Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Przenieś naukę i dostrajanie

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

W tym samouczku dowiesz się, jak klasyfikować obrazy kotów i psów za pomocą uczenia transferowego z wcześniej przeszkolonej sieci.

Wstępnie wytrenowany model to zapisana sieć, która została wcześniej przeszkolona na dużym zestawie danych, zwykle w ramach zadania klasyfikacji obrazów na dużą skalę. Możesz użyć wstępnie wytrenowanego modelu w takiej postaci, w jakiej jest, albo użyć uczenia transferowego, aby dostosować ten model do danego zadania.

Intuicja stojąca za uczeniem się transferu do klasyfikacji obrazów polega na tym, że jeśli model jest szkolony na dużym i wystarczająco ogólnym zbiorze danych, model ten skutecznie posłuży jako ogólny model świata wizualnego. Następnie można skorzystać z tych wyuczonych map funkcji bez konieczności rozpoczynania od zera, trenując duży model na dużym zestawie danych.

W tym notatniku wypróbujesz dwa sposoby dostosowania wstępnie wytrenowanego modelu:

 1. Wyodrębnianie cech: użyj reprezentacji wyuczonych przez poprzednią sieć, aby wyodrębnić znaczące cechy z nowych próbek. Po prostu dodajesz nowy klasyfikator, który zostanie przeszkolony od podstaw, na wierzchu wstępnie wytrenowanego modelu, aby można było ponownie wykorzystać mapy obiektów wyuczone wcześniej dla zbioru danych.

  Nie musisz (ponownie) trenować całego modelu. Podstawowa sieć konwolucyjna zawiera już funkcje, które są ogólnie przydatne do klasyfikowania obrazów. Jednak końcowa, klasyfikacyjna część wstępnie wytrenowanego modelu jest specyficzna dla pierwotnego zadania klasyfikacyjnego, a następnie specyficzna dla zbioru klas, na których model był trenowany.

 2. Dostrajanie precyzyjne: Odblokuj kilka górnych warstw zamrożonej podstawy modelu i wspólnie wytrenuj zarówno nowo dodane warstwy klasyfikatora, jak i ostatnie warstwy modelu podstawowego. To pozwala nam „dostroić” reprezentacje cech wyższego rzędu w modelu podstawowym, aby uczynić je bardziej odpowiednimi dla konkretnego zadania.

Będziesz postępować zgodnie z ogólnym przepływem pracy uczenia maszynowego.

 1. Sprawdź i zrozum dane
 2. Zbuduj potok wejściowy, w tym przypadku za pomocą Keras ImageDataGenerator
 3. Skomponuj model
  • Załaduj wstępnie wytrenowany model podstawowy (i wstępnie wytrenowane ciężary)
  • Ułóż warstwy klasyfikacji na wierzchu
 4. Wytrenuj model
 5. Oceń model
pip install -q tf-nightly
WARNING: You are using pip version 20.2.2; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.preprocessing import image_dataset_from_directory

Wstępne przetwarzanie danych

Pobieranie danych

W tym samouczku użyjesz zbioru danych zawierającego kilka tysięcy zdjęć kotów i psów. Pobierz i wyodrębnij plik zip zawierający obrazy, a następnie utwórz tf.data.Dataset do szkolenia i walidacji za pomocą narzędzia tf.keras.preprocessing.image_dataset_from_directory . Możesz dowiedzieć się więcej o ładowaniu obrazów w tym samouczku .

_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'
path_to_zip = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs.zip', origin=_URL, extract=True)
PATH = os.path.join(os.path.dirname(path_to_zip), 'cats_and_dogs_filtered')

train_dir = os.path.join(PATH, 'train')
validation_dir = os.path.join(PATH, 'validation')

BATCH_SIZE = 32
IMG_SIZE = (160, 160)

train_dataset = image_dataset_from_directory(train_dir,
                       shuffle=True,
                       batch_size=BATCH_SIZE,
                       image_size=IMG_SIZE)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip
68608000/68606236 [==============================] - 1s 0us/step
Found 2000 files belonging to 2 classes.

validation_dataset = image_dataset_from_directory(validation_dir,
                         shuffle=True,
                         batch_size=BATCH_SIZE,
                         image_size=IMG_SIZE)
Found 1000 files belonging to 2 classes.

