Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Proste rozpoznawanie dźwięku: Rozpoznawanie słów kluczowych

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten poradnik pokazuje, jak Preprocesuj pliki audio w formacie WAV i budować i szkolić podstawową automatyczne rozpoznawanie mowy modelu (ASR) rozpoznawania dziesięć różnych słów. Będziesz korzystać część zbioru danych Mowa Commands ( Warden, 2018 ), który zawiera krótkie (jeden sekund lub mniej) klipy audio poleceń, takich jak „w dół”, „Go”, „lewy”, „nie”, " w prawo”, „stop”, „w górę” i „tak”.

Mowy w świecie rzeczywistym i rozpoznawania dźwiękowe systemy są złożone. Ale, jak klasyfikacji obrazu ze zbioru danych MNIST , ten poradnik powinien dać podstawową wiedzę na temat technik.

Ustawiać

Importuj niezbędne moduły i zależności. Pamiętaj, że będziesz używać Seaborn do wizualizacji w tym samouczku.

import os
import pathlib

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import tensorflow as tf

from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import models
from IPython import display

# Set the seed value for experiment reproducibility.
seed = 42
tf.random.set_seed(seed)
np.random.seed(seed)

Zaimportuj minizestaw danych poleceń mowy

Aby zaoszczędzić czas podczas ładowania danych, będziesz pracować z mniejszą wersją zestawu danych poleceń mowy. Oryginalny zestaw danych składa się z ponad 105 tysięcy plików audio w WAV (Waveform) Dźwięk formacie ludzi mówiąc 35 różnych słów. Te dane zostały zebrane przez Google i udostępnione na licencji CC BY.

Pobierz i rozpakuj mini_speech_commands.zip plik zawierający mniejsze zbiory danych Mowa poleceń z tf.keras.utils.get_file :

DATASET_PATH = 'data/mini_speech_commands'

data_dir = pathlib.Path(DATASET_PATH)
if not data_dir.exists():
 tf.keras.utils.get_file(
   'mini_speech_commands.zip',
   origin="http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/mini_speech_commands.zip",
   extract=True,
   cache_dir='.', cache_subdir='data')
Downloading data from http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/mini_speech_commands.zip
182083584/182082353 [==============================] - 6s 0us/step
182091776/182082353 [==============================] - 6s 0us/step

Klipy audio zbiorze danych są przechowywane w folderach odpowiadających ośmiu każdym poleceniu mowy: no , yes , down , go , left , up , right , a stop :

commands = np.array(tf.io.gfile.listdir(str(data_dir)))
commands = commands[commands != 'README.md']
print('Commands:', commands)
Commands: ['yes' 'go' 'left' 'right' 'up' 'down' 'stop' 'no']

Wyodrębnić pliki audio do listy o nazwie filenames i przetasować go:

filenames = tf.io.gfile.glob(str(data_dir) + '/*/*')
filenames = tf.random.shuffle(filenames)
num_samples = len(filenames)
print('Number of total examples:', num_samples)
print('Number of examples per label:',
   len(tf.io.gfile.listdir(str(data_dir/commands[0]))))
print('Example file tensor:', filenames[0])
Number of total examples: 8000
Number of examples per label: 1000
Example file tensor: tf.Tensor(b'data/mini_speech_commands/up/05739450_nohash_2.wav', shape=(), dtype=string)

Podział filenames w szkolenia, walidacji i testowania zestawów przy stosunku 80:10:10, odpowiednio:

train_files = filenames[:6400]
val_files = filenames[6400: 6400 + 800]
test_files = filenames[-800:]

print('Training set size', len(train_files))
print('Validation set size', len(val_files))
print('Test set size', len(test_files))
Training set size 6400
Validation set size 800
Test set size 800

Przeczytaj pliki audio i ich etykiety

W tej sekcji wstępnie przetworzysz zbiór danych, tworząc zdekodowane tensory dla przebiegów i odpowiednich etykiet. Zwróć uwagę, że:

 • Każdy plik WAV zawiera dane szeregów czasowych z ustaloną liczbą próbek na sekundę.
 • Każda próbka reprezentuje amplitudę sygnału audio w tym czasie konkretnego.
 • W 16-bitowym systemie, jak pliki WAV w zbiorze mini Mowa Polecenia wartości amplitudy w zakresie od -32768 do 32767.
 • Częstotliwość próbkowania dla zbioru danych jest 16kHz.

Kształt tensora zwrócony przez tf.audio.decode_wav jest [samples, channels] , w których channels wynosi 1 do mono lub 2 do stereo. Minizestaw danych poleceń mowy zawiera tylko nagrania mono.

test_file = tf.io.read_file(DATASET_PATH+'/down/0a9f9af7_nohash_0.wav')
test_audio, _ = tf.audio.decode_wav(contents=test_file)
test_audio.shape
TensorShape([13654, 1])

Teraz zdefiniujmy funkcję, która wstępnie przetwarza nieprzetworzone pliki audio WAV zestawu danych na tensory audio:

def decode_audio(audio_binary):
 # Decode WAV-encoded audio files to `float32` tensors, normalized
 # to the [-1.0, 1.0] range. Return `float32` audio and a sample rate.
 audio, _ = tf.audio.decode_wav(contents=audio_binary)
 # Since all the data is single channel (mono), drop the `channels`
 # axis from the array.
 return tf.squeeze(audio, axis=-1)

Zdefiniuj funkcję, która tworzy etykiety przy użyciu katalogów nadrzędnych dla każdego pliku:

 • Rozdzielić ścieżki pliku do tf.RaggedTensor S (tensorów o poszarpanych wymiarach-z plastrów, które mogą mieć różne długości).
def get_label(file_path):
 parts = tf.strings.split(
   input=file_path,
   sep=os.path.sep)
 # Note: You'll use indexing here instead of tuple unpacking to enable this
 # to work in a TensorFlow graph.
 return parts[-2]

Zdefiniować inny pomocnik funk- get_waveform_and_label -To stawia to wszystko razem:

 • Wejście to nazwa pliku audio WAV.
 • Dane wyjściowe to krotka zawierająca tensory audio i etykiet gotowe do nadzorowanego uczenia się.
def get_waveform_and_label(file_path):
 label = get_label(file_path)
 audio_binary = tf.io.read_file(file_path)
 waveform = decode_audio(audio_binary)
 return waveform, label

Zbuduj zestaw szkoleniowy, aby wyodrębnić pary etykiet audio:

Później zbudujesz zestawy do walidacji i testów, używając podobnej procedury.

