกใช้รหัสต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจาก GCP ข้อมูลจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการดาวน์โหลดและวิเคราะห์

data_location = tf.keras.utils.get_file('lfw_dataset.tf', 'https://storage.googleapis.com/facessd_dataset/lfw_dataset.tfrecord')

stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=data_location)
tfdv.visualize_statistics(stats)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/facessd_dataset/lfw_dataset.tfrecord
200835072/200828483 [==============================] - 1s 0us/step
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

การกำหนดค่าคงที่

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

tfma_eval_result_path = os.path.join(BASE_DIR, 'tfma_eval_result')

compute_confidence_intervals = True

slice_key = 'object/groundtruth/Gender'
label_key = 'object/groundtruth/face'
prediction_key = 'object/prediction/face'

feature_map = {
  slice_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.string, default_value=['none']),
  label_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32, default_value=[0.0]),
  prediction_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32, default_value=[0.0]),
}

Model Agnostic Config สำหรับ TFMA

model_agnostic_config = agnostic_predict.ModelAgnosticConfig(
  label_keys=[label_key],
  prediction_keys=[prediction_key],
  feature_spec=feature_map)

model_agnostic_extractors = [
  model_agnostic_extractor.ModelAgnosticExtractor(
    model_agnostic_config=model_agnostic_config, desired_batch_size=3),
  tfma.extractors.slice_key_extractor.SliceKeyExtractor(
     [tfma.slicer.SingleSliceSpec(),
      tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=[slice_key])])
]

การโทรกลับอย่างเป็นธรรมและการคำนวณ การวัดความเป็นธรรม

# Helper class for counting examples in beam PCollection
class CountExamples(beam.CombineFn):
  def __init__(self, message):
   self.message = message

  def create_accumulator(self):
   return 0

  def add_input(self, current_sum, element):
   return current_sum + 1

  def merge_accumulators(self, accumulators): 
   return sum(accumulators)

  def extract_output(self, final_sum):
   if final_sum:
    print("%s: %d"%(self.message, final_sum))
metrics_callbacks = [
 tfma.post_export_metrics.fairness_indicators(
   thresholds=[0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9],
   labels_key=label_key,
   target_prediction_keys=[prediction_key]),
 tfma.post_export_metrics.auc(
   curve='PR',
   labels_key=label_key,
   target_prediction_keys=[prediction_key]),
]

eval_shared_model = tfma.types.EvalSharedModel(
  add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
  construct_fn=model_agnostic_evaluate_graph.make_construct_fn(
    add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
    config=model_agnostic_config))

with beam.Pipeline() as pipeline:
 # Read data.
 data = (
   pipeline
   | 'ReadData' >> beam.io.ReadFromTFRecord(data_location))

 # Count all examples.
 data_count = (
   data | 'Count number of examples' >> beam.CombineGlobally(
     CountExamples('Before filtering "Gender:MISSING"')))

 # If there are more than one face in image, the gender feature is 'MISSING'
 # and we are filtering that image out.
 def filter_missing_gender(element):
  example = tf.train.Example.FromString(element)
  if example.features.feature[slice_key].bytes_list.value[0] != b'MISSING':
   yield element

 filtered_data = (
   data
   | 'Filter Missing Gender' >> beam.ParDo(filter_missing_gender))

 # Count after filtering "Gender:MISSING".
 filtered_data_count = (
   filtered_data | 'Count number of examples after filtering'
   >> beam.CombineGlobally(
     CountExamples('After filtering "Gender:MISSING"')))

 # Because LFW data set has always faces by default, we are adding
 # labels as 1.0 for all images.
 def add_face_groundtruth(element):
  example = tf.train.Example.FromString(element)
  example.features.feature[label_key].float_list.value[:] = [1.0]
  yield example.SerializeToString()

 final_data = (
   filtered_data
   | 'Add Face Groundtruth' >> beam.ParDo(add_face_groundtruth))

 # Run TFMA.
 _ = (
   final_data
   | 'ExtractEvaluateAndWriteResults' >>
    tfma.ExtractEvaluateAndWriteResults(
         eval_shared_model=eval_shared_model,
         compute_confidence_intervals=compute_confidence_intervals,
         output_path=tfma_eval_result_path,
         extractors=model_agnostic_extractors))

eval_result = tfma.load_eval_result(output_path=tfma_eval_result_path)
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/post_export_metrics/post_export_metrics.py:178: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/post_export_metrics/post_export_metrics.py:178: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
Before filtering "Gender:MISSING": 13836
After filtering "Gender:MISSING": 11544
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching:

แสดงผลตัวชี้วัดความเป็นธรรม

แสดงวิดเจ็ตตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมพร้อมผลการประเมินที่ส่งออก

ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นแผนภูมิแท่งแสดงประสิทธิภาพของข้อมูลแต่ละส่วนในเมตริกที่เลือก คุณสามารถปรับส่วนเปรียบเทียบเส้นฐานและเกณฑ์ที่แสดงได้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ที่ด้านบนของการแสดงภาพ

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีการใช้งานนี้คืออัตราบวกที่แท้จริง หรือที่เรียกว่าการเรียกคืน ใช้ตัวเลือกทางด้านซ้ายมือเพื่อเลือกกราฟสำหรับ true_positive_rate ค่าตัวชี้วัดเหล่านี้ตรงกับค่าที่แสดงบน บัตรรุ่น

สำหรับรูปภาพบางรูป เพศจะถูกระบุว่าเป็นหนุ่มแทนที่จะเป็นชายหรือหญิง หากบุคคลในภาพนั้นเด็กเกินไปที่จะใส่คำอธิบายประกอบอย่างถูกต้อง

widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result,
                   slicing_column=slice_key)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…