Pokaż pierwsze dziewięć obrazów i etykiet z zestawu uczącego:

class_names = train_dataset.class_names

plt.figure(figsize=(10, 10))
for images, labels in train_dataset.take(1):
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  plt.imshow(images[i].numpy().astype("uint8"))
  plt.title(class_names[labels[i]])
  plt.axis("off")

png

Ponieważ oryginalny zbiór danych nie zawiera zestawu testowego, utworzysz go. Aby to zrobić, określ, ile partii danych jest dostępnych w zbiorze walidacyjnym przy użyciu tf.data.experimental.cardinality , a następnie przenieś 20% z nich do zestawu testowego.

val_batches = tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset)
test_dataset = validation_dataset.take(val_batches // 5)
validation_dataset = validation_dataset.skip(val_batches // 5)
print('Number of validation batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset))
print('Number of test batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(test_dataset))
Number of validation batches: 26
Number of test batches: 6

Skonfiguruj zestaw danych pod kątem wydajności

Użyj buforowanego pobierania wstępnego, aby załadować obrazy z dysku bez blokowania we / wy. Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie, zobacz przewodnik dotyczący wydajności danych .

AUTOTUNE = tf.data.experimental.AUTOTUNE

train_dataset = train_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
validation_dataset = validation_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
test_dataset = test_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

Korzystaj z rozszerzania danych

Jeśli nie masz dużego zestawu danych obrazu, dobrą praktyką jest sztuczne wprowadzanie różnorodności próbek przez zastosowanie losowych, ale realistycznych przekształceń do obrazów szkoleniowych, takich jak obrót i przerzucanie w poziomie. Pomaga to uwidocznić model w różnych aspektach danych szkoleniowych i zmniejszyć nadmierne dopasowanie . Możesz dowiedzieć się więcej o rozszerzaniu danych w tym samouczku .

data_augmentation = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.experimental.preprocessing.RandomFlip('horizontal'),
 tf.keras.layers.experimental.preprocessing.RandomRotation(0.2),
])

Powtarzajmy nakładanie tych warstw na ten sam obraz i zobaczmy wynik.

for image, _ in train_dataset.take(1):
 plt.figure(figsize=(10, 10))
 first_image = image[0]
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  augmented_image = data_augmentation(tf.expand_dims(first_image, 0))
  plt.imshow(augmented_image[0] / 255)
  plt.axis('off')

png

Przeskaluj wartości pikseli

Za chwilę pobierzesz tf.keras.applications.MobileNetV2 do użytku jako model podstawowy. Ten model oczekuje wartości pikseli w [-1,1] , ale w tym momencie wartości pikseli na twoich obrazach są w [0-255] . Aby je przeskalować, użyj metody przetwarzania wstępnego dołączonej do modelu.

preprocess_input = tf.keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input
rescale = tf.keras.layers.experimental.preprocessing.Rescaling(1./127.5, offset= -1)

Utwórz model podstawowy z wcześniej wytrenowanych convnets

Utworzysz model podstawowy z modelu MobileNet V2 opracowanego w Google. Jest to wstępnie przeszkolone w zestawie danych ImageNet, dużym zestawie danych składającym się z 1,4 mln obrazów i 1000 klas. ImageNet to zbiór danych szkoleniowych obejmujący wiele różnych kategorii, takich jak jackfruit i syringe . Ta baza wiedzy pomoże nam sklasyfikować koty i psy na podstawie naszego konkretnego zbioru danych.

Najpierw musisz wybrać warstwę MobileNet V2, której będziesz używać do wyodrębniania funkcji. Ostatnia warstwa klasyfikacji („na górze”, ponieważ większość diagramów modeli uczenia maszynowego przechodzi od dołu do góry) nie jest zbyt przydatna. Zamiast tego będziesz postępować zgodnie z powszechną praktyką polegającą na poleganiu na ostatniej warstwie przed operacją spłaszczania. Ta warstwa nazywana jest „warstwą wąskiego gardła”. Cechy warstwy wąskiego gardła zachowują większą ogólność w porównaniu z warstwą końcową / górną.

Najpierw utwórz wystąpienie modelu MobileNet V2 wstępnie załadowanego z wagami wytrenowanymi w usłudze ImageNet. Określając argument include_top = False , ładujesz sieć, która nie zawiera warstw klasyfikacji na górze, co jest idealne do wyodrębniania cech.

