Pad

แพด คลาสสุดท้ายสาธารณะ

แผ่นรองเทนเซอร์

การดำเนินการนี้จะแพด `อินพุต` ตาม `แพดดิ้ง` และ `ค่าคงที่` ที่คุณระบุ `paddings` คือเทนเซอร์จำนวนเต็มที่มีรูปร่าง `[Dn, 2]` โดยที่ n คืออันดับของ `อินพุต` สำหรับแต่ละมิติ D ของ `input` นั้น `paddings[D, 0]` ระบุจำนวนค่าของ padding ที่จะเพิ่มก่อนเนื้อหาของ `input` ในมิตินั้น และ `paddings[D, 1]` ระบุจำนวนค่าของ padding ที่จะเพิ่ม เพิ่มหลังเนื้อหาของ `input` ในมิตินั้น `constant_values` เป็นสเกลาร์เทนเซอร์ประเภทเดียวกับ 'อินพุต' ที่ระบุค่าที่จะใช้สำหรับการเติม 'อินพุต'

ขนาดเบาะของแต่ละมิติ D ของเอาต์พุตคือ:

`ช่องว่างภายใน (D, 0) + input.dim_size (D) + ช่องว่างภายใน (D, 1)`

ตัวอย่างเช่น:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
 # 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
 # 'constant_values' is 0
 # rank of 't' is 2
 pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
            [0, 0, 1, 1, 0, 0]
            [0, 0, 2, 2, 0, 0]
            [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
 

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T, U ขยายหมายเลข> แผ่น <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, ช่องว่างภายใน <U> , Operand <T> ค่าคงที่)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ Pad ใหม่
เอาท์พุต <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง แผ่น คงที่สาธารณะ <T> (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, ช่องว่างภายใน <U>, Operand <T> ค่า คงที่)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ Pad ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
 • ตัวอย่างใหม่ของ Pad

เอาท์พุท สาธารณะ <T> เอาท์พุท ()