MatrixSetDiagV3

MatrixSetDiagV3 คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ส่งกลับเมทริกซ์เทนเซอร์แบบแบทช์พร้อมค่าแนวทแยงแบบแบทช์ใหม่

เมื่อระบุ "อินพุต" และ "แนวทแยง" การดำเนินการนี้จะส่งคืนเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและค่าเหมือนกับ "อินพุต" ยกเว้นเส้นทแยงมุมที่ระบุของเมทริกซ์ด้านในสุด ค่าเหล่านี้จะถูกเขียนทับด้วยค่าใน "แนวทแยง"

`อินพุต` มี `r+1` ขนาด `[I, J, ..., L, M, N]` เมื่อ `k` เป็นสเกลาร์หรือ `k[0] == k[1]`, `diagonal` จะมีขนาด `r` `[I, J, ..., L, max_diag_len]` มิฉะนั้น จะมีขนาด `r+1` `[I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len]` `num_diags` คือจำนวนเส้นทแยงมุม `num_diags = k[1] - k[0] + 1` `max_diag_len` เป็นเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดในช่วง `[k[0], k[1]]`, `max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0] , 0))`

เอาต์พุตเป็นเทนเซอร์ระดับ `k+1` ที่มีขนาด `[I, J, ..., L, M, N]` ถ้า `k` เป็นสเกลาร์หรือ `k[0] == k[1]`:

output[i, j, ..., l, m, n]
  = diagonal[i, j, ..., l, n-max(k[1], 0)] ; if n - m == k[1]
   input[i, j, ..., l, m, n]       ; otherwise
 
มิฉะนั้น
output[i, j, ..., l, m, n]
  = diagonal[i, j, ..., l, diag_index, index_in_diag] ; if k[0] <= d <= k[1]
   input[i, j, ..., l, m, n]             ; otherwise
 
โดยที่ `d = n - m`, `diag_index = k[1] - d` และ ` index_in_diag = n - สูงสุด(d, 0) + ออฟเซ็ต`

`ออฟเซ็ต` จะเป็นศูนย์ ยกเว้นเมื่อการจัดแนวทแยงอยู่ทางด้านขวา

offset = max_diag_len - diag_len(d) ; if (`align` in {RIGHT_LEFT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d >= 0`) or
                     (`align` in {LEFT_RIGHT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d <= 0`)
     0             ; otherwise
 
โดยที่ `diag_len(d) = min(cols - max(d, 0), row + min(d, 0))`

ตัวอย่างเช่น:

# The main diagonal.
 input = np.array([[[7, 7, 7, 7],       # Input shape: (2, 3, 4)
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]],
          [[7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]]])
 diagonal = np.array([[1, 2, 3],        # Diagonal shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
 tf.matrix_set_diag(input, diagonal)
  ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
     [7, 2, 7, 7],
     [7, 7, 3, 7]],
    [[4, 7, 7, 7],
     [7, 5, 7, 7],
     [7, 7, 6, 7]]]
 
 # A superdiagonal (per batch).
 tf.matrix_set_diag(input, diagonal, k = 1)
  ==> [[[7, 1, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
     [7, 7, 2, 7],
     [7, 7, 7, 3]],
    [[7, 4, 7, 7],
     [7, 7, 5, 7],
     [7, 7, 7, 6]]]
 
 # A band of diagonals.
 diagonals = np.array([[[0, 9, 1], # Diagonal shape: (2, 4, 3)
            [6, 5, 8],
            [1, 2, 3],
            [4, 5, 0]],
            [[0, 1, 2],
            [5, 6, 4],
            [6, 1, 2],
            [3, 4, 0]]])
 tf.matrix_set_diag(input, diagonals, k = (-1, 2))
  ==> [[[1, 6, 9, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
     [4, 2, 5, 1],
     [7, 5, 3, 8]],
    [[6, 5, 1, 7],
     [3, 1, 6, 2],
     [7, 4, 2, 4]]]
 
 # LEFT_RIGHT alignment.
 diagonals = np.array([[[9, 1, 0], # Diagonal shape: (2, 4, 3)
            [6, 5, 8],
            [1, 2, 3],
            [0, 4, 5]],
            [[1, 2, 0],
            [5, 6, 4],
            [6, 1, 2],
            [0, 3, 4]]])
 tf.matrix_set_diag(input, diagonals, k = (-1, 2), align="LEFT_RIGHT")
  ==> [[[1, 6, 9, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
     [4, 2, 5, 1],
     [7, 5, 3, 8]],
    [[6, 5, 1, 7],
     [3, 1, 6, 2],
     [7, 4, 2, 4]]]
 
 

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ MatrixSetDiagV3.ตัวเลือก คุณลักษณะทางเลือกสำหรับ MatrixSetDiagV3

วิธีการสาธารณะ

MatrixSetDiagV3.Options แบบคงที่
จัดตำแหน่ง (จัดตำแหน่งสตริง)
เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> MatrixSetDiagV3 <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Operand <T> เส้นทแยงมุม, Operand <Integer> k, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ MatrixSetDiagV3 ใหม่
เอาท์พุต <T>
เอาท์พุท ()
อันดับ `r+1` โดยมี `output.shape = input.shape`

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

MatrixSetDiagV3.Options แบบคงที่สาธารณะ จัดตำแหน่ง (การจัดตำแหน่งสตริง)

พารามิเตอร์
จัดตำแหน่ง เส้นทแยงมุมบางเส้นสั้นกว่า `max_diag_len` และจำเป็นต้องเสริมด้วย `align` คือสตริงที่ระบุว่าควรจัดแนว superdiagonals และ subdiagonals อย่างไรตามลำดับ มีการจัดแนวที่เป็นไปได้สี่แบบ: "RIGHT_LEFT" (ค่าเริ่มต้น), "LEFT_RIGHT", "LEFT_LEFT" และ "RIGHT_RIGHT" "RIGHT_LEFT" จัดแนวเหนือเส้นทแยงมุมไปทางขวา (วางด้านซ้ายบนแถว) และเส้นทแยงมุมย่อยไปทางซ้าย (วางด้านขวาบนแถว) เป็นรูปแบบการบรรจุที่ LAPACK ใช้ cuSPARSE ใช้ "LEFT_RIGHT" ซึ่งเป็นการจัดตำแหน่งที่ตรงกันข้าม

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง MatrixSetDiagV3 <T> แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Operand <T> เส้นทแยงมุม, Operand <Integer> k, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ MatrixSetDiagV3 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ป้อนข้อมูล อันดับ `r+1` โดยที่ `r >= 1`
เส้นทแยงมุม จัดอันดับ `r` เมื่อ `k` เป็นจำนวนเต็มหรือ `k[0] == k[1]` มิฉะนั้นจะมีอันดับ `r+1` `เค >= 1`.
เค ออฟเซ็ตแนวทแยง ค่าบวกหมายถึงเส้นทแยงมุมเหนือ, 0 หมายถึงเส้นทแยงมุมหลัก และค่าลบหมายถึงเส้นทแยงมุมย่อย `k` อาจเป็นจำนวนเต็มเดี่ยว (สำหรับเส้นทแยงมุมเดียว) หรือจำนวนเต็มคู่ที่ระบุจุดต่ำสุดและสูงของแถบเมทริกซ์ `k[0]` ต้องไม่ใหญ่กว่า `k[1]`
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
 • อินสแตนซ์ใหม่ของ MatrixSetDiagV3

เอาท์พุท สาธารณะ <T> เอาท์พุท ()

อันดับ `r+1` โดยมี `output.shape = input.shape`