# Create the base model from the pre-trained model MobileNet V2
IMG_SHAPE = IMG_SIZE + (3,)
base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(input_shape=IMG_SHAPE,
                        include_top=False,
                        weights='imagenet')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top.h5
9412608/9406464 [==============================] - 1s 0us/step

Funkcja ta konwertuje każdy wyciąg 160x160x3 obraz w 5x5x1280 bloku funkcji. Zobaczmy, co robi z przykładową partią obrazów:

image_batch, label_batch = next(iter(train_dataset))
feature_batch = base_model(image_batch)
print(feature_batch.shape)
(32, 5, 5, 1280)

Ekstrakcja cech

W tym kroku zamrozisz bazę konwolucyjną utworzoną w poprzednim kroku i użyjesz jej jako ekstraktora cech. Dodatkowo dodajesz na nim klasyfikator i trenujesz klasyfikator najwyższego poziomu.

Zablokuj podstawę konwolucyjną

Ważne jest, aby zamrozić podstawę konwolucyjną przed skompilowaniem i wytrenowaniem modelu. Zamrożenie (poprzez ustawienie layer.trainable = False) zapobiega aktualizowaniu obciążeń w danej warstwie podczas treningu. MobileNet V2 ma wiele warstw, więc ustawienie całego modelu trainable flagę fałszywy zamrozi wszystkie z nich.

base_model.trainable = False

Ważna uwaga na temat warstw BatchNormalization

Wiele modeli zawiera warstwy tf.keras.layers.BatchNormalization . Ta warstwa jest szczególnym przypadkiem i należy podjąć środki ostrożności w kontekście dostrajania, jak pokazano w dalszej części tego samouczka.

Jeśli ustawisz layer.trainable = False , warstwa BatchNormalization będzie działać w trybie wnioskowania i nie będzie aktualizować statystyk średniej i wariancji.

Po odblokowaniu modelu, który zawiera warstwy Normalizacji Batch w celu dostrojenia, należy zachować warstwy Normalizacji Batch w trybie wnioskowania, przekazując training = False podczas wywoływania modelu podstawowego. W przeciwnym razie aktualizacje zastosowane do ciężarów, których nie można trenować, zniszczą to, czego nauczył się model.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz przewodnik szkoleniowy dotyczący transferu .

