نحوه تطبیق تصاویر با استفاده از DELF و TensorFlow Hub

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت مدل TF Hub را ببینید

TensorFlow توپی (TF-توپی) یک پلت فرم به اشتراک گذاشتن تخصص یادگیری ماشین بسته بندی شده در منابع قابل استفاده مجدد، ماژول ویژه قبل از آموزش دیده است.

در این COLAB، ما یک ماژول است که بسته بندی استفاده کنید DELF شبکه عصبی و منطق برای پردازش تصاویر به شناسایی keypoints و توصیف است. وزن از شبکه عصبی بر روی تصاویر از نشانه های آموزش دیده بودند همان طور که در این مقاله .

برپایی

pip install scikit-image
from absl import logging

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import Image, ImageOps
from scipy.spatial import cKDTree
from skimage.feature import plot_matches
from skimage.measure import ransac
from skimage.transform import AffineTransform
from six import BytesIO

import tensorflow as tf

import tensorflow_hub as hub
from six.moves.urllib.request import urlopen

داده

در سلول بعدی، URL دو تصویری را که می‌خواهیم با DELF پردازش کنیم، مشخص می‌کنیم تا آنها را مطابقت داده و مقایسه کنیم.

تصاویر را انتخاب کنید

دانلود، تغییر اندازه، ذخیره و نمایش تصاویر.

def download_and_resize(name, url, new_width=256, new_height=256):
 path = tf.keras.utils.get_file(url.split('/')[-1], url)
 image = Image.open(path)
 image = ImageOps.fit(image, (new_width, new_height), Image.ANTIALIAS)
 return image
image1 = download_and_resize('image_1.jpg', IMAGE_1_URL)
image2 = download_and_resize('image_2.jpg', IMAGE_2_URL)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(image1)
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(image2)
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg
7020544/7013850 [==============================] - 0s 0us/step
7028736/7013850 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg
14172160/14164194 [==============================] - 1s 0us/step
14180352/14164194 [==============================] - 1s 0us/step
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f333b5e2d10>

png

ماژول DELF را روی داده ها اعمال کنید

ماژول DELF یک تصویر را به عنوان ورودی می گیرد و نقاط قابل توجه را با بردارها توصیف می کند. سلول زیر شامل هسته منطق این colab است.

delf = hub.load('https://tfhub.dev/google/delf/1').signatures['default']
def run_delf(image):
 np_image = np.array(image)
 float_image = tf.image.convert_image_dtype(np_image, tf.float32)

 return delf(
   image=float_image,
   score_threshold=tf.constant(100.0),
   image_scales=tf.constant([0.25, 0.3536, 0.5, 0.7071, 1.0, 1.4142, 2.0]),
   max_feature_num=tf.constant(1000))
result1 = run_delf(image1)
result2 = run_delf(image2)

از مکان ها و بردارهای توضیحات برای مطابقت با تصاویر استفاده کنید

TensorFlow برای این پس پردازش و تجسم مورد نیاز نیست

def match_images(image1, image2, result1, result2):
 distance_threshold = 0.8

 # Read features.
 num_features_1 = result1['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 1's %d features" % num_features_1)

 num_features_2 = result2['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 2's %d features" % num_features_2)

 # Find nearest-neighbor matches using a KD tree.
 d1_tree = cKDTree(result1['descriptors'])
 _, indices = d1_tree.query(
   result2['descriptors'],
   distance_upper_bound=distance_threshold)

 # Select feature locations for putative matches.
 locations_2_to_use = np.array([
   result2['locations'][i,]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])
 locations_1_to_use = np.array([
   result1['locations'][indices[i],]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])

 # Perform geometric verification using RANSAC.
 _, inliers = ransac(
   (locations_1_to_use, locations_2_to_use),
   AffineTransform,
   min_samples=3,
   residual_threshold=20,
   max_trials=1000)

 print('Found %d inliers' % sum(inliers))

 # Visualize correspondences.
 _, ax = plt.subplots()
 inlier_idxs = np.nonzero(inliers)[0]
 plot_matches(
   ax,
   image1,
   image2,
   locations_1_to_use,
   locations_2_to_use,
   np.column_stack((inlier_idxs, inlier_idxs)),
   matches_color='b')
 ax.axis('off')
 ax.set_title('DELF correspondences')
match_images(image1, image2, result1, result2)
Loaded image 1's 233 features
Loaded image 2's 262 features
Found 49 inliers

png