از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

ورود به سیستم

خلاصه

متغیرها

Arguments
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **
audio
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()
TensorProto
image
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
max_images_ = 3
int64
max_outputs_ = x
ret
operation
Operation
ret
return
sample_rate
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames **
summary
than
audio **If max_outputs is greater
بافر پروتکل Summary را با صدا تولید می کند.

کارکرد

AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate)
AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate, const AudioSummary::Attrs & attrs)
BadColor (const TensorProto & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رنگی که برای پیکسل هایی با مقادیر غیر محدود استفاده می شود.
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor)
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, const ImageSummary::Attrs & attrs)
MaxImages (int64 x)
Attrs
MaxOutputs (int64 x)
Attrs
node () const
::tensorflow::Node *
range (It represents the value of a *pixel in the output image).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the
حداکثر تعداد عناصر دسته ای برای تولید تصاویر برای.

کلاس ها

tensorflow :: ops :: ادعا کنید

ادعا می کند که شرط داده شده درست است.

tensorflow :: ops :: Histogram خلاصه

بافر پروتکل Summary را با هیستوگرام تولید می کند.

tensorflow :: ops :: MergeSummary

خلاصه ها را ادغام می کند.

tensorflow :: ops :: چاپ

لیستی از سنسورها را چاپ می کند.

tensorflow :: ops :: PrintV2

اسکالر رشته ای را چاپ می کند.

tensorflow :: ops :: خلاصه Scalar

بافر پروتکل Summary را با مقادیر اسکالر تولید می کند.

tensorflow :: ops :: TensorSummary

بافر پروتکل Summary را با یک سنسور تولید می کند.

tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2

بافر پروتکل Summary را با داده های tensor و هر افزونه تولید می کند.

tensorflow :: ops :: مهر زمان

زمان از دوران را در چند ثانیه فراهم می کند.

متغیرها

بحث و جدال

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc ** Arguments

سمعی

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * audio

بد_رنگ_

TensorProto bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()

تصویر

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * image

حداکثر_تصاویر_

int64 max_images_ = 3

حداکثر_ خروجی ها

ret max_outputs_ = x

عمل

Operation operation

بازگرداندن

return ret

نرخ نمونه

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames ** sample_rate

خلاصه

::tensorflow::Output summary

نسبت به. تا

audio **If max_outputs is greater than

بافر پروتکل Summary را با صدا تولید می کند.

بافر پروتکل Summary با تصاویر را تولید می کند.

خلاصه است تا max_outputs ارزش خلاصه حاوی صوتی. صدا از tensor ساخته شده است که باید 3-D با شکل [batch_size, frames, channels] یا 2-D شکل [batch_size, frames] اندازه اندازه [batch_size, frames] باشد. فرض می شود که مقادیر در یک محدوده [-1.0, 1.0] با نرخ نمونه ای از sample_rate باشد.

tag استدلال یک اسکالر است Tensor از نوع string . برای ساخت tag مقادیر خلاصه استفاده می شود:

 • اگر max_outputs 1 باشد ، برچسب مقدار خلاصه برچسب '* است

خلاصه حداکثر max_images خلاصه حاوی تصاویر است. تصاویر از tensor ساخته شده اند که باید 4-D با شکل [batch_size, height, width, channels] و channels هایی باشند که می توانند باشند:

 • 1: tensor به مقیاس خاکستری تعبیر می شود.
 • 3: tensor به RGB تعبیر می شود.
 • 4: tensor به RGBA تعبیر می شود.

تصاویر به همان تعداد کانال است که سنسور ورودی دارد. برای ورودی شناور ، مقادیر هر بار یک تصویر عادی می شوند تا در محدوده [0, 255] . مقادیر uint8 بدون تغییر هستند. op از دو الگوریتم نرمال سازی مختلف استفاده می کند:

 • اگر مقادیر ورودی همه مثبت باشد ، مجدداً مقیاس بندی می شود بنابراین بزرگترین آن 255 است.
 • اگر هر مقدار ورودی منفی باشد ، مقادیر جابجا می شوند بنابراین مقدار ورودی 0.0 در 127 است. آنها سپس به گونه ای تغییر می یابند که کوچکترین مقدار 0 یا بزرگترین مقدار 255 باشد.

tag استدلال یک اسکالر است Tensor از نوع string . برای ساخت tag مقادیر خلاصه استفاده می شود:

 • اگر max_images 1 باشد ، برچسب مقدار خلاصه "* tag است

کارکرد

خلاصه صوتی

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate
)

خلاصه صوتی

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate,
 const AudioSummary::Attrs & attrs
)

بد رنگ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs BadColor(
 const TensorProto & x
)

رنگی که برای پیکسل هایی با مقادیر غیر محدود استفاده می شود.

پیش فرض Tensor

خلاصه تصویر

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor
)

خلاصه تصویر

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const ImageSummary::Attrs & attrs
)

MaxImages

Attrs MaxImages(
 int64 x
)

حداکثر خروجی ها

Attrs MaxOutputs(
 int64 x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

دامنه

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the range(
 It represents the value of a *pixel in the output image
).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments

حداکثر تعداد عناصر دسته ای برای تولید تصاویر برای.

پیش فرض 3