หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เมตริกซ์

Tensor ชั้นสุดท้ายสาธารณะ

อาร์เรย์หลายมิติที่พิมพ์แบบคงที่ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นประเภทที่อธิบายโดย T.

อินสแตนซ์ของ Tensor ไม่ ปลอดภัยต่อเธรด

คำเตือน: ทรัพยากรที่ใช้โดยวัตถุ Tensor ต้อง ได้รับการปลดปล่อยอย่างชัดเจนโดยการเรียกใช้เมธอด close() เมื่อไม่ต้องการวัตถุอีกต่อไป ตัวอย่างเช่นการใช้บล็อก try-with-resources:

 try (Tensor t = Tensor.create(...)) {
  doSomethingWith(t);
 }
 

วิธีการสาธารณะ

บูล
booleanValue ()
ส่งคืนค่าในสเกลาร์ Boolean เกลา
byte []
bytesValue ()
ส่งคืนค่าในเทนเซอร์ String สเกลาร์
เป็นโมฆะ
ปิด ()
ปล่อยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ Tensor
<U> คุณ
copyTo (U dst)
คัดลอกเนื้อหาของเทนเซอร์ไปยัง dst และส่งคืน dst
Tensor คงที่ <?>
สร้าง (Object obj)
สร้างเทนเซอร์จากออบเจ็กต์ที่มีการตรวจสอบคลาสเพื่อดูว่าชนิดข้อมูลพื้นฐานควรเป็นอย่างไร
คง <T> Tensor <T>
สร้าง (ประเภทคลาส <T>, รูปร่าง [] ยาว, ข้อมูล ByteBuffer)
สร้าง Tensor ทุกประเภทด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (ยาว [] รูปร่างข้อมูล DoubleBuffer)
สร้าง Double Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด
Tensor คงที่ <ยาว>
สร้าง (ยาว [] รูปร่างข้อมูล LongBuffer)
สร้าง Long Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (ยาว [] รูปร่าง, ข้อมูล IntBuffer)
สร้าง Integer Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด
Tensor คงที่ <ลอย>
สร้าง (ยาว [] รูปร่าง, ข้อมูล FloatBuffer)
สร้าง Float Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด
คง <T> Tensor <T>
สร้าง (วัตถุ obj ประเภท Class <T>)
สร้าง Tensor จากวัตถุ Java
ประเภทข้อมูล
dataType ()
ส่งคืน DataType ขององค์ประกอบที่เก็บไว้ใน Tensor
สอง
doubleValue ()
ส่งคืนค่าในสเกลาร์ Double เทนเซอร์
<U> เทนเซอร์ <U>
คาดหวัง (ประเภทคลาส <U>)
ส่งคืนวัตถุ Tensor นี้ด้วยประเภท Tensor<U>
ลอย
floatValue ()
ส่งคืนค่าในสเกลาร์ Float เทนเซอร์
int
intValue ()
ส่งคืนค่าในเทนเซอร์ Integer สเกลาร์
ยาว
longValue ()
ส่งคืนค่าใน Long tensor สเกลาร์
int
numBytes ()
ส่งคืนขนาดของข้อมูลเมตริกซ์เป็นไบต์
int
numDimensions ()
ส่งคืนจำนวนมิติ (บางครั้งเรียกว่า อันดับ ) ของ Tensor
int
ตัวเลข ()
ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบในมุมมองแบบแบน (1-D) ของเทนเซอร์
ยาว[]
รูปร่าง ()
ส่งคืน รูปร่าง ของ Tensor นั่นคือขนาดของแต่ละมิติ
เชือก
toString ()
ส่งคืนสตริงที่อธิบายประเภทและรูปร่างของ Tensor
เป็นโมฆะ
writeTo (LongBuffer dst)
เขียนข้อมูลของเทนเซอร์แบบ Long ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด
เป็นโมฆะ
writeTo (DoubleBuffer dst)
เขียนข้อมูลของเทนเซอร์ Double ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด
เป็นโมฆะ
writeTo (IntBuffer dst)
เขียนข้อมูลของเทนเซอร์ Integer ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด
เป็นโมฆะ
writeTo (ByteBuffer dst)
เขียนข้อมูลเทนเซอร์ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด
เป็นโมฆะ
writeTo (FloatBuffer dst)
เขียนข้อมูลของ Float เทนเซอร์ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด

วิธีการรับช่วง

วิธีการสาธารณะ

บูลีนสาธารณะ booleanValue ()

ส่งคืนค่าในสเกลาร์ Boolean เกลาร์

พ่น
IllegalArgumentException ถ้า Tensor ไม่ได้แสดงถึงสเกลาร์บูลีน

ไบต์สาธารณะ [] bytesValue ()

ส่งคืนค่าในเทนเซอร์ String สเกลาร์

พ่น
IllegalArgumentException ถ้า Tensor ไม่ได้เป็นตัวแทนสเกลาร์บูลีน

โมฆะสาธารณะ ปิด ()

ปล่อยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ Tensor

คำเตือน: สิ่งนี้จะต้องถูกเรียกใช้สำหรับเทนเซอร์ทั้งหมดที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยการทำงานที่กระตือรือร้นมิฉะนั้นหน่วยความจำจะรั่วไหล

วัตถุ Tensor ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากส่งคืนแบบ close

สาธารณะ U copyTo (U dst)

คัดลอกเนื้อหาของเมตริกซ์ถึง dst และส่งคืน dst

สำหรับเทนเซอร์ที่ไม่ใช่สเกลาร์วิธีการนี้จะคัดลอกเนื้อหาของเทนเซอร์พื้นฐานไปยังอาร์เรย์ Java สำหรับตัวนับสเกลาร์ให้ใช้หนึ่งใน bytesValue() , floatValue() , doubleValue() , intValue() , longValue() หรือ booleanValue() แทน ชนิดและรูปร่างของ dst ต้องเข้ากันได้กับเมตริกซ์ ตัวอย่างเช่น:

 int matrix[2][2] = { {1,2},{3,4} };
 try(Tensor t = Tensor.create(matrix)) {
  // Succeeds and prints "3"
  int[][] copy = new int[2][2];
  System.out.println(t.copyTo(copy)[1][0]);

  // Throws IllegalArgumentException since the shape of dst does not match the shape of t.
  int[][] dst = new int[4][1];
  t.copyTo(dst);
 }
 

พารามิเตอร์
DST
พ่น
IllegalArgumentException ถ้าเมตริกซ์เป็นสเกลาร์หรือถ้า dst เข้ากันไม่ได้กับเมตริกซ์ (ตัวอย่างเช่นชนิดข้อมูลหรือรูปร่างที่ไม่ตรงกัน)

Tensor สาธารณะคงที่ <?> สร้าง (Object obj)

สร้างเทนเซอร์จากออบเจ็กต์ที่มีการตรวจสอบคลาสเพื่อดูว่าชนิดข้อมูลพื้นฐานควรเป็นอย่างไร

พารามิเตอร์
obj
พ่น
IllegalArgumentException ถ้า obj เข้ากันไม่ได้กับระบบประเภท TensorFlow

Tensor สาธารณะคงที่ <T> สร้าง (ประเภทคลาส <T>, รูปร่างยาว [], ข้อมูล ByteBuffer)

สร้าง Tensor ทุกประเภทด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด

สร้าง Tensor ที่มีรูปร่างที่จัดเตรียมไว้สำหรับประเภทใด ๆ ที่ข้อมูลของเทนเซอร์ถูกเข้ารหัสเป็น data ตามข้อกำหนดของ TensorFlow C API

พารามิเตอร์
ชนิด ประเภทองค์ประกอบเทนเซอร์แสดงเป็นวัตถุคลาส
รูปร่าง รูปร่างเทนเซอร์
ข้อมูล บัฟเฟอร์ที่มีข้อมูลเมตริกซ์
พ่น
IllegalArgumentException หากประเภทข้อมูลเทนเซอร์หรือรูปร่างเข้ากันไม่ได้กับบัฟเฟอร์