# Let's take a look at the base model architecture
base_model.summary()
Model: "mobilenetv2_1.00_160"
__________________________________________________________________________________________________
Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
==================================================================================================
input_1 (InputLayer)      [(None, 160, 160, 3) 0                      
__________________________________________________________________________________________________
Conv1 (Conv2D)         (None, 80, 80, 32)  864     input_1[0][0]          
__________________________________________________________________________________________________
bn_Conv1 (BatchNormalization)  (None, 80, 80, 32)  128     Conv1[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
Conv1_relu (ReLU)        (None, 80, 80, 32)  0      bn_Conv1[0][0]          
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_depthwise (Depthw (None, 80, 80, 32)  288     Conv1_relu[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_depthwise_BN (Bat (None, 80, 80, 32)  128     expanded_conv_depthwise[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_depthwise_relu (R (None, 80, 80, 32)  0      expanded_conv_depthwise_BN[0][0] 
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_project (Conv2D) (None, 80, 80, 16)  512     expanded_conv_depthwise_relu[0][0
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_project_BN (Batch (None, 80, 80, 16)  64     expanded_conv_project[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_1_expand (Conv2D)     (None, 80, 80, 96)  1536    expanded_conv_project_BN[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_1_expand_BN (BatchNormali (None, 80, 80, 96)  384     block_1_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_1_expand_relu (ReLU)   (None, 80, 80, 96)  0      block_1_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_1_pad (ZeroPadding2D)   (None, 81, 81, 96)  0      block_1_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_1_depthwise (DepthwiseCon (None, 40, 40, 96)  864     block_1_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_1_depthwise_BN (BatchNorm (None, 40, 40, 96)  384     block_1_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_1_depthwise_relu (ReLU)  (None, 40, 40, 96)  0      block_1_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_1_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  2304    block_1_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_1_project_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 24)  96     block_1_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_2_expand (Conv2D)     (None, 40, 40, 144) 3456    block_1_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_2_expand_BN (BatchNormali (None, 40, 40, 144) 576     block_2_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_2_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      block_2_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_2_depthwise (DepthwiseCon (None, 40, 40, 144) 1296    block_2_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_2_depthwise_BN (BatchNorm (None, 40, 40, 144) 576     block_2_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_2_depthwise_relu (ReLU)  (None, 40, 40, 144) 0      block_2_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_2_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  3456    block_2_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_2_project_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 24)  96     block_2_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_2_add (Add)        (None, 40, 40, 24)  0      block_1_project_BN[0][0]     
                                 block_2_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_3_expand (Conv2D)     (None, 40, 40, 144) 3456    block_2_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_3_expand_BN (BatchNormali (None, 40, 40, 144) 576     block_3_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_3_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      block_3_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_3_pad (ZeroPadding2D)   (None, 41, 41, 144) 0      block_3_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_3_depthwise (DepthwiseCon (None, 20, 20, 144) 1296    block_3_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_3_depthwise_BN (BatchNorm (None, 20, 20, 144) 576     block_3_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_3_depthwise_relu (ReLU)  (None, 20, 20, 144) 0      block_3_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_3_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  4608    block_3_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_3_project_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 32)  128     block_3_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_4_expand (Conv2D)     (None, 20, 20, 192) 6144    block_3_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_4_expand_BN (BatchNormali (None, 20, 20, 192) 768     block_4_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_4_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      block_4_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_4_depthwise (DepthwiseCon (None, 20, 20, 192) 1728    block_4_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_4_depthwise_BN (BatchNorm (None, 20, 20, 192) 768     block_4_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_4_depthwise_relu (ReLU)  (None, 20, 20, 192) 0      block_4_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_4_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    block_4_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_4_project_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 32)  128     block_4_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_4_add (Add)        (None, 20, 20, 32)  0      block_3_project_BN[0][0]     
                                 block_4_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_5_expand (Conv2D)     (None, 20, 20, 192) 6144    block_4_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_5_expand_BN (BatchNormali (None, 20, 20, 192) 768     block_5_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_5_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      block_5_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_5_depthwise (DepthwiseCon (None, 20, 20, 192) 1728    block_5_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_5_depthwise_BN (BatchNorm (None, 20, 20, 192) 768     block_5_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_5_depthwise_relu (ReLU)  (None, 20, 20, 192) 0      block_5_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_5_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    block_5_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_5_project_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 32)  128     block_5_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_5_add (Add)        (None, 20, 20, 32)  0      block_4_add[0][0]        
                                 block_5_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_6_expand (Conv2D)     (None, 20, 20, 192) 6144    block_5_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_6_expand_BN (BatchNormali (None, 20, 20, 192) 768     block_6_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_6_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      block_6_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_6_pad (ZeroPadding2D)   (None, 21, 21, 192) 0      block_6_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_6_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 192) 1728    block_6_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_6_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 192) 768     block_6_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_6_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 192) 0      block_6_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_6_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  12288    block_6_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_6_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_6_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_7_expand (Conv2D)     (None, 10, 10, 384) 24576    block_6_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_7_expand_BN (BatchNormali (None, 10, 10, 384) 1536    block_7_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_7_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_7_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_7_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 384) 3456    block_7_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_7_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 384) 1536    block_7_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_7_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      block_7_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_7_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    block_7_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_7_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_7_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_7_add (Add)        (None, 10, 10, 64)  0      block_6_project_BN[0][0]     
                                 block_7_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_8_expand (Conv2D)     (None, 10, 10, 384) 24576    block_7_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_8_expand_BN (BatchNormali (None, 10, 10, 384) 1536    block_8_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_8_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_8_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_8_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 384) 3456    block_8_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_8_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 384) 1536    block_8_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_8_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      block_8_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_8_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    block_8_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_8_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_8_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_8_add (Add)        (None, 10, 10, 64)  0      block_7_add[0][0]        
                                 block_8_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_9_expand (Conv2D)     (None, 10, 10, 384) 24576    block_8_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_9_expand_BN (BatchNormali (None, 10, 10, 384) 1536    block_9_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_9_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_9_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_9_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 384) 3456    block_9_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_9_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 384) 1536    block_9_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_9_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      block_9_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_9_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    block_9_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_9_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_9_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_9_add (Add)        (None, 10, 10, 64)  0      block_8_add[0][0]        
                                 block_9_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_10_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    block_9_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_10_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    block_10_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_10_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_10_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_10_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    block_10_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_10_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    block_10_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_10_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      block_10_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_10_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 96)  36864    block_10_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_10_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 96)  384     block_10_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_11_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    block_10_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_11_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 576) 2304    block_11_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_11_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 576) 0      block_11_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_11_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 576) 5184    block_11_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_11_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 576) 2304    block_11_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_11_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0      block_11_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_11_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 96)  55296    block_11_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_11_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 96)  384     block_11_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_11_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      block_10_project_BN[0][0]    
                                 block_11_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_12_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    block_11_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_12_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 576) 2304    block_12_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_12_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 576) 0      block_12_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_12_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 576) 5184    block_12_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_12_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 576) 2304    block_12_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_12_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0      block_12_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_12_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 96)  55296    block_12_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_12_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 96)  384     block_12_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_12_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      block_11_add[0][0]        
                                 block_12_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_13_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    block_12_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_13_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 576) 2304    block_13_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_13_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 576) 0      block_13_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_13_pad (ZeroPadding2D)  (None, 11, 11, 576) 0      block_13_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_13_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 576)  5184    block_13_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_13_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 576)  2304    block_13_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_13_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 576)  0      block_13_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_13_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 160)  92160    block_13_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_13_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 160)  640     block_13_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_14_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   block_13_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_14_expand_BN (BatchNormal (None, 5, 5, 960)  3840    block_14_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_14_expand_relu (ReLU)   (None, 5, 5, 960)  0      block_14_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_14_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 960)  8640    block_14_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_14_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 960)  3840    block_14_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_14_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      block_14_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_14_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 160)  153600   block_14_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_14_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 160)  640     block_14_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_14_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      block_13_project_BN[0][0]    
                                 block_14_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_15_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   block_14_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_15_expand_BN (BatchNormal (None, 5, 5, 960)  3840    block_15_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_15_expand_relu (ReLU)   (None, 5, 5, 960)  0      block_15_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_15_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 960)  8640    block_15_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_15_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 960)  3840    block_15_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_15_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      block_15_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_15_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 160)  153600   block_15_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_15_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 160)  640     block_15_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_15_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      block_14_add[0][0]        
                                 block_15_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_16_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   block_15_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_16_expand_BN (BatchNormal (None, 5, 5, 960)  3840    block_16_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_16_expand_relu (ReLU)   (None, 5, 5, 960)  0      block_16_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_16_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 960)  8640    block_16_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_16_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 960)  3840    block_16_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_16_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      block_16_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_16_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 320)  307200   block_16_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_16_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 320)  1280    block_16_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
Conv_1 (Conv2D)         (None, 5, 5, 1280)  409600   block_16_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
Conv_1_bn (BatchNormalization) (None, 5, 5, 1280)  5120    Conv_1[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
out_relu (ReLU)         (None, 5, 5, 1280)  0      Conv_1_bn[0][0]         
==================================================================================================
Total params: 2,257,984
Trainable params: 0
Non-trainable params: 2,257,984
__________________________________________________________________________________________________

