Shape

รูปร่าง คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ส่งกลับรูปร่างของเทนเซอร์

การดำเนินการนี้ส่งคืนเทนเซอร์จำนวนเต็ม 1 มิติซึ่งแสดงรูปร่างของ "อินพุต"

ตัวอย่างเช่น:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 shape(t) ==> [2, 2, 3]
 

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <U>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <U ขยายหมายเลข, T> รูปร่าง <U>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Class<U> outType)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการรูปร่างใหม่
คงที่ <T> รูปร่าง <จำนวนเต็ม>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต อินพุต Operand <T>)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการรูปร่างใหม่โดยใช้ประเภทเอาต์พุตเริ่มต้น
เอาท์พุต <U>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <U> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง รูปร่าง คงที่สาธารณะ <U> (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Class<U> outType)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการรูปร่างใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของรูปร่าง

สร้าง รูปร่าง คงที่สาธารณะ <Integer> ( ขอบเขต ขอบเขตอินพุต Operand <T>)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการรูปร่างใหม่โดยใช้ประเภทเอาต์พุตเริ่มต้น

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของรูปร่าง

เอาท์พุท สาธารณะ <U> เอาท์พุท ()