Wczytaj tekst

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHubPobierz notatnik

W tym samouczku przedstawiono dwa sposoby ładowania i wstępnego przetwarzania tekstu.

# Be sure you're using the stable versions of both `tensorflow` and
# `tensorflow-text`, for binary compatibility.
pip uninstall -y tf-nightly keras-nightly
pip install tensorflow
pip install tensorflow-text
import collections
import pathlib

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import losses
from tensorflow.keras import utils
from tensorflow.keras.layers import TextVectorization

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_text as tf_text

Przykład 1: Przewiduj tag dla pytania o przepełnienie stosu

Jako pierwszy przykład pobierzesz zestaw danych z pytaniami programistycznymi ze Stack Overflow. Każde pytanie ( „Jak posortować słownik według wartości?” ) jest oznaczone dokładnie jednym tagiem ( Python , CSharp , JavaScript lub Java ). Twoim zadaniem jest opracowanie modelu, który przewiduje tag dla pytania. Jest to przykład klasyfikacji wieloklasowej — ważnego i szeroko stosowanego problemu uczenia maszynowego.

Pobierz i poznaj zbiór danych

Zacznij od pobrania zestawu danych Stack Overflow za pomocą tf.keras.utils.get_file i zbadania struktury katalogów:

data_url = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/stack_overflow_16k.tar.gz'

dataset_dir = utils.get_file(
  origin=data_url,
  untar=True,
  cache_dir='stack_overflow',
  cache_subdir='')

dataset_dir = pathlib.Path(dataset_dir).parent
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/stack_overflow_16k.tar.gz
6053888/6053168 [==============================] - 0s 0us/step
6062080/6053168 [==============================] - 0s 0us/step
list(dataset_dir.iterdir())
[PosixPath('/tmp/.keras/train'),
 PosixPath('/tmp/.keras/README.md'),
 PosixPath('/tmp/.keras/stack_overflow_16k.tar.gz'),
 PosixPath('/tmp/.keras/test')]
train_dir = dataset_dir/'train'
list(train_dir.iterdir())
[PosixPath('/tmp/.keras/train/java'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/csharp'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/javascript'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/python')]

train/csharp , train/java , train/python i train/javascript zawierają wiele plików tekstowych, z których każdy jest pytaniem Stack Overflow.

Wydrukuj przykładowy plik i sprawdź dane:

sample_file = train_dir/'python/1755.txt'

with open(sample_file) as f:
 print(f.read())
why does this blank program print true x=true.def stupid():.  x=false.stupid().print x

Załaduj zbiór danych

Następnie załadujesz dane z dysku i przygotujesz je do formatu odpowiedniego do treningu. W tym celu użyjesz narzędzia tf.keras.utils.text_dataset_from_directory do utworzenia zbioru danych z etykietą tf.data.Dataset . Jeśli jesteś nowy w tf.data , jest to potężny zbiór narzędzi do tworzenia potoków wejściowych. (Dowiedz się więcej w tf.data: Przewodnik po tworzeniu potoków wejściowych TensorFlow ).

Interfejs API tf.keras.utils.text_dataset_from_directory oczekuje następującej struktury katalogów:

train/
...csharp/
......1.txt
......2.txt
...java/
......1.txt
......2.txt
...javascript/
......1.txt
......2.txt
...python/
......1.txt
......2.txt

Podczas przeprowadzania eksperymentu uczenia maszynowego najlepszym sposobem jest podzielenie zestawu danych na trzy części: trenowanie , weryfikację i testowanie .

Zestaw danych Stack Overflow został już podzielony na zestawy treningowe i testowe, ale brakuje w nim zestawu walidacyjnego.

Utwórz zestaw walidacyjny, używając podziału 80:20 danych uczących, używając tf.keras.utils.text_dataset_from_directory z validation_split ustawionym na 0.2 (tj. 20%):

batch_size = 32
seed = 42

raw_train_ds = utils.text_dataset_from_directory(
  train_dir,
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='training',
  seed=seed)
Found 8000 files belonging to 4 classes.
Using 6400 files for training.

Jak sugeruje poprzedni wynik komórki, w folderze szkoleniowym znajduje się 8000 przykładów, z których 80% (lub 6400) wykorzystasz do szkolenia. Za chwilę dowiesz się, że możesz trenować model, przekazując tf.data.Dataset bezpośrednio do Model.fit .

Najpierw przeprowadź iterację zestawu danych i wydrukuj kilka przykładów, aby poznać dane.

