از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

تشخیص اشیا

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت مدل های TF Hub را ببینید

این Colab استفاده از یک ماژول TF-Hub را نشان می دهد که برای انجام تشخیص اشیا آموزش دیده است.

برپایی

واردات و تعاریف عملکرد

# For running inference on the TF-Hub module.
import tensorflow as tf

import tensorflow_hub as hub

# For downloading the image.
import matplotlib.pyplot as plt
import tempfile
from six.moves.urllib.request import urlopen
from six import BytesIO

# For drawing onto the image.
import numpy as np
from PIL import Image
from PIL import ImageColor
from PIL import ImageDraw
from PIL import ImageFont
from PIL import ImageOps

# For measuring the inference time.
import time

# Print Tensorflow version
print(tf.__version__)

# Check available GPU devices.
print("The following GPU devices are available: %s" % tf.test.gpu_device_name())
2.7.0
The following GPU devices are available: /device:GPU:0

استفاده مثال

توابع کمکی برای دانلود تصاویر و تجسم.

کد تجسم از اقتباس TF شی API تشخیص برای ساده ترین قابلیت های مورد نیاز.

def display_image(image):
 fig = plt.figure(figsize=(20, 15))
 plt.grid(False)
 plt.imshow(image)


def download_and_resize_image(url, new_width=256, new_height=256,
               display=False):
 _, filename = tempfile.mkstemp(suffix=".jpg")
 response = urlopen(url)
 image_data = response.read()
 image_data = BytesIO(image_data)
 pil_image = Image.open(image_data)
 pil_image = ImageOps.fit(pil_image, (new_width, new_height), Image.ANTIALIAS)
 pil_image_rgb = pil_image.convert("RGB")
 pil_image_rgb.save(filename, format="JPEG", quality=90)
 print("Image downloaded to %s." % filename)
 if display:
  display_image(pil_image)
 return filename


def draw_bounding_box_on_image(image,
                ymin,
                xmin,
                ymax,
                xmax,
                color,
                font,
                thickness=4,
                display_str_list=()):
 """Adds a bounding box to an image."""
 draw = ImageDraw.Draw(image)
 im_width, im_height = image.size
 (left, right, top, bottom) = (xmin * im_width, xmax * im_width,
                ymin * im_height, ymax * im_height)
 draw.line([(left, top), (left, bottom), (right, bottom), (right, top),
       (left, top)],
      width=thickness,
      fill=color)

 # If the total height of the display strings added to the top of the bounding
 # box exceeds the top of the image, stack the strings below the bounding box
 # instead of above.
 display_str_heights = [font.getsize(ds)[1] for ds in display_str_list]
 # Each display_str has a top and bottom margin of 0.05x.
 total_display_str_height = (1 + 2 * 0.05) * sum(display_str_heights)

 if top > total_display_str_height:
  text_bottom = top
 else:
  text_bottom = top + total_display_str_height
 # Reverse list and print from bottom to top.
 for display_str in display_str_list[::-1]:
  text_width, text_height = font.getsize(display_str)
  margin = np.ceil(0.05 * text_height)
  draw.rectangle([(left, text_bottom - text_height - 2 * margin),
          (left + text_width, text_bottom)],
          fill=color)
  draw.text((left + margin, text_bottom - text_height - margin),
       display_str,
       fill="black",
       font=font)
  text_bottom -= text_height - 2 * margin


def draw_boxes(image, boxes, class_names, scores, max_boxes=10, min_score=0.1):
 """Overlay labeled boxes on an image with formatted scores and label names."""
 colors = list(ImageColor.colormap.values())

 try:
  font = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/liberation/LiberationSansNarrow-Regular.ttf",
               25)
 except IOError:
  print("Font not found, using default font.")
  font = ImageFont.load_default()

 for i in range(min(boxes.shape[0], max_boxes)):
  if scores[i] >= min_score:
   ymin, xmin, ymax, xmax = tuple(boxes[i])
   display_str = "{}: {}%".format(class_names[i].decode("ascii"),
                   int(100 * scores[i]))
   color = colors[hash(class_names[i]) % len(colors)]
   image_pil = Image.fromarray(np.uint8(image)).convert("RGB")
   draw_bounding_box_on_image(
     image_pil,
     ymin,
     xmin,
     ymax,
     xmax,
     color,
     font,
     display_str_list=[display_str])
   np.copyto(image, np.array(image_pil))
 return image