Tensor สาธารณะคงที่ <Double> สร้าง (ยาว [] รูปร่างข้อมูล DoubleBuffer)

สร้าง Double Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด

สร้าง Tensor ด้วยรูปร่างที่กำหนดโดยการคัดลอกองค์ประกอบจากบัฟเฟอร์ (เริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน) ไปยังเทนเซอร์ ตัวอย่างเช่นถ้า shape = {2,3} (ซึ่งแสดงถึงเมทริกซ์ 2x3) บัฟเฟอร์จะต้องมีองค์ประกอบเหลืออยู่ 6 องค์ประกอบซึ่งวิธีนี้จะใช้

พารามิเตอร์
รูปร่าง รูปร่างเทนเซอร์
ข้อมูล บัฟเฟอร์ที่มีข้อมูลเมตริกซ์
พ่น
IllegalArgumentException ถ้ารูปร่างเทนเซอร์ไม่เข้ากันกับบัฟเฟอร์

Tensor สาธารณะคงที่ <ยาว> สร้าง (ยาว [] รูปร่างข้อมูล LongBuffer)

สร้าง Long Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด

สร้าง Tensor ด้วยรูปร่างที่กำหนดโดยการคัดลอกองค์ประกอบจากบัฟเฟอร์ (เริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน) ไปยังเทนเซอร์ ตัวอย่างเช่นถ้า shape = {2,3} (ซึ่งหมายถึงเมทริกซ์ 2x3) บัฟเฟอร์ต้องมี 6 องค์ประกอบที่เหลือซึ่งจะใช้วิธีนี้

พารามิเตอร์
รูปร่าง รูปร่างเทนเซอร์
ข้อมูล บัฟเฟอร์ที่มีข้อมูลเทนเซอร์
พ่น
IllegalArgumentException หากรูปร่างเทนเซอร์เข้ากันไม่ได้กับบัฟเฟอร์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (ยาว [] รูปร่างข้อมูล IntBuffer)

สร้าง Integer Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด

สร้าง Tensor ด้วยรูปร่างที่กำหนดโดยการคัดลอกองค์ประกอบจากบัฟเฟอร์ (เริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน) ไปยังเทนเซอร์ ตัวอย่างเช่นถ้า shape = {2,3} (ซึ่งแสดงถึงเมทริกซ์ 2x3) บัฟเฟอร์จะต้องมีองค์ประกอบเหลืออยู่ 6 องค์ประกอบซึ่งวิธีนี้จะใช้

พารามิเตอร์
รูปร่าง รูปร่างเทนเซอร์
ข้อมูล บัฟเฟอร์ที่มีข้อมูลเมตริกซ์
พ่น
IllegalArgumentException ถ้ารูปร่างเทนเซอร์ไม่เข้ากันกับบัฟเฟอร์

Tensor สาธารณะคงที่ <ลอย> สร้าง (ยาว [] รูปร่างข้อมูล FloatBuffer)

สร้าง Float Tensor ด้วยข้อมูลจากบัฟเฟอร์ที่กำหนด

สร้าง Tensor ด้วยรูปร่างที่กำหนดโดยการคัดลอกองค์ประกอบจากบัฟเฟอร์ (เริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน) ไปยังเทนเซอร์ ตัวอย่างเช่นถ้า shape = {2,3} (ซึ่งหมายถึงเมทริกซ์ 2x3) บัฟเฟอร์ต้องมี 6 องค์ประกอบที่เหลือซึ่งจะใช้วิธีนี้

พารามิเตอร์
รูปร่าง รูปร่างเทนเซอร์
ข้อมูล บัฟเฟอร์ที่มีข้อมูลเทนเซอร์
พ่น
IllegalArgumentException หากรูปร่างเทนเซอร์เข้ากันไม่ได้กับบัฟเฟอร์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <T> สร้าง (Object obj, Class <T> type)