for text_batch, label_batch in raw_train_ds.take(1):
 for i in range(10):
  print("Question: ", text_batch.numpy()[i])
  print("Label:", label_batch.numpy()[i])
Question: b'"my tester is going to the wrong constructor i am new to programming so if i ask a question that can be easily fixed, please forgive me. my program has a tester class with a main. when i send that to my regularpolygon class, it sends it to the wrong constructor. i have two constructors. 1 without perameters..public regularpolygon().  {.    mynumsides = 5;.    mysidelength = 30;.  }//end default constructor...and my second, with perameters. ..public regularpolygon(int numsides, double sidelength).  {.    mynumsides = numsides;.    mysidelength = sidelength;.  }// end constructor...in my tester class i have these two lines:..regularpolygon shape = new regularpolygon(numsides, sidelength);.    shape.menu();...numsides and sidelength were declared and initialized earlier in the testing class...so what i want to happen, is the tester class sends numsides and sidelength to the second constructor and use it in that class. but it only uses the default constructor, which therefor ruins the whole rest of the program. can somebody help me?..for those of you who want to see more of my code: here you go..public double vertexangle().  {.    system.out.println(""the vertex angle method: "" + mynumsides);// prints out 5.    system.out.println(""the vertex angle method: "" + mysidelength); // prints out 30..    double vertexangle;.    vertexangle = ((mynumsides - 2.0) / mynumsides) * 180.0;.    return vertexangle;.  }//end method vertexangle..public void menu().{.  system.out.println(mynumsides); // prints out what the user puts in.  system.out.println(mysidelength); // prints out what the user puts in.  gotographic();.  calcr(mynumsides, mysidelength);.  calcr(mynumsides, mysidelength);.  print(); .}// end menu...this is my entire tester class:..public static void main(string[] arg).{.  int numsides;.  double sidelength;.  scanner keyboard = new scanner(system.in);..  system.out.println(""welcome to the regular polygon program!"");.  system.out.println();..  system.out.print(""enter the number of sides of the polygon ==> "");.  numsides = keyboard.nextint();.  system.out.println();..  system.out.print(""enter the side length of each side ==> "");.  sidelength = keyboard.nextdouble();.  system.out.println();..  regularpolygon shape = new regularpolygon(numsides, sidelength);.  shape.menu();.}//end main...for testing it i sent it numsides 4 and sidelength 100."\n'
Label: 1
Question: b'"blank code slow skin detection this code changes the color space to lab and using a threshold finds the skin area of an image. but it\'s ridiculously slow. i don\'t know how to make it faster ?  ..from colormath.color_objects import *..def skindetection(img, treshold=80, color=[255,20,147]):..  print img.shape.  res=img.copy().  for x in range(img.shape[0]):.    for y in range(img.shape[1]):.      rgbimg=rgbcolor(img[x,y,0],img[x,y,1],img[x,y,2]).      labimg=rgbimg.convert_to(\'lab\', debug=false).      if (labimg.lab_l > treshold):.        res[x,y,:]=color.      else: .        res[x,y,:]=img[x,y,:]..  return res"\n'
Label: 3
Question: b'"option and validation in blank i want to add a new option on my system where i want to add two text files, both rental.txt and customer.txt. inside each text are id numbers of the customer, the videotape they need and the price...i want to place it as an option on my code. right now i have:...add customer.rent return.view list.search.exit...i want to add this as my sixth option. say for example i ordered a video, it would display the price and would let me confirm the price and if i am going to buy it or not...here is my current code:.. import blank.io.*;.  import blank.util.arraylist;.  import static blank.lang.system.out;..  public class rentalsystem{.  static bufferedreader input = new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));.  static file file = new file(""file.txt"");.  static arraylist<string> list = new arraylist<string>();.  static int rows;..  public static void main(string[] args) throws exception{.    introduction();.    system.out.print(""nn"");.    login();.    system.out.print(""nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"");.    introduction();.    string repeat;.    do{.      loadfile();.      system.out.print(""nwhat do you want to do?nn"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn          |   1. add customer  |  2. rent return |n"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn          |   3. view list    |  4. search   |n"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn                       |  5. exit    |n"");.      system.out.print(""n                       - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nnchoice:"");.      int choice = integer.parseint(input.readline());.      switch(choice){.        case 1:.          writedata();.          break;.        case 2:.          rentdata();.          break;.        case 3:.          viewlist();.          break;.        case 4:.          search();.          break;.        case 5:.          system.out.println(""goodbye!"");.          system.exit(0);.        default:.          system.out.print(""invalid choice: "");.          break;.      }.      system.out.print(""ndo another task? [y/n] "");.      repeat = input.readline();.    }while(repeat.equals(""y""));..    if(repeat!=""y"") system.out.println(""ngoodbye!"");..  }..  public static void writedata() throws exception{.    system.out.print(""nname: "");.    string cname = input.readline();.    system.out.print(""address: "");.    string add = input.readline();.    system.out.print(""phone no.: "");.    string pno = input.readline();.    system.out.print(""rental amount: "");.    string ramount = input.readline();.    system.out.print(""tapenumber: "");.    string tno = input.readline();.    system.out.print(""title: "");.    string title = input.readline();.    system.out.print(""date borrowed: "");.    string dborrowed = input.readline();.    system.out.print(""due date: "");.    string ddate = input.readline();.    createline(cname, add, pno, ramount,tno, title, dborrowed, ddate);.    rentdata();.  }..  public static void createline(string name, string address, string phone , string rental, string tapenumber, string title, string borrowed, string due) throws exception{.    filewriter fw = new filewriter(file, true);.    fw.write(""nname: ""+name + ""naddress: "" + address +""nphone no.: ""+ phone+""nrentalamount: ""+rental+""ntape no.: ""+ tapenumber+""ntitle: ""+ title+""ndate borrowed: ""+borrowed +""ndue date: ""+ due+"":rn"");.    fw.close();.  }..  public static void loadfile() throws exception{.    try{.      list.clear();.      fileinputstream fstream = new fileinputstream(file);.      bufferedreader br = new bufferedreader(new inputstreamreader(fstream));.      rows = 0;.      while( br.ready()).      {.        list.add(br.readline());.        rows++;.      }.      br.close();.    } catch(exception e){.      system.out.println(""list not yet loaded."");.    }.  }..  public static void viewlist(){.    system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |list of all costumers|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    for(int i = 0; i <rows; i++){.      system.out.println(list.get(i));.    }.  }.    public static void rentdata()throws exception.  {  system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |rent data list|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print(""nenter customer name: "");.    string cname = input.readline();.    system.out.print(""date borrowed: "");.    string dborrowed = input.readline();.    system.out.print(""due date: "");.    string ddate = input.readline();.    system.out.print(""return date: "");.    string rdate = input.readline();.    system.out.print(""rent amount: "");.    string ramount = input.readline();..    system.out.print(""you pay:""+ramount);...  }.  public static void search()throws exception.  {  system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |search costumers|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print(""nenter costumer name: "");.    string cname = input.readline();.    boolean found = false;..    for(int i=0; i < rows; i++){.      string temp[] = list.get(i).split("","");..      if(cname.equals(temp[0])){.      system.out.println(""search result:nyou are "" + temp[0] + "" from "" + temp[1] + "".""+ temp[2] + "".""+ temp[3] + "".""+ temp[4] + "".""+ temp[5] + "" is "" + temp[6] + "".""+ temp[7] + "" is "" + temp[8] + ""."");.        found = true;.      }.    }..    if(!found){.      system.out.print(""no results."");.    }..  }..    public static boolean evaluate(string uname, string pass){.    if (uname.equals(""admin"")&&pass.equals(""12345"")) return true;.    else return false;.  }..  public static string login()throws exception{.    bufferedreader input=new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));.    int counter=0;.    do{.      system.out.print(""username:"");.      string uname =input.readline();.      system.out.print(""password:"");.      string pass =input.readline();..      boolean accept= evaluate(uname,pass);..      if(accept){.        break;.        }else{.          system.out.println(""incorrect username or password!"");.          counter ++;.          }.    }while(counter<3);..      if(counter !=3) return ""login successful"";.      else return ""login failed"";.      }.    public static void introduction() throws exception{..    system.out.println(""         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.    system.out.println(""         !         r e n t a l         !"");.    system.out.println(""          ! ~ ~ ~ ~ ~ ! ================= ! ~ ~ ~ ~ ~ !"");.    system.out.println(""         !         s y s t e m         !"");.    system.out.println(""         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.    }..}"\n'
Label: 1
Question: b'"exception: dynamic sql generation for the updatecommand is not supported against a selectcommand that does not return any key i dont know what is the problem this my code : ..string nomtable;..datatable listeetablissementtable = new datatable();.datatable listeinteretstable = new datatable();.dataset ds = new dataset();.sqldataadapter da;.sqlcommandbuilder cmdb;..private void listeinterets_click(object sender, eventargs e).{.  nomtable = ""listeinteretstable"";.  d.cnx.open();.  da = new sqldataadapter(""select nome from offices"", d.cnx);.  ds = new dataset();.  da.fill(ds, nomtable);.  datagridview1.datasource = ds.tables[nomtable];.}..private void sauvgarder_click(object sender, eventargs e).{.  d.cnx.open();.  cmdb = new sqlcommandbuilder(da);.  da.update(ds, nomtable);.  d.cnx.close();.}"\n'
Label: 0
Question: b'"parameter with question mark and super in blank, i\'ve come across a method that is formatted like this:..public final subscription subscribe(final action1<? super t> onnext, final action1<throwable> onerror) {.}...in the first parameter, what does the question mark and super mean?"\n'
Label: 1
Question: b'call two objects wsdl the first time i got a very strange wsdl. ..i would like to call the object (interface - invoicecheck_out) do you know how?....i would like to call the object (variable) do you know how?..try to call (it`s ok)....try to call (how call this?)\n'
Label: 0
Question: b"how to correctly make the icon for systemtray in blank using icon sizes of any dimension for systemtray doesn't look good overall. .what is the correct way of making icons for windows system tray?..screenshots: http://imgur.com/zsibwn9..icon: http://imgur.com/vsh4zo8\n"
Label: 0
Question: b'"is there a way to check a variable that exists in a different script than the original one? i\'m trying to check if a variable, which was previously set to true in 2.py in 1.py, as 1.py is only supposed to continue if the variable is true...2.py..import os..completed = false..#some stuff here..completed = true...1.py..import 2 ..if completed == true.  #do things...however i get a syntax error at ..if completed == true"\n'
Label: 3
Question: b'"blank control flow i made a number which asks for 2 numbers with blank and responds with the corresponding message for the case. how come it doesnt work for the second number ? .regardless what i enter for the second number , i am getting the message ""your number is in the range 0-10""...using system;.using system.collections.generic;.using system.linq;.using system.text;..namespace consoleapplication1.{.  class program.  {.    static void main(string[] args).    {.      string myinput; // declaring the type of the variables.      int myint;..      string number1;.      int number;...      console.writeline(""enter a number"");.      myinput = console.readline(); //muyinput is a string which is entry input.      myint = int32.parse(myinput); // myint converts the string into an integer..      if (myint > 0).        console.writeline(""your number {0} is greater than zero."", myint);.      else if (myint < 0).        console.writeline(""your number {0} is less than zero."", myint);.      else.        console.writeline(""your number {0} is equal zero."", myint);..      console.writeline(""enter another number"");.      number1 = console.readline(); .      number = int32.parse(myinput); ..      if (number < 0 || number == 0).        console.writeline(""your number {0} is less than zero or equal zero."", number);.      else if (number > 0 && number <= 10).        console.writeline(""your number {0} is in the range from 0 to 10."", number);.      else.        console.writeline(""your number {0} is greater than 10."", number);..      console.writeline(""enter another number"");..    }.  }  .}"\n'
Label: 0
Question: b'"credentials cannot be used for ntlm authentication i am getting org.apache.commons.httpclient.auth.invalidcredentialsexception: credentials cannot be used for ntlm authentication: exception in eclipse..whether it is possible mention eclipse to take system proxy settings directly?..public class httpgetproxy {.  private static final string proxy_host = ""proxy.****.com"";.  private static final int proxy_port = 6050;..  public static void main(string[] args) {.    httpclient client = new httpclient();.    httpmethod method = new getmethod(""https://kodeblank.org"");..    hostconfiguration config = client.gethostconfiguration();.    config.setproxy(proxy_host, proxy_port);..    string username = ""*****"";.    string password = ""*****"";.    credentials credentials = new usernamepasswordcredentials(username, password);.    authscope authscope = new authscope(proxy_host, proxy_port);..    client.getstate().setproxycredentials(authscope, credentials);..    try {.      client.executemethod(method);..      if (method.getstatuscode() == httpstatus.sc_ok) {.        string response = method.getresponsebodyasstring();.        system.out.println(""response = "" + response);.      }.    } catch (ioexception e) {.      e.printstacktrace();.    } finally {.      method.releaseconnection();.    }.  }.}...exception:... dec 08, 2017 1:41:39 pm .     org.apache.commons.httpclient.auth.authchallengeprocessor selectauthscheme.     info: ntlm authentication scheme selected.    dec 08, 2017 1:41:39 pm org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector executeconnect.     severe: credentials cannot be used for ntlm authentication: .      org.apache.commons.httpclient.usernamepasswordcredentials.      org.apache.commons.httpclient.auth.invalidcredentialsexception: credentials .     cannot be used for ntlm authentication: .    enter code here .     org.apache.commons.httpclient.usernamepasswordcredentials.   at org.apache.commons.httpclient.auth.ntlmscheme.authenticate(ntlmscheme.blank:332).    at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.authenticateproxy(httpmethoddirector.blank:320).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executeconnect(httpmethoddirector.blank:491).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executewithretry(httpmethoddirector.blank:391).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executemethod(httpmethoddirector.blank:171).   at org.apache.commons.httpclient.httpclient.executemethod(httpclient.blank:397).   at org.apache.commons.httpclient.httpclient.executemethod(httpclient.blank:323).   at httpgetproxy.main(httpgetproxy.blank:31). dec 08, 2017 1:41:39 pm org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector processproxyauthchallenge. info: failure authenticating with ntlm @proxy.****.com:6050"\n'
Label: 1