ماژول را اعمال کنید

یک تصویر عمومی را از Open Images v4 بارگیری کنید، به صورت محلی ذخیره کنید و نمایش دهید.

# By Heiko Gorski, Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naxos_Taverna.jpg
image_url = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Naxos_Taverna.jpg" 
downloaded_image_path = download_and_resize_image(image_url, 1280, 856, True)
Image downloaded to /tmp/tmpu_02gvdt.jpg.

png

یک ماژول تشخیص شی را انتخاب کنید و روی تصویر دانلود شده اعمال کنید. ماژول ها:

 • FasterRCNN + InceptionResNet V2: دقت بالا،
 • SSD + mobilenet V2: کوچک و سریع می باشد.
module_handle = "https://tfhub.dev/google/faster_rcnn/openimages_v4/inception_resnet_v2/1"

detector = hub.load(module_handle).signatures['default']
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
def load_img(path):
 img = tf.io.read_file(path)
 img = tf.image.decode_jpeg(img, channels=3)
 return img
def run_detector(detector, path):
 img = load_img(path)

 converted_img = tf.image.convert_image_dtype(img, tf.float32)[tf.newaxis, ...]
 start_time = time.time()
 result = detector(converted_img)
 end_time = time.time()

 result = {key:value.numpy() for key,value in result.items()}

 print("Found %d objects." % len(result["detection_scores"]))
 print("Inference time: ", end_time-start_time)

 image_with_boxes = draw_boxes(
   img.numpy(), result["detection_boxes"],
   result["detection_class_entities"], result["detection_scores"])

 display_image(image_with_boxes)
run_detector(detector, downloaded_image_path)
Found 100 objects.
Inference time: 37.78577899932861

png

تصاویر بیشتر

انجام استنتاج بر روی برخی از تصاویر اضافی با ردیابی زمان.

image_urls = [
 # Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Coleoptera_of_the_British_islands_(Plate_125)_(8592917784).jpg
 "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/The_Coleoptera_of_the_British_islands_%28Plate_125%29_%288592917784%29.jpg",
 # By Américo Toledano, Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Maim%C3%B3nides,_Campus_Universitario_de_Rabanales_007.jpg
 "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Biblioteca_Maim%C3%B3nides%2C_Campus_Universitario_de_Rabanales_007.jpg/1024px-Biblioteca_Maim%C3%B3nides%2C_Campus_Universitario_de_Rabanales_007.jpg",
 # Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_smaller_British_birds_(8053836633).jpg
 "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/The_smaller_British_birds_%288053836633%29.jpg",
 ]

def detect_img(image_url):
 start_time = time.time()
 image_path = download_and_resize_image(image_url, 640, 480)
 run_detector(detector, image_path)
 end_time = time.time()
 print("Inference time:",end_time-start_time)
detect_img(image_urls[0])
Image downloaded to /tmp/tmpuxkybwg_.jpg.
Found 100 objects.
Inference time: 1.385962724685669
Inference time: 1.8049812316894531

png

detect_img(image_urls[1])
Image downloaded to /tmp/tmp3wrs8a5l.jpg.
Found 100 objects.
Inference time: 0.8379817008972168
Inference time: 1.2247464656829834

png

detect_img(image_urls[2])
Image downloaded to /tmp/tmpu5bhhlnw.jpg.
Found 100 objects.
Inference time: 0.8334732055664062
Inference time: 1.394953966140747

png