สร้าง Tensor จากวัตถุ Java

Tensor เป็นองค์ประกอบหลายมิติของชุดประเภทที่ จำกัด วัตถุ Java ทั้งหมดไม่สามารถแปลงเป็น Tensor โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาร์กิวเมนต์ obj ต้องเป็นแบบดั้งเดิม (float, double, int, long, boolean, byte) หรืออาร์เรย์หลายมิติของหนึ่งในกลุ่มดั้งเดิมเหล่านั้น type อาร์กิวเมนต์ระบุวิธีตีความอาร์กิวเมนต์แรกเป็นประเภท TensorFlow ตัวอย่างเช่น:

 // Valid: A 64-bit integer scalar.
 Tensor<Long> s = Tensor.create(42L, Long.class);

 // Valid: A 3x2 matrix of floats.
 float[][] matrix = new float[3][2];
 Tensor<Float> m = Tensor.create(matrix, Float.class);

 // Invalid: Will throw an IllegalArgumentException as an arbitrary Object
 // does not fit into the TensorFlow type system.
 Tensor<?> o = Tensor.create(new Object())

 // Invalid: Will throw an IllegalArgumentException since there are
 // a differing number of elements in each row of this 2-D array.
 int[][] twoD = new int[2][];
 twoD[0] = new int[1];
 twoD[1] = new int[2];
 Tensor<Integer> x = Tensor.create(twoD, Integer.class);
 
String -typed Tensors เป็นอาร์เรย์หลายมิติของลำดับไบต์ตามอำเภอใจดังนั้นจึงสามารถเริ่มต้นได้จากองค์ประกอบอาร์เรย์ของ byte[] ตัวอย่างเช่น:
 // Valid: A String tensor.
 Tensor<String> s = Tensor.create(new byte[]{1, 2, 3}, String.class);

 // Java Strings will need to be encoded into a byte-sequence.
 String mystring = "foo";
 Tensor<String> s = Tensor.create(mystring.getBytes("UTF-8"), String.class);

 // Valid: Matrix of String tensors.
 // Each element might have a different length.
 byte[][][] matrix = new byte[2][2][];
 matrix[0][0] = "this".getBytes("UTF-8");
 matrix[0][1] = "is".getBytes("UTF-8");
 matrix[1][0] = "a".getBytes("UTF-8");
 matrix[1][1] = "matrix".getBytes("UTF-8");
 Tensor<String> m = Tensor.create(matrix, String.class);
 

พารามิเตอร์
obj วัตถุที่จะแปลงเป็น Tensor<T> โปรดทราบว่าเข้ากันได้กับประเภท T หรือไม่จะไม่ถูกตรวจสอบโดยระบบประเภท สำหรับการสร้างชนิดเซฟของเทนเซอร์ใช้ Tensors
ชนิด คลาสอ็อบเจ็กต์ที่แสดงประเภท T.
พ่น
IllegalArgumentException ถ้า obj เข้ากันไม่ได้กับระบบประเภท TensorFlow

DataType สาธารณะ dataType ()

ส่งคืน DataType ขององค์ประกอบที่เก็บไว้ใน Tensor

สาธารณะ double doubleValue ()

ส่งคืนค่าในสเกลาร์ Double เทนเซอร์

พ่น
IllegalArgumentException ถ้า Tensor ไม่ได้เป็นตัวแทนสเกลาร์คู่

Tensor สาธารณะ <U> คาดหวัง (ประเภท Class <U>)

ส่งคืนวัตถุ Tensor นี้ด้วยชนิด Tensor<U> วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อกำหนดค่าประเภท Tensor<?>

พารามิเตอร์
ชนิด อาร์เรย์ใด ๆ (ไม่ใช่ null) ของชนิดที่ถูกต้อง
พ่น
IllegalArgumentException หากชนิดข้อมูลจริงของวัตถุนี้ไม่ตรงกับประเภท U

ลอยสาธารณะ floatValue ()

ส่งคืนค่าใน scalar Float tensor

พ่น
IllegalArgumentException ถ้า Tensor ไม่ได้แสดงถึงเซนต์คิตส์และเนวิส

int สาธารณะ intValue ()

ส่งคืนค่าในเทนเซอร์ Integer สเกลาร์

พ่น
IllegalArgumentException ถ้า Tensor ไม่ได้เป็นตัวแทนของเซนต์คิตส์และเนวิส

longValue สาธารณะยาว ()