Etykiety to 0 , 1 , 2 lub 3 . Aby sprawdzić, które z nich odpowiadają której etykiecie ciągu, możesz sprawdzić właściwość class_names w zestawie danych:

for i, label in enumerate(raw_train_ds.class_names):
 print("Label", i, "corresponds to", label)
Label 0 corresponds to csharp
Label 1 corresponds to java
Label 2 corresponds to javascript
Label 3 corresponds to python

Następnie utworzysz walidację i zestaw testowy za pomocą tf.keras.utils.text_dataset_from_directory . Do walidacji wykorzystasz pozostałe 1600 recenzji z zestawu szkoleniowego.

# Create a validation set.
raw_val_ds = utils.text_dataset_from_directory(
  train_dir,
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='validation',
  seed=seed)
Found 8000 files belonging to 4 classes.
Using 1600 files for validation.
test_dir = dataset_dir/'test'

# Create a test set.
raw_test_ds = utils.text_dataset_from_directory(
  test_dir,
  batch_size=batch_size)
Found 8000 files belonging to 4 classes.

Przygotuj zbiór danych do szkolenia

Następnie dokonasz standaryzacji, tokenizacji i wektoryzacji danych za pomocą warstwy tf.keras.layers.TextVectorization .

 • Standaryzacja odnosi się do wstępnego przetwarzania tekstu, zwykle w celu usunięcia interpunkcji lub elementów HTML w celu uproszczenia zestawu danych.
 • Tokenizacja odnosi się do dzielenia ciągów znaków na tokeny (na przykład dzielenia zdania na pojedyncze słowa przez dzielenie na odstępach).
 • Wektoryzacja odnosi się do konwersji tokenów na liczby, aby można je było wprowadzić do sieci neuronowej.

