ApplyAdagradV2

คลาสสุดท้ายสาธารณะ ApplyAdagradV2

อัปเดต '*var' ตามรูปแบบ adagrad

สะสม += ผู้สำเร็จการศึกษา * ผู้สำเร็จการศึกษา var -= lr * ผู้สำเร็จการศึกษา * (1 / sqrt(สะสม))

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ApplyAdagradV2.ตัวเลือก แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ApplyAdagradV2

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> ApplyAdagradV2 <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <T> var, ตัวดำเนินการ <T> สะสม, ตัวดำเนินการ <T> lr, ตัวดำเนินการ <T> เอปไซลอน, ตัวดำเนินการ <T> ผู้สำเร็จการศึกษา, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ApplyAdagradV2 ใหม่
เอาท์พุต <T>
ออก ()
เช่นเดียวกับ "var"
ApplyAdagradV2.Options แบบคงที่
updateSlots (บูลีน updateSlots)
ApplyAdagradV2.Options แบบคงที่
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สาธารณะคง ApplyAdagradV2 <T> สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <T> var, ตัวดำเนินการ <T> accum, ตัวดำเนินการ <T> lr, ตัวดำเนินการ <T> เอปไซลอน, ตัวดำเนินการ <T> ผู้สำเร็จการศึกษา, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ApplyAdagradV2 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
var ควรมาจากตัวแปร ()
สะสม ควรมาจากตัวแปร ()
ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเป็นสเกลาร์
เอปไซลอน ปัจจัยคงที่ ต้องเป็นสเกลาร์
ผู้สำเร็จการศึกษา การไล่ระดับสี
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ApplyAdagradV2

เอาท์พุท สาธารณะ <T> ออก ()

เช่นเดียวกับ "var"

สาธารณะ ApplyAdagradV2.Options updateSlots แบบคงที่ (Boolean updateSlots)

สาธารณะ ApplyAdagradV2.Options useLocking แบบคงที่ (useLocking แบบบูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น "จริง" การอัปเดต var และ accum tensor จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง