عملیات ثبت نام

خلاصه

متغیرها

Arguments
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **
audio
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()
TensorProto
image
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
max_images_ = 3
int64
max_outputs_ = x
ret
operation
Operation
ret
return
sample_rate
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames **
summary
than
audio **If max_outputs is greater
خروجی بافر پروتکل Summary با صدا.

کارکرد

AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate)
AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate, const AudioSummary::Attrs & attrs)
BadColor (const TensorProto & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رنگی که برای پیکسل هایی با مقادیر نامحدود استفاده می شود.
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor)
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, const ImageSummary::Attrs & attrs)
MaxImages (int64 x)
Attrs
MaxOutputs (int64 x)
Attrs
node () const
::tensorflow::Node *
range (It represents the value of a *pixel in the output image).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the
حداکثر تعداد عناصر دسته ای برای تولید تصاویر.

کلاس ها

tensorflow:: ops:: ادعا

ادعا می کند که شرط داده شده درست است.

tensorflow:: ops:: خلاصه هیستوگرام

یک بافر پروتکل Summary با یک هیستوگرام خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: MergeSummary

خلاصه ها را ادغام می کند.

tensorflow:: ops:: چاپ

فهرستی از تانسورها را چاپ می کند.

tensorflow:: ops:: PrintV2

یک اسکالر رشته ای را چاپ می کند.

tensorflow:: ops:: ScalarSummary

خروجی یک بافر پروتکل Summary با مقادیر اسکالر.

tensorflow:: ops:: TensorSummary

بافر پروتکل Summary را با یک تانسور خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: TensorSummaryV2

بافر پروتکل Summary را با داده های تانسور و هر پلاگین خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: مهر زمانی

زمان از دوران را در ثانیه ارائه می دهد.

متغیرها

استدلال ها

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc ** Arguments

سمعی

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * audio

بد_رنگ_

TensorProto bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()

تصویر

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * image

حداکثر_تصاویر_

int64 max_images_ = 3

حداکثر_خروجی_

ret max_outputs_ = x

عمل

Operation operation

ret

return ret

نرخ نمونه

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames ** sample_rate

خلاصه

::tensorflow::Output summary

نسبت به. تا

audio **If max_outputs is greater than

خروجی بافر پروتکل Summary با صدا.

خروجی بافر پروتکل Summary با تصاویر.

خلاصه حداکثر مقادیر خلاصه max_outputs را دارد که حاوی صدا است. صدا از tensor ساخته شده است که باید 3 بعدی با شکل [batch_size, frames, channels] یا 2 بعدی با شکل [batch_size, frames] باشد. مقادیر در محدوده [-1.0, 1.0] با نرخ نمونه sample_rate در نظر گرفته شده است.

آرگومان tag یک Tensor اسکالر از نوع string است. برای ساخت tag مقادیر خلاصه استفاده می شود:

 • اگر max_outputs 1 باشد، تگ مقدار خلاصه '*tag است

خلاصه حداکثر دارای مقادیر خلاصه max_images تصاویر است. تصاویر از tensor ساخته شده اند که باید 4 بعدی با شکل [batch_size, height, width, channels] و جایی که channels می توانند باشند:

 • 1: tensor به صورت Grayscale تفسیر می شود.
 • 3: tensor به عنوان RGB تفسیر می شود.
 • 4: tensor به عنوان RGBA تفسیر می شود.

تعداد کانال تصاویر به اندازه تانسور ورودی است. برای ورودی شناور، مقادیر یک تصویر نرمال می شوند تا در محدوده [0, 255] قرار بگیرند. مقادیر uint8 بدون تغییر هستند. عملیات از دو الگوریتم عادی سازی مختلف استفاده می کند:

 • اگر مقادیر ورودی همه مثبت باشند، مجدداً مقیاس داده می شوند تا بزرگترین آن 255 باشد.
 • اگر مقدار ورودی منفی باشد، مقادیر جابه‌جا می‌شوند، بنابراین مقدار ورودی 0.0 برابر با 127 است. سپس آنها را مجدداً مقیاس می‌دهند تا کوچک‌ترین مقدار 0 یا بزرگترین آن 255 باشد.

آرگومان tag یک Tensor اسکالر از نوع string است. برای ساخت tag مقادیر خلاصه استفاده می شود:

 • اگر max_images 1 باشد، تگ مقدار خلاصه '*tag است

کارکرد

خلاصه صوتی

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate
)

خلاصه صوتی

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate,
 const AudioSummary::Attrs & attrs
)

رنگ بد

TF_MUST_USE_RESULT Attrs BadColor(
 const TensorProto & x
)

رنگی که برای پیکسل هایی با مقادیر نامحدود استفاده می شود.

پیش‌فرض تنسور

خلاصه تصویر

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor
)

خلاصه تصویر

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const ImageSummary::Attrs & attrs
)

MaxImages

Attrs MaxImages(
 int64 x
)

MaxOutputs

Attrs MaxOutputs(
 int64 x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

دامنه

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the range(
 It represents the value of a *pixel in the output image
).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments

حداکثر تعداد عناصر دسته ای برای تولید تصاویر.

پیش فرض 3 است