ส่งคืนค่าในสเกลาร์ Long tensor

พ่น
IllegalArgumentException ถ้า Tensor ไม่ได้แสดงถึงสเกลาร์แบบยาว

numBytes สาธารณะ ()

ส่งคืนขนาดของข้อมูลเมตริกซ์เป็นไบต์

int numDimensions สาธารณะ ()

ส่งคืนจำนวนมิติ (บางครั้งเรียกว่า อันดับ ) ของ Tensor

จะเป็น 0 สำหรับสเกลาร์ 1 สำหรับเวกเตอร์ 2 สำหรับเมทริกซ์ 3 สำหรับเทนเซอร์ 3 มิติเป็นต้น

numElements int สาธารณะ ()

ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบในมุมมองแบบแบน (1-D) ของเทนเซอร์

สาธารณะยาว [] รูปร่าง ()

ส่งคืน รูปร่าง ของ Tensor เช่นขนาดของแต่ละมิติ

ผลตอบแทน
 • อาร์เรย์ที่องค์ประกอบ i-th เป็นขนาดของมิติที่ i ของเทนเซอร์

สาธารณะ String toString ()

ส่งคืนสตริงที่อธิบายประเภทและรูปร่างของ Tensor

โมฆะสาธารณะ writeTo (LongBuffer dst)

เขียนข้อมูลของเทนเซอร์แบบ Long ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด

คัดลอกองค์ประกอบ numElements() ไปยังบัฟเฟอร์

พารามิเตอร์
DST บัฟเฟอร์ปลายทาง
พ่น
BufferOverflowException หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในบัฟเฟอร์ที่กำหนดสำหรับข้อมูลในเมตริกซ์นี้
IllegalArgumentException ถ้าประเภทข้อมูลเทนเซอร์ไม่ Long

โมฆะสาธารณะ writeTo (DoubleBuffer dst)

เขียนข้อมูลของเทนเซอร์ Double ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด

คัดลอกองค์ประกอบ numElements() ไปยังบัฟเฟอร์

พารามิเตอร์
DST บัฟเฟอร์ปลายทาง
พ่น
BufferOverflowException หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในบัฟเฟอร์ที่กำหนดสำหรับข้อมูลในเมตริกซ์นี้
IllegalArgumentException หากประเภทข้อมูลเทนเซอร์ไม่ใช่ Double

โมฆะสาธารณะ writeTo (IntBuffer dst)

เขียนข้อมูลของเทนเซอร์ Integer ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด

คัดลอกองค์ประกอบ numElements() ไปยังบัฟเฟอร์

พารามิเตอร์
DST บัฟเฟอร์ปลายทาง
พ่น
BufferOverflowException หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในบัฟเฟอร์ที่กำหนดสำหรับข้อมูลในเมตริกซ์นี้
IllegalArgumentException หากชนิดข้อมูลเมตริกซ์ไม่ใช่ Integer

โมฆะสาธารณะ writeTo (ByteBuffer dst)

เขียนข้อมูลเทนเซอร์ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด

คัดลอก numBytes() ไบต์ไปยังบัฟเฟอร์ตามลำดับไบต์ดั้งเดิมสำหรับประเภทดั้งเดิม

พารามิเตอร์
DST บัฟเฟอร์ปลายทาง
พ่น
BufferOverflowException หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในบัฟเฟอร์ที่กำหนดสำหรับข้อมูลในเมตริกซ์นี้

โมฆะสาธารณะ writeTo (FloatBuffer dst)

เขียนข้อมูลของ Float เทนเซอร์ลงในบัฟเฟอร์ที่กำหนด

คัดลอกองค์ประกอบ numElements() ไปยังบัฟเฟอร์

พารามิเตอร์
DST บัฟเฟอร์ปลายทาง
พ่น
BufferOverflowException หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในบัฟเฟอร์ที่กำหนดสำหรับข้อมูลในเมตริกซ์นี้
IllegalArgumentException หากประเภทข้อมูลเทนเซอร์ไม่ใช่ Float