Wszystkie te zadania można wykonać za pomocą tej warstwy. (Więcej informacji na temat każdego z nich można znaleźć w dokumentacji interfejsu API tf.keras.layers.TextVectorization ).

Zwróć uwagę, że:

 • Domyślna standaryzacja konwertuje tekst na małe litery i usuwa interpunkcję ( standardize='lower_and_strip_punctuation' ).
 • Domyślny tokenizer dzieli się na białe znaki ( split='whitespace' ).
 • Domyślnym trybem wektoryzacji jest 'int' ( output_mode='int' ). Daje to indeksy liczb całkowitych (jeden na token). Ten tryb może służyć do budowania modeli uwzględniających szyk wyrazów. Możesz także użyć innych trybów — takich jak 'binary' — do tworzenia modeli worka słów .

Zbudujesz dwa modele, aby dowiedzieć się więcej o standaryzacji, tokenizacji i wektoryzacji za pomocą TextVectorization :

 • Najpierw użyjesz 'binary' trybu wektoryzacji do zbudowania modelu torby słów.
 • Następnie użyjesz trybu 'int' z ConvNet 1D.
VOCAB_SIZE = 10000

binary_vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='binary')

W trybie 'int' , oprócz maksymalnego rozmiaru słownika, musisz ustawić jawną maksymalną długość sekwencji ( MAX_SEQUENCE_LENGTH ), co spowoduje, że warstwa będzie wypełniać lub skracać sekwencje do dokładnie wartości output_sequence_length :

MAX_SEQUENCE_LENGTH = 250

int_vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

Następnie wywołaj TextVectorization.adapt , aby dopasować stan warstwy przetwarzania wstępnego do zestawu danych. Spowoduje to, że model zbuduje indeks ciągów do liczb całkowitych.

# Make a text-only dataset (without labels), then call `TextVectorization.adapt`.
train_text = raw_train_ds.map(lambda text, labels: text)
binary_vectorize_layer.adapt(train_text)
int_vectorize_layer.adapt(train_text)

Wydrukuj wynik użycia tych warstw do wstępnego przetwarzania danych:

def binary_vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return binary_vectorize_layer(text), label
def int_vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return int_vectorize_layer(text), label
# Retrieve a batch (of 32 reviews and labels) from the dataset.
text_batch, label_batch = next(iter(raw_train_ds))
first_question, first_label = text_batch[0], label_batch[0]
print("Question", first_question)
print("Label", first_label)
Question tf.Tensor(b'"what is the difference between these two ways to create an element? var a = document.createelement(\'div\');..a.id = ""mydiv"";...and..var a = document.createelement(\'div\').id = ""mydiv"";...what is the difference between them such that the first one works and the second one doesn\'t?"\n', shape=(), dtype=string)
Label tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)
print("'binary' vectorized question:",
   binary_vectorize_text(first_question, first_label)[0])
'binary' vectorized question: tf.Tensor([[1. 1. 0. ... 0. 0. 0.]], shape=(1, 10000), dtype=float32)
print("'int' vectorized question:",
   int_vectorize_text(first_question, first_label)[0])
'int' vectorized question: tf.Tensor(
[[ 55  6  2 410 211 229 121 895  4 124 32 245 43  5  1  1  5  1
  1  6  2 410 211 191 318 14  2 98 71 188  8  2 199 71 178  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]], shape=(1, 250), dtype=int64)

Jak pokazano powyżej, tryb 'binary' TextVectorization zwraca tablicę wskazującą, które tokeny istnieją co najmniej raz na wejściu, podczas gdy tryb 'int' zastępuje każdy token liczbą całkowitą, zachowując w ten sposób ich kolejność.

Możesz wyszukać token (łańcuch), któremu odpowiada każda liczba całkowita, wywołując TextVectorization.get_vocabulary na warstwie:

print("1289 ---> ", int_vectorize_layer.get_vocabulary()[1289])
print("313 ---> ", int_vectorize_layer.get_vocabulary()[313])
print("Vocabulary size: {}".format(len(int_vectorize_layer.get_vocabulary())))
1289 ---> roman
313 ---> source
Vocabulary size: 10000

Jesteś już prawie gotowy do trenowania swojego modelu.

Na ostatnim etapie przetwarzania wstępnego zastosujesz utworzone wcześniej warstwy TextVectorization do zestawów uczących, walidacyjnych i testowych:

binary_train_ds = raw_train_ds.map(binary_vectorize_text)
binary_val_ds = raw_val_ds.map(binary_vectorize_text)
binary_test_ds = raw_test_ds.map(binary_vectorize_text)

int_train_ds = raw_train_ds.map(int_vectorize_text)
int_val_ds = raw_val_ds.map(int_vectorize_text)
int_test_ds = raw_test_ds.map(int_vectorize_text)

Skonfiguruj zbiór danych pod kątem wydajności

Są to dwie ważne metody, których należy użyć podczas ładowania danych, aby upewnić się, że operacje we/wy nie zostaną zablokowane.

 • Dataset.cache przechowuje dane w pamięci po ich załadowaniu z dysku. Zapewni to, że zestaw danych nie stanie się wąskim gardłem podczas trenowania modelu. Jeśli zestaw danych jest zbyt duży, aby zmieścić się w pamięci, możesz również użyć tej metody, aby utworzyć wydajną pamięć podręczną na dysku, która jest bardziej wydajna do odczytu niż wiele małych plików.
 • Dataset.prefetch nakłada się na wstępne przetwarzanie danych i wykonywanie modelu podczas uczenia.

Możesz dowiedzieć się więcej o obu metodach, a także o buforowaniu danych na dysku w sekcji Pobieranie z wyprzedzeniem w przewodniku Lepsza wydajność za pomocą interfejsu API tf.data .

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

def configure_dataset(dataset):
 return dataset.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
binary_train_ds = configure_dataset(binary_train_ds)
binary_val_ds = configure_dataset(binary_val_ds)
binary_test_ds = configure_dataset(binary_test_ds)

int_train_ds = configure_dataset(int_train_ds)
int_val_ds = configure_dataset(int_val_ds)
int_test_ds = configure_dataset(int_test_ds)

Trenuj modelkę

Czas stworzyć swoją sieć neuronową.