Dodaj nagłówek klasyfikacji

Aby wygenerować prognozy na podstawie bloku funkcji, należy tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D przestrzenne lokalizacje przestrzenne 5x5 , używając warstwy tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D celu przekonwertowania funkcji na pojedynczy wektor 1280-elementowy na obraz.

global_average_layer = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()
feature_batch_average = global_average_layer(feature_batch)
print(feature_batch_average.shape)
(32, 1280)

Zastosuj warstwę tf.keras.layers.Dense , aby przekształcić te funkcje w jedną prognozę dla każdego obrazu. Nie potrzebujesz tutaj funkcji aktywacji, ponieważ ta prognoza będzie traktowana jako logit lub surowa wartość prognozy. Liczby dodatnie przewidują klasę 1, liczby ujemne przewidują klasę 0.

prediction_layer = tf.keras.layers.Dense(1)
prediction_batch = prediction_layer(feature_batch_average)
print(prediction_batch.shape)
(32, 1)

Zbuduj model, łącząc ze sobą warstwy rozszerzania danych, skalowania, modelu base_model i ekstraktora funkcji za pomocą funkcji Keras Functional API . Jak wspomniano wcześniej, użyj szkolenia = False, ponieważ nasz model zawiera warstwę BatchNormalization.

inputs = tf.keras.Input(shape=(160, 160, 3))
x = data_augmentation(inputs)
x = preprocess_input(x)
x = base_model(x, training=False)
x = global_average_layer(x)
x = tf.keras.layers.Dropout(0.2)(x)
outputs = prediction_layer(x)
model = tf.keras.Model(inputs, outputs)

