OnesLike

OnesLike คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ส่งกลับเทนเซอร์ของวัตถุที่มีรูปร่างและประเภทเดียวกันกับ x

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> OnesLike <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <T> x)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ OnesLike ใหม่
เอาท์พุต <T>
ใช่ ()
เทนเซอร์ที่มีรูปร่างและประเภทเดียวกับ x แต่เต็มไปด้วยอัน

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง OnesLike <T> แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <T> x)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ OnesLike ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
x เทนเซอร์ประเภท T
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ OnesLike

เอาท์พุท สาธารณะ <T> y ()

เทนเซอร์ที่มีรูปร่างและประเภทเดียวกับ x แต่เต็มไปด้วยอัน