W przypadku 'binary' zwektoryzowanych danych zdefiniuj prosty model liniowy typu bag-of-words, a następnie skonfiguruj go i wytrenuj:

binary_model = tf.keras.Sequential([layers.Dense(4)])

binary_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

history = binary_model.fit(
  binary_train_ds, validation_data=binary_val_ds, epochs=10)
Epoch 1/10
200/200 [==============================] - 2s 4ms/step - loss: 1.1170 - accuracy: 0.6509 - val_loss: 0.9165 - val_accuracy: 0.7844
Epoch 2/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.7781 - accuracy: 0.8169 - val_loss: 0.7522 - val_accuracy: 0.8050
Epoch 3/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.6274 - accuracy: 0.8591 - val_loss: 0.6664 - val_accuracy: 0.8163
Epoch 4/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5342 - accuracy: 0.8866 - val_loss: 0.6129 - val_accuracy: 0.8188
Epoch 5/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4683 - accuracy: 0.9038 - val_loss: 0.5761 - val_accuracy: 0.8281
Epoch 6/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4181 - accuracy: 0.9181 - val_loss: 0.5494 - val_accuracy: 0.8331
Epoch 7/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3779 - accuracy: 0.9287 - val_loss: 0.5293 - val_accuracy: 0.8388
Epoch 8/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3446 - accuracy: 0.9361 - val_loss: 0.5137 - val_accuracy: 0.8400
Epoch 9/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3164 - accuracy: 0.9430 - val_loss: 0.5014 - val_accuracy: 0.8381
Epoch 10/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.2920 - accuracy: 0.9495 - val_loss: 0.4916 - val_accuracy: 0.8388

Następnie użyjesz warstwy wektorowej 'int' do zbudowania sieci ConvNet 1D:

def create_model(vocab_size, num_labels):
 model = tf.keras.Sequential([
   layers.Embedding(vocab_size, 64, mask_zero=True),
   layers.Conv1D(64, 5, padding="valid", activation="relu", strides=2),
   layers.GlobalMaxPooling1D(),
   layers.Dense(num_labels)
 ])
 return model
# `vocab_size` is `VOCAB_SIZE + 1` since `0` is used additionally for padding.
int_model = create_model(vocab_size=VOCAB_SIZE + 1, num_labels=4)
int_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = int_model.fit(int_train_ds, validation_data=int_val_ds, epochs=5)
Epoch 1/5
200/200 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 1.1471 - accuracy: 0.5016 - val_loss: 0.7856 - val_accuracy: 0.6913
Epoch 2/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.6378 - accuracy: 0.7550 - val_loss: 0.5494 - val_accuracy: 0.8056
Epoch 3/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3900 - accuracy: 0.8764 - val_loss: 0.4845 - val_accuracy: 0.8206
Epoch 4/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.2234 - accuracy: 0.9447 - val_loss: 0.4819 - val_accuracy: 0.8188
Epoch 5/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1146 - accuracy: 0.9809 - val_loss: 0.5038 - val_accuracy: 0.8150

Porównaj dwa modele:

print("Linear model on binary vectorized data:")
print(binary_model.summary())
Linear model on binary vectorized data:
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 dense (Dense)        (None, 4)         40004   
                                 
=================================================================
Total params: 40,004
Trainable params: 40,004
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None
print("ConvNet model on int vectorized data:")
print(int_model.summary())
ConvNet model on int vectorized data:
Model: "sequential_1"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 embedding (Embedding)    (None, None, 64)     640064  
                                 
 conv1d (Conv1D)       (None, None, 64)     20544   
                                 
 global_max_pooling1d (Globa (None, 64)        0     
 lMaxPooling1D)                         
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 4)         260    
                                 
=================================================================
Total params: 660,868
Trainable params: 660,868
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None

Oceń oba modele na podstawie danych testowych:

binary_loss, binary_accuracy = binary_model.evaluate(binary_test_ds)
int_loss, int_accuracy = int_model.evaluate(int_test_ds)

print("Binary model accuracy: {:2.2%}".format(binary_accuracy))
print("Int model accuracy: {:2.2%}".format(int_accuracy))
250/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5178 - accuracy: 0.8151
250/250 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5262 - accuracy: 0.8073
Binary model accuracy: 81.51%
Int model accuracy: 80.73%

Eksportuj model

W powyższym kodzie zastosowałeś tf.keras.layers.TextVectorization do zestawu danych przed wprowadzeniem tekstu do modelu. Jeśli chcesz, aby Twój model mógł przetwarzać nieprzetworzone ciągi (na przykład, aby uprościć jego wdrażanie), możesz dołączyć warstwę TextVectorization do swojego modelu.

Aby to zrobić, możesz utworzyć nowy model, używając wag, które właśnie wytrenowałeś:

export_model = tf.keras.Sequential(
  [binary_vectorize_layer, binary_model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

# Test it with `raw_test_ds`, which yields raw strings
loss, accuracy = export_model.evaluate(raw_test_ds)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(binary_accuracy))
250/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.5178 - accuracy: 0.8151
Accuracy: 81.51%

Teraz Twój model może pobierać nieprzetworzone ciągi jako dane wejściowe i przewidywać wynik dla każdej etykiety za pomocą Model.predict . Zdefiniuj funkcję, aby znaleźć etykietę z maksymalnym wynikiem:

def get_string_labels(predicted_scores_batch):
 predicted_int_labels = tf.argmax(predicted_scores_batch, axis=1)
 predicted_labels = tf.gather(raw_train_ds.class_names, predicted_int_labels)
 return predicted_labels

Uruchom wnioskowanie na nowych danych

inputs = [
  "how do I extract keys from a dict into a list?", # 'python'
  "debug public static void main(string[] args) {...}", # 'java'
]
predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = get_string_labels(predicted_scores)
for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label.numpy())
Question: how do I extract keys from a dict into a list?
Predicted label: b'python'
Question: debug public static void main(string[] args) {...}
Predicted label: b'java'

Dołączenie logiki wstępnego przetwarzania tekstu do modelu umożliwia wyeksportowanie modelu do produkcji, co upraszcza wdrażanie i zmniejsza ryzyko pochylenia trenowania/testowania .

Przy wyborze miejsca zastosowania tf.keras.layers.TextVectorization należy pamiętać o różnicy w wydajności . Używanie go poza modelem umożliwia asynchroniczne przetwarzanie procesora i buforowanie danych podczas uczenia na GPU. Jeśli więc trenujesz swój model na GPU, prawdopodobnie chcesz skorzystać z tej opcji, aby uzyskać najlepszą wydajność podczas opracowywania modelu, a następnie przełącz się na włączenie warstwy TextVectorization do modelu, gdy będziesz gotowy do przygotowania do wdrożenia .

Odwiedź samouczek Zapisz i wczytaj modele, aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu modeli.

Przykład 2: Przewiduj autora tłumaczeń Iliady

Poniżej przedstawiono przykład użycia tf.data.TextLineDataset do ładowania przykładów z plików tekstowych i tekstu TensorFlow do wstępnego przetwarzania danych. Użyjesz trzech różnych angielskich przekładów tego samego dzieła, Iliady Homera, i wytrenujesz model identyfikowania tłumacza na podstawie pojedynczej linijki tekstu.

Pobierz i poznaj zbiór danych

Teksty trzech tłumaczeń są autorstwa:

Pliki tekstowe użyte w tym samouczku przeszły kilka typowych zadań wstępnego przetwarzania, takich jak usunięcie nagłówka i stopki dokumentu, numerów wierszy i tytułów rozdziałów.