Skompiluj model

Skompiluj model przed jego trenowaniem. Ponieważ istnieją dwie klasy, użyj binarnej straty między entropią z from_logits=True ponieważ model zapewnia liniowe wyjście.

base_learning_rate = 0.0001
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(lr=base_learning_rate),
       loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_2 (InputLayer)     [(None, 160, 160, 3)]   0     
_________________________________________________________________
sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.truediv (TFOpLambda) (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.subtract (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
mobilenetv2_1.00_160 (Functi (None, 5, 5, 1280)    2257984  
_________________________________________________________________
global_average_pooling2d (Gl (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 1)         1281   
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,281
Non-trainable params: 2,257,984
_________________________________________________________________

2,5 mln parametrów w MobileNet jest zamrożonych, ale w warstwie gęstej istnieje 1,2 tys. Parametrów możliwych do trenowania . Są one podzielone na dwa obiekty tf.Variable , wagi i tf.Variable .

len(model.trainable_variables)
2

Wytrenuj model

Po treningu przez 10 epok powinieneś zobaczyć ~ 94% dokładności zbioru walidacyjnego.

initial_epochs = 10

loss0, accuracy0 = model.evaluate(validation_dataset)
26/26 [==============================] - 7s 199ms/step - loss: 0.9126 - accuracy: 0.3857

print("initial loss: {:.2f}".format(loss0))
print("initial accuracy: {:.2f}".format(accuracy0))
initial loss: 0.91
initial accuracy: 0.38

history = model.fit(train_dataset,
          epochs=initial_epochs,
          validation_data=validation_dataset)
Epoch 1/10
63/63 [==============================] - 22s 306ms/step - loss: 0.7643 - accuracy: 0.5285 - val_loss: 0.6197 - val_accuracy: 0.6324
Epoch 2/10
63/63 [==============================] - 19s 301ms/step - loss: 0.5608 - accuracy: 0.6780 - val_loss: 0.4556 - val_accuracy: 0.7710
Epoch 3/10
63/63 [==============================] - 19s 305ms/step - loss: 0.4410 - accuracy: 0.7810 - val_loss: 0.3487 - val_accuracy: 0.8428
Epoch 4/10
63/63 [==============================] - 19s 300ms/step - loss: 0.3661 - accuracy: 0.8270 - val_loss: 0.2757 - val_accuracy: 0.8948
Epoch 5/10
63/63 [==============================] - 19s 297ms/step - loss: 0.3097 - accuracy: 0.8680 - val_loss: 0.2295 - val_accuracy: 0.9134
Epoch 6/10
63/63 [==============================] - 19s 298ms/step - loss: 0.2851 - accuracy: 0.8795 - val_loss: 0.2078 - val_accuracy: 0.9257
Epoch 7/10
63/63 [==============================] - 21s 329ms/step - loss: 0.2658 - accuracy: 0.8865 - val_loss: 0.1758 - val_accuracy: 0.9418
Epoch 8/10
63/63 [==============================] - 19s 304ms/step - loss: 0.2432 - accuracy: 0.8990 - val_loss: 0.1697 - val_accuracy: 0.9369
Epoch 9/10
63/63 [==============================] - 19s 302ms/step - loss: 0.2305 - accuracy: 0.9025 - val_loss: 0.1516 - val_accuracy: 0.9468
Epoch 10/10
63/63 [==============================] - 20s 307ms/step - loss: 0.2104 - accuracy: 0.9170 - val_loss: 0.1451 - val_accuracy: 0.9493

Nauka krzywych

Przyjrzyjmy się krzywym uczenia się dokładności / utraty szkolenia i walidacji podczas korzystania z modelu podstawowego MobileNet V2 jako ekstraktora stałych funkcji.

acc = history.history['accuracy']
val_acc = history.history['val_accuracy']

loss = history.history['loss']
val_loss = history.history['val_loss']

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.ylim([min(plt.ylim()),1])
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.legend(loc='upper right')
plt.ylabel('Cross Entropy')
plt.ylim([0,1.0])
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

W mniejszym stopniu dzieje się tak również dlatego, że metryki trenujące podają średnią dla epoki, podczas gdy metryki walidacji są oceniane po epoce, więc metryki walidacji pokazują model, który trenował nieco dłużej.

