TensorListConcatLists

คลาสสุดท้ายสาธารณะ TensorListConcatLists

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
TensorListConcatLists แบบคงที่ <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputA, ตัวดำเนินการ <?> inputB, Class<T> elementDtype)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ TensorListConcatLists ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง TensorListConcatLists สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> inputA, ตัวดำเนินการ <?> inputB, Class<T> elementDtype)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ TensorListConcatLists ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ TensorListConcatLists

เอาท์พุท สาธารณะ <?> เอาท์พุท ()