Pobierz lokalnie te lekko zmodyfikowane pliki:

DIRECTORY_URL = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/'
FILE_NAMES = ['cowper.txt', 'derby.txt', 'butler.txt']

for name in FILE_NAMES:
 text_dir = utils.get_file(name, origin=DIRECTORY_URL + name)

parent_dir = pathlib.Path(text_dir).parent
list(parent_dir.iterdir())
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/cowper.txt
819200/815980 [==============================] - 0s 0us/step
827392/815980 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/derby.txt
811008/809730 [==============================] - 0s 0us/step
819200/809730 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/butler.txt
811008/807992 [==============================] - 0s 0us/step
819200/807992 [==============================] - 0s 0us/step
[PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/derby.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/butler.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/cowper.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/fashion-mnist'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/mnist.npz')]

Załaduj zbiór danych

Wcześniej z tf.keras.utils.text_dataset_from_directory cała zawartość pliku była traktowana jako pojedynczy przykład. Tutaj użyjesz tf.data.TextLineDataset , który jest przeznaczony do tworzenia tf.data.Dataset z pliku tekstowego, w którym każdy przykład jest wierszem tekstu z oryginalnego pliku. TextLineDataset jest przydatny w przypadku danych tekstowych, które są głównie oparte na wierszach (na przykład poezja lub dzienniki błędów).

Iteruj przez te pliki, ładując każdy z nich do własnego zestawu danych. Każdy przykład musi być indywidualnie oznaczony, więc użyj Dataset.map , aby zastosować funkcję etykietowania do każdego z nich. Spowoduje to iterację każdego przykładu w zestawie danych, zwracając pary ( example, label ).

def labeler(example, index):
 return example, tf.cast(index, tf.int64)
labeled_data_sets = []

for i, file_name in enumerate(FILE_NAMES):
 lines_dataset = tf.data.TextLineDataset(str(parent_dir/file_name))
 labeled_dataset = lines_dataset.map(lambda ex: labeler(ex, i))
 labeled_data_sets.append(labeled_dataset)

Następnie połączysz te oznaczone etykietami zestawy danych w jeden zestaw danych za pomocą Dataset.concatenate i przetasujesz je za pomocą Dataset.shuffle :

BUFFER_SIZE = 50000
BATCH_SIZE = 64
VALIDATION_SIZE = 5000
all_labeled_data = labeled_data_sets[0]
for labeled_dataset in labeled_data_sets[1:]:
 all_labeled_data = all_labeled_data.concatenate(labeled_dataset)

all_labeled_data = all_labeled_data.shuffle(
  BUFFER_SIZE, reshuffle_each_iteration=False)

Wydrukuj kilka przykładów, jak poprzednio. Zestaw danych nie został jeszcze podzielony na partie, dlatego każdy wpis w all_labeled_data odpowiada jednemu punktowi danych:

for text, label in all_labeled_data.take(10):
 print("Sentence: ", text.numpy())
 print("Label:", label.numpy())
Sentence: b'Beneath the yoke the flying coursers led.'
Label: 1
Sentence: b'Too free a range, and watchest all I do;'
Label: 1
Sentence: b'defence of their ships. Thus would any seer who was expert in these'
Label: 2
Sentence: b'"From morn to eve I fell, a summer\'s day,"'
Label: 0
Sentence: b'went to the city bearing a message of peace to the Cadmeians; on his'
Label: 2
Sentence: b'darkness of the flying night, and tell it to Agamemnon. This might'
Label: 2
Sentence: b"To that distinction, Nestor's son, whom yet"
Label: 0
Sentence: b'A sounder judge of honour and disgrace:'
Label: 1
Sentence: b'He wept as he spoke, and the elders sighed in concert as each thought'
Label: 2
Sentence: b'to gather his bones for the silt in which I shall have hidden him, and'
Label: 2

Przygotuj zbiór danych do szkolenia

Zamiast używać tf.keras.layers.TextVectorization do wstępnego przetwarzania zestawu danych tekstowych, będziesz teraz używać interfejsów API tekstu TensorFlow do standaryzacji i tokenizacji danych, tworzenia słownika i używania tf.lookup.StaticVocabularyTable do mapowania tokenów na liczby całkowite, które będą przesyłane do Model. (Dowiedz się więcej o tekście TensorFlow ).

Zdefiniuj funkcję konwertującą tekst na małe litery i tokenizujący go:

 • TensorFlow Text udostępnia różne tokenizatory. W tym przykładzie użyjesz text.UnicodeScriptTokenizer do tokenizacji zestawu danych.
 • Dataset.map , aby zastosować tokenizację do zestawu danych.
tokenizer = tf_text.UnicodeScriptTokenizer()
def tokenize(text, unused_label):
 lower_case = tf_text.case_fold_utf8(text)
 return tokenizer.tokenize(lower_case)
tokenized_ds = all_labeled_data.map(tokenize)

Możesz iterować po zbiorze danych i wydrukować kilka stokenizowanych przykładów:

for text_batch in tokenized_ds.take(5):
 print("Tokens: ", text_batch.numpy())
Tokens: [b'beneath' b'the' b'yoke' b'the' b'flying' b'coursers' b'led' b'.']
Tokens: [b'too' b'free' b'a' b'range' b',' b'and' b'watchest' b'all' b'i' b'do'
 b';']
Tokens: [b'defence' b'of' b'their' b'ships' b'.' b'thus' b'would' b'any' b'seer'
 b'who' b'was' b'expert' b'in' b'these']
Tokens: [b'"' b'from' b'morn' b'to' b'eve' b'i' b'fell' b',' b'a' b'summer' b"'"
 b's' b'day' b',"']
Tokens: [b'went' b'to' b'the' b'city' b'bearing' b'a' b'message' b'of' b'peace'
 b'to' b'the' b'cadmeians' b';' b'on' b'his']

Następnie zbudujesz słownictwo, sortując tokeny według częstotliwości i zachowując najlepsze tokeny VOCAB_SIZE :

tokenized_ds = configure_dataset(tokenized_ds)

vocab_dict = collections.defaultdict(lambda: 0)
for toks in tokenized_ds.as_numpy_iterator():
 for tok in toks:
  vocab_dict[tok] += 1

vocab = sorted(vocab_dict.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
vocab = [token for token, count in vocab]
vocab = vocab[:VOCAB_SIZE]
vocab_size = len(vocab)
print("Vocab size: ", vocab_size)
print("First five vocab entries:", vocab[:5])
Vocab size: 10000
First five vocab entries: [b',', b'the', b'and', b"'", b'of']

Aby przekonwertować tokeny na liczby całkowite, użyj zestawu vocab , aby utworzyć tf.lookup.StaticVocabularyTable . Zmapujesz tokeny na liczby całkowite z zakresu [ 2 , vocab_size + 2 ]. Podobnie jak w przypadku warstwy TextVectorization , 0 jest zarezerwowane do oznaczenia dopełnienia, a 1 jest zarezerwowane do oznaczenia tokenu poza słownictwem (OOV).