Strojenie

W eksperymencie wyodrębniania cech trenowano tylko kilka warstw na podstawowym modelu MobileNet V2. Wagi wstępnie wytrenowanej sieci nie były aktualizowane podczas szkolenia.

Jednym ze sposobów na jeszcze większe zwiększenie wydajności jest trenowanie (lub „dostrajanie”) górnych warstw wstępnie wytrenowanego modelu wraz z treningiem dodanego klasyfikatora. Proces szkolenia wymusi dostrojenie wag z ogólnych map cech do cech powiązanych konkretnie ze zbiorem danych.

Ponadto należy spróbować dostroić niewielką liczbę górnych warstw, a nie cały model MobileNet. W większości sieci splotowych im wyższa jest warstwa, tym jest bardziej wyspecjalizowana. Pierwsze kilka warstw uczy się bardzo prostych i ogólnych funkcji, które uogólniają się na prawie wszystkie typy obrazów. W miarę przechodzenia wyżej funkcje są coraz bardziej specyficzne dla zestawu danych, na którym trenowano model. Celem dostrojenia jest dostosowanie tych wyspecjalizowanych funkcji do pracy z nowym zbiorem danych, a nie nadpisywanie ogólnej wiedzy.

Odblokuj górne warstwy modelu

Wszystko, co musisz zrobić, to odmrozić base_model i ustawić dolne warstwy tak, aby nie można było ich trenować. Następnie należy ponownie skompilować model (jest to konieczne, aby zmiany odniosły skutek) i wznowić uczenie.

base_model.trainable = True
# Let's take a look to see how many layers are in the base model
print("Number of layers in the base model: ", len(base_model.layers))

# Fine-tune from this layer onwards
fine_tune_at = 100

# Freeze all the layers before the `fine_tune_at` layer
for layer in base_model.layers[:fine_tune_at]:
 layer.trainable = False
Number of layers in the base model: 154

Skompiluj model

Ponieważ trenujesz znacznie większy model i chcesz ponownie dostosować wstępnie wytrenowane wagi, ważne jest, aby na tym etapie zastosować niższą szybkość uczenia się. W przeciwnym razie Twój model może bardzo szybko przeładować.

model.compile(loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer = tf.keras.optimizers.RMSprop(lr=base_learning_rate/10),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_2 (InputLayer)     [(None, 160, 160, 3)]   0     
_________________________________________________________________
sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.truediv (TFOpLambda) (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.subtract (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
mobilenetv2_1.00_160 (Functi (None, 5, 5, 1280)    2257984  
_________________________________________________________________
global_average_pooling2d (Gl (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 1)         1281   
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,862,721
Non-trainable params: 396,544
_________________________________________________________________

len(model.trainable_variables)
56

Kontynuuj trenowanie modelu

Jeśli wcześniej trenowałeś do zbieżności, ten krok poprawi twoją dokładność o kilka punktów procentowych.

fine_tune_epochs = 10
total_epochs = initial_epochs + fine_tune_epochs

history_fine = model.fit(train_dataset,
             epochs=total_epochs,
             initial_epoch=history.epoch[-1],
             validation_data=validation_dataset)
Epoch 10/20
63/63 [==============================] - 31s 426ms/step - loss: 0.1810 - accuracy: 0.9288 - val_loss: 0.0674 - val_accuracy: 0.9752
Epoch 11/20
63/63 [==============================] - 26s 406ms/step - loss: 0.1221 - accuracy: 0.9494 - val_loss: 0.0592 - val_accuracy: 0.9827
Epoch 12/20
63/63 [==============================] - 26s 402ms/step - loss: 0.1116 - accuracy: 0.9529 - val_loss: 0.0732 - val_accuracy: 0.9666
Epoch 13/20
63/63 [==============================] - 26s 402ms/step - loss: 0.0950 - accuracy: 0.9586 - val_loss: 0.0467 - val_accuracy: 0.9790
Epoch 14/20
63/63 [==============================] - 25s 396ms/step - loss: 0.1075 - accuracy: 0.9556 - val_loss: 0.0487 - val_accuracy: 0.9814
Epoch 15/20
63/63 [==============================] - 25s 396ms/step - loss: 0.0664 - accuracy: 0.9741 - val_loss: 0.0435 - val_accuracy: 0.9827
Epoch 16/20
63/63 [==============================] - 25s 398ms/step - loss: 0.0860 - accuracy: 0.9681 - val_loss: 0.0428 - val_accuracy: 0.9790
Epoch 17/20
63/63 [==============================] - 25s 394ms/step - loss: 0.0709 - accuracy: 0.9740 - val_loss: 0.0662 - val_accuracy: 0.9691
Epoch 18/20
63/63 [==============================] - 25s 394ms/step - loss: 0.0787 - accuracy: 0.9685 - val_loss: 0.0390 - val_accuracy: 0.9827
Epoch 19/20
63/63 [==============================] - 25s 394ms/step - loss: 0.0733 - accuracy: 0.9734 - val_loss: 0.0577 - val_accuracy: 0.9728
Epoch 20/20
63/63 [==============================] - 25s 395ms/step - loss: 0.0642 - accuracy: 0.9739 - val_loss: 0.0403 - val_accuracy: 0.9802