keys = vocab
values = range(2, len(vocab) + 2) # Reserve `0` for padding, `1` for OOV tokens.

init = tf.lookup.KeyValueTensorInitializer(
  keys, values, key_dtype=tf.string, value_dtype=tf.int64)

num_oov_buckets = 1
vocab_table = tf.lookup.StaticVocabularyTable(init, num_oov_buckets)

Na koniec zdefiniuj funkcję do standaryzacji, tokenizacji i wektoryzacji zbioru danych za pomocą tokenizera i tabeli przeglądowej:

def preprocess_text(text, label):
 standardized = tf_text.case_fold_utf8(text)
 tokenized = tokenizer.tokenize(standardized)
 vectorized = vocab_table.lookup(tokenized)
 return vectorized, label

Możesz spróbować tego na jednym przykładzie, aby wydrukować dane wyjściowe:

example_text, example_label = next(iter(all_labeled_data))
print("Sentence: ", example_text.numpy())
vectorized_text, example_label = preprocess_text(example_text, example_label)
print("Vectorized sentence: ", vectorized_text.numpy())
Sentence: b'Beneath the yoke the flying coursers led.'
Vectorized sentence: [234  3 811  3 446 749 248  7]

Teraz uruchom funkcję preprocess na zestawie danych za pomocą Dataset.map :

all_encoded_data = all_labeled_data.map(preprocess_text)

Podziel zbiór danych na zestawy treningowe i testowe

Warstwa Keras TextVectorization również grupuje i dopełnia dane wektorowe. Dopełnienie jest wymagane, ponieważ przykłady w partii muszą mieć ten sam rozmiar i kształt, ale przykłady w tych zestawach danych nie mają tego samego rozmiaru — każdy wiersz tekstu ma inną liczbę słów.

tf.data.Dataset obsługuje dzielenie i dopełnianie zestawów danych:

train_data = all_encoded_data.skip(VALIDATION_SIZE).shuffle(BUFFER_SIZE)
validation_data = all_encoded_data.take(VALIDATION_SIZE)
train_data = train_data.padded_batch(BATCH_SIZE)
validation_data = validation_data.padded_batch(BATCH_SIZE)

Teraz validation_data i train_data nie są kolekcjami par ( na example, label ), ale kolekcjami partii. Każda partia to para ( wiele przykładów , wiele etykiet ) reprezentowanych jako tablice.

Aby to zilustrować:

sample_text, sample_labels = next(iter(validation_data))
print("Text batch shape: ", sample_text.shape)
print("Label batch shape: ", sample_labels.shape)
print("First text example: ", sample_text[0])
print("First label example: ", sample_labels[0])
Text batch shape: (64, 18)
Label batch shape: (64,)
First text example: tf.Tensor([234  3 811  3 446 749 248  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0], shape=(18,), dtype=int64)
First label example: tf.Tensor(1, shape=(), dtype=int64)

Ponieważ używasz 0 do wypełniania i 1 do tokenów poza słownictwem (OOV), rozmiar słownictwa zwiększył się o dwa:

vocab_size += 2

Skonfiguruj zestawy danych, aby uzyskać lepszą wydajność, jak poprzednio:

train_data = configure_dataset(train_data)
validation_data = configure_dataset(validation_data)

Trenuj modelkę

Możesz trenować model na tym zbiorze danych jak poprzednio:

model = create_model(vocab_size=vocab_size, num_labels=3)

model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])

history = model.fit(train_data, validation_data=validation_data, epochs=3)
Epoch 1/3
697/697 [==============================] - 27s 9ms/step - loss: 0.5238 - accuracy: 0.7658 - val_loss: 0.3814 - val_accuracy: 0.8306
Epoch 2/3
697/697 [==============================] - 3s 4ms/step - loss: 0.2852 - accuracy: 0.8847 - val_loss: 0.3697 - val_accuracy: 0.8428
Epoch 3/3
697/697 [==============================] - 3s 4ms/step - loss: 0.1924 - accuracy: 0.9279 - val_loss: 0.3917 - val_accuracy: 0.8424
loss, accuracy = model.evaluate(validation_data)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
79/79 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3917 - accuracy: 0.8424
Loss: 0.391705721616745
Accuracy: 84.24%

Eksportuj model

Aby model mógł przyjmować nieprzetworzone ciągi jako dane wejściowe, utworzysz warstwę Keras TextVectorization , która wykonuje te same czynności, co niestandardowa funkcja przetwarzania wstępnego. Ponieważ już nauczyłeś się słownictwa, możesz użyć TextVectorization.set_vocabulary (zamiast TextVectorization.adapt ), który uczy nowego słownictwa.

preprocess_layer = TextVectorization(
  max_tokens=vocab_size,
  standardize=tf_text.case_fold_utf8,
  split=tokenizer.tokenize,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

preprocess_layer.set_vocabulary(vocab)
export_model = tf.keras.Sequential(
  [preprocess_layer, model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
# Create a test dataset of raw strings.
test_ds = all_labeled_data.take(VALIDATION_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_ds = configure_dataset(test_ds)

loss, accuracy = export_model.evaluate(test_ds)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
2022-02-05 02:26:40.203675: W tensorflow/core/grappler/optimizers/loop_optimizer.cc:907] Skipping loop optimization for Merge node with control input: sequential_4/text_vectorization_2/UnicodeScriptTokenize/Assert_1/AssertGuard/branch_executed/_185
79/79 [==============================] - 6s 8ms/step - loss: 0.4955 - accuracy: 0.7964
Loss: 0.4955357015132904
Accuracy: 79.64%

Zgodnie z oczekiwaniami straty i dokładność modelu w zakodowanym zestawie walidacyjnym i wyeksportowanego modelu w surowym zestawie walidacyjnym są takie same.

Uruchom wnioskowanie na nowych danych

inputs = [
  "Join'd to th' Ionians with their flowing robes,", # Label: 1
  "the allies, and his armour flashed about him so that he seemed to all", # Label: 2
  "And with loud clangor of his arms he fell.", # Label: 0
]

predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = tf.argmax(predicted_scores, axis=1)

for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label.numpy())
2022-02-05 02:26:43.328949: W tensorflow/core/grappler/optimizers/loop_optimizer.cc:907] Skipping loop optimization for Merge node with control input: sequential_4/text_vectorization_2/UnicodeScriptTokenize/Assert_1/AssertGuard/branch_executed/_185
Question: Join'd to th' Ionians with their flowing robes,
Predicted label: 1
Question: the allies, and his armour flashed about him so that he seemed to all
Predicted label: 2
Question: And with loud clangor of his arms he fell.
Predicted label: 0

Pobierz więcej zbiorów danych za pomocą TensorFlow Datasets (TFDS)

Możesz pobrać o wiele więcej zestawów danych z TensorFlow Datasets .

W tym przykładzie użyjesz zestawu danych IMDB Large Movie Review , aby wytrenować model klasyfikacji nastrojów:

# Training set.
train_ds = tfds.load(
  'imdb_reviews',
  split='train[:80%]',
  batch_size=BATCH_SIZE,
  shuffle_files=True,
  as_supervised=True)
# Validation set.
val_ds = tfds.load(
  'imdb_reviews',
  split='train[80%:]',
  batch_size=BATCH_SIZE,
  shuffle_files=True,
  as_supervised=True)

Wydrukuj kilka przykładów:

for review_batch, label_batch in val_ds.take(1):
 for i in range(5):
  print("Review: ", review_batch[i].numpy())
  print("Label: ", label_batch[i].numpy())
Review: b"Instead, go to the zoo, buy some peanuts and feed 'em to the monkeys. Monkeys are funny. People with amnesia who don't say much, just sit there with vacant eyes are not all that funny.<br /><br />Black comedy? There isn't a black person in it, and there isn't one funny thing in it either.<br /><br />Walmart buys these things up somehow and puts them on their dollar rack. It's labeled Unrated. I think they took out the topless scene. They may have taken out other stuff too, who knows? All we know is that whatever they took out, isn't there any more.<br /><br />The acting seemed OK to me. There's a lot of unfathomables tho. It's supposed to be a city? It's supposed to be a big lake? If it's so hot in the church people are fanning themselves, why are they all wearing coats?"
Label: 0
Review: b'Well, was Morgan Freeman any more unusual as God than George Burns? This film sure was better than that bore, "Oh, God". I was totally engrossed and LMAO all the way through. Carrey was perfect as the out of sorts anchorman wannabe, and Aniston carried off her part as the frustrated girlfriend in her usual well played performance. I, for one, don\'t consider her to be either ugly or untalented. I think my favorite scene was when Carrey opened up the file cabinet thinking it could never hold his life history. See if you can spot the file in the cabinet that holds the events of his bathroom humor: I was rolling over this one. Well written and even better played out, this comedy will go down as one of this funnyman\'s best.'
Label: 1
Review: b'I remember stumbling upon this special while channel-surfing in 1965. I had never heard of Barbra before. When the show was over, I thought "This is probably the best thing on TV I will ever see in my life." 42 years later, that has held true. There is still nothing so amazing, so honestly astonishing as the talent that was displayed here. You can talk about all the super-stars you want to, this is the most superlative of them all!<br /><br />You name it, she can do it. Comedy, pathos, sultry seduction, ballads, Barbra is truly a story-teller. Her ability to pull off anything she attempts is legendary. But this special was made in the beginning, and helped to create the legend that she quickly became. In spite of rising so far in such a short time, she has fulfilled the promise, revealing more of her talents as she went along. But they are all here from the very beginning. You will not be disappointed in viewing this.'
Label: 1
Review: b"Firstly, I would like to point out that people who have criticised this film have made some glaring errors. Anything that has a rating below 6/10 is clearly utter nonsense.<br /><br />Creep is an absolutely fantastic film with amazing film effects. The actors are highly believable, the narrative thought provoking and the horror and graphical content extremely disturbing. <br /><br />There is much mystique in this film. Many questions arise as the audience are revealed to the strange and freakish creature that makes habitat in the dark rat ridden tunnels. How was 'Craig' created and what happened to him?<br /><br />A fantastic film with a large chill factor. A film with so many unanswered questions and a film that needs to be appreciated along with others like 28 Days Later, The Bunker, Dog Soldiers and Deathwatch.<br /><br />Look forward to more of these fantastic films!!"
Label: 1
Review: b"I'm sorry but I didn't like this doc very much. I can think of a million ways it could have been better. The people who made it obviously don't have much imagination. The interviews aren't very interesting and no real insight is offered. The footage isn't assembled in a very informative way, either. It's too bad because this is a movie that really deserves spellbinding special features. One thing I'll say is that Isabella Rosselini gets more beautiful the older she gets. All considered, this only gets a '4.'"
Label: 0

Możesz teraz wstępnie przetwarzać dane i trenować model jak poprzednio.

Przygotuj zbiór danych do szkolenia

vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

# Make a text-only dataset (without labels), then call `TextVectorization.adapt`.
train_text = train_ds.map(lambda text, labels: text)
vectorize_layer.adapt(train_text)
def vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return vectorize_layer(text), label
train_ds = train_ds.map(vectorize_text)
val_ds = val_ds.map(vectorize_text)
# Configure datasets for performance as before.
train_ds = configure_dataset(train_ds)
val_ds = configure_dataset(val_ds)

Twórz, konfiguruj i trenuj model

model = create_model(vocab_size=VOCAB_SIZE + 1, num_labels=1)
model.summary()
Model: "sequential_5"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 embedding_2 (Embedding)   (None, None, 64)     640064  
                                 
 conv1d_2 (Conv1D)      (None, None, 64)     20544   
                                 
 global_max_pooling1d_2 (Glo (None, 64)        0     
 balMaxPooling1D)                        
                                 
 dense_3 (Dense)       (None, 1)         65    
                                 
=================================================================
Total params: 660,673
Trainable params: 660,673
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
model.compile(
  loss=losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = model.fit(train_ds, validation_data=val_ds, epochs=3)
Epoch 1/3
313/313 [==============================] - 3s 7ms/step - loss: 0.5417 - accuracy: 0.6618 - val_loss: 0.3752 - val_accuracy: 0.8244
Epoch 2/3
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.2996 - accuracy: 0.8680 - val_loss: 0.3165 - val_accuracy: 0.8632
Epoch 3/3
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.1845 - accuracy: 0.9276 - val_loss: 0.3217 - val_accuracy: 0.8674
loss, accuracy = model.evaluate(val_ds)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
79/79 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.3217 - accuracy: 0.8674
Loss: 0.32172858715057373
Accuracy: 86.74%

Eksportuj model

export_model = tf.keras.Sequential(
  [vectorize_layer, model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
# 0 --> negative review
# 1 --> positive review
inputs = [
  "This is a fantastic movie.",
  "This is a bad movie.",
  "This movie was so bad that it was good.",
  "I will never say yes to watching this movie.",
]

predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = [int(round(x[0])) for x in predicted_scores]

for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label)
Question: This is a fantastic movie.
Predicted label: 1
Question: This is a bad movie.
Predicted label: 0
Question: This movie was so bad that it was good.
Predicted label: 0
Question: I will never say yes to watching this movie.
Predicted label: 0

Wniosek

W tym samouczku przedstawiono kilka sposobów ładowania i wstępnego przetwarzania tekstu. W następnym kroku możesz zapoznać się z dodatkowymi samouczkami dotyczącymi wstępnego przetwarzania tekstu TensorFlow Text , takimi jak:

Możesz także znaleźć nowe zestawy danych w TensorFlow Datasets . Aby dowiedzieć się więcej o tf.data , zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia potoków wejściowych .