Przyjrzyjmy się krzywym uczenia się dokładności / straty szkolenia i walidacji podczas dostrajania kilku ostatnich warstw modelu podstawowego MobileNet V2 i szkolenia klasyfikatora na jego szczycie. Utrata walidacji jest znacznie wyższa niż strata podczas treningu, więc może dojść do nadmiernego dopasowania.

Może również wystąpić nadmierne dopasowanie, ponieważ nowy zestaw szkoleniowy jest stosunkowo mały i podobny do oryginalnych zestawów danych MobileNet V2.

Po dostrojeniu model osiąga prawie 98% dokładność na zbiorze walidacyjnym.

acc += history_fine.history['accuracy']
val_acc += history_fine.history['val_accuracy']

loss += history_fine.history['loss']
val_loss += history_fine.history['val_loss']
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.ylim([0.8, 1])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.ylim([0, 1.0])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

Ocena i przewidywanie

Na koniec możesz zweryfikować wydajność modelu na nowych danych za pomocą zestawu testowego.

loss, accuracy = model.evaluate(test_dataset)
print('Test accuracy :', accuracy)
6/6 [==============================] - 1s 188ms/step - loss: 0.0559 - accuracy: 0.9792
Test accuracy : 0.9791666865348816

A teraz możesz użyć tego modelu do przewidzenia, czy Twoim zwierzakiem jest kot czy pies.

#Retrieve a batch of images from the test set
image_batch, label_batch = test_dataset.as_numpy_iterator().next()
predictions = model.predict_on_batch(image_batch).flatten()

# Apply a sigmoid since our model returns logits
predictions = tf.nn.sigmoid(predictions)
predictions = tf.where(predictions < 0.5, 0, 1)

print('Predictions:\n', predictions.numpy())
print('Labels:\n', label_batch)

plt.figure(figsize=(10, 10))
for i in range(9):
 ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
 plt.imshow(image_batch[i].astype("uint8"))
 plt.title(class_names[predictions[i]])
 plt.axis("off")
Predictions:
 [0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0]
Labels:
 [0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0]

png

Podsumowanie

 • Używanie wstępnie wytrenowanego modelu do wyodrębniania funkcji : podczas pracy z małym zbiorem danych powszechną praktyką jest korzystanie z funkcji poznanych przez model wyszkolony na większym zbiorze danych w tej samej domenie. Odbywa się to poprzez utworzenie wystąpienia wstępnie wytrenowanego modelu i dodanie w pełni połączonego klasyfikatora na wierzchu. Wstępnie wytrenowany model zostaje „zamrożony” i tylko wagi klasyfikatora są aktualizowane podczas treningu. W tym przypadku baza konwolucyjna wyodrębniła wszystkie cechy powiązane z każdym obrazem i właśnie wyszkoliłeś klasyfikator, który określa klasę obrazu przy danym zestawie wyodrębnionych funkcji.

 • Dostrajanie wstępnie wytrenowanego modelu : aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, można zmienić przeznaczenie warstw najwyższego poziomu wstępnie wytrenowanych modeli do nowego zestawu danych poprzez dostrojenie. W tym przypadku wagi zostały dostrojone w taki sposób, że model nauczył się funkcji wysokiego poziomu specyficznych dla zestawu danych. Ta technika jest zwykle zalecana, gdy treningowy zestaw danych jest duży i bardzo podobny do oryginalnego zestawu danych, na którym został przeszkolony wstępnie wytrenowany model.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź przewodnik szkoleniowy Transfer .


#
# Copyright (c) 2017 François Chollet                                                          # IGNORE_COPYRIGHT: cleared by OSS licensing
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.