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

files_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(train_files)

waveform_ds = files_ds.map(
  map_func=get_waveform_and_label,
  num_parallel_calls=AUTOTUNE)

Narysujmy kilka przebiegów dźwiękowych:

rows = 3
cols = 3
n = rows * cols
fig, axes = plt.subplots(rows, cols, figsize=(10, 12))

for i, (audio, label) in enumerate(waveform_ds.take(n)):
 r = i // cols
 c = i % cols
 ax = axes[r][c]
 ax.plot(audio.numpy())
 ax.set_yticks(np.arange(-1.2, 1.2, 0.2))
 label = label.numpy().decode('utf-8')
 ax.set_title(label)

plt.show()

png

Konwertuj przebiegi na spektrogramy

Przebiegi w zestawie danych są reprezentowane w dziedzinie czasu. Następnie będziesz przekształcić przebiegi z sygnałów w dziedzinie czasu do czasu sygnałów w dziedzinie częstotliwości obliczając skróconego czasu transformaty Fouriera (STFT) przekonwertować przebiegi jako spektrogramów , które pokazują zmiany częstotliwości w czasie i może być reprezentowane jako obrazy 2D. Wprowadzisz obrazy spektrogramu do swojej sieci neuronowej, aby wytrenować model.

Transformaty Fouriera ( tf.signal.fft ) konwertuje sygnał do jego składowych częstotliwości, ale traci wszystkie informacje o czasie. Dla porównania, STFT ( tf.signal.stft ) rozdziela sygnał na oknach czasowych i biegnie transformaty Fouriera na każdym oknie, zachowując pewną informację czasową, a wracając tensora 2D, które można uruchomić na standardowych zwoje.

Utwórz funkcję użytkową do konwersji przebiegów na spektrogramy:

 • Przebiegi muszą mieć tę samą długość, aby po konwersji na spektrogram wyniki miały podobne wymiary. Można to zrobić, po prostu zero-dopełnienie klipy audio, które są krótsze niż jeden drugiego (wykorzystujące tf.zeros ).
 • Dzwoniąc tf.signal.stft wybierz frame_length i frame_step parametry takie, że wygenerowany spektogram „obraz” jest prawie kwadratowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat doboru parametrów STFT, odnoszą się do tego filmu Coursera o przetwarzaniu sygnału audio i STFT.
 • STFT tworzy tablicę liczb zespolonych reprezentujących wielkość i fazę. Jednak w tym kursie będziesz używać tylko wielkość, którą można czerpać stosując tf.abs na wyjściu tf.signal.stft .
def get_spectrogram(waveform):
 # Zero-padding for an audio waveform with less than 16,000 samples.
 input_len = 16000
 waveform = waveform[:input_len]
 zero_padding = tf.zeros(
   [16000] - tf.shape(waveform),
   dtype=tf.float32)
 # Cast the waveform tensors' dtype to float32.
 waveform = tf.cast(waveform, dtype=tf.float32)
 # Concatenate the waveform with `zero_padding`, which ensures all audio
 # clips are of the same length.
 equal_length = tf.concat([waveform, zero_padding], 0)
 # Convert the waveform to a spectrogram via a STFT.
 spectrogram = tf.signal.stft(
   equal_length, frame_length=255, frame_step=128)
 # Obtain the magnitude of the STFT.
 spectrogram = tf.abs(spectrogram)
 # Add a `channels` dimension, so that the spectrogram can be used
 # as image-like input data with convolution layers (which expect
 # shape (`batch_size`, `height`, `width`, `channels`).
 spectrogram = spectrogram[..., tf.newaxis]
 return spectrogram

Następnie zacznij eksplorować dane. Wydrukuj kształty tensoryzowanego kształtu fali z jednego przykładu oraz odpowiadający mu spektrogram i odtwórz oryginalny dźwięk:

for waveform, label in waveform_ds.take(1):
 label = label.numpy().decode('utf-8')
 spectrogram = get_spectrogram(waveform)

print('Label:', label)
print('Waveform shape:', waveform.shape)
print('Spectrogram shape:', spectrogram.shape)
print('Audio playback')
display.display(display.Audio(waveform, rate=16000))
Label: up
Waveform shape: (11606,)
Spectrogram shape: (124, 129, 1)
Audio playback

Teraz zdefiniuj funkcję wyświetlania spektrogramu:

def plot_spectrogram(spectrogram, ax):
 if len(spectrogram.shape) > 2:
  assert len(spectrogram.shape) == 3
  spectrogram = np.squeeze(spectrogram, axis=-1)
 # Convert the frequencies to log scale and transpose, so that the time is
 # represented on the x-axis (columns).
 # Add an epsilon to avoid taking a log of zero.
 log_spec = np.log(spectrogram.T + np.finfo(float).eps)
 height = log_spec.shape[0]
 width = log_spec.shape[1]
 X = np.linspace(0, np.size(spectrogram), num=width, dtype=int)
 Y = range(height)
 ax.pcolormesh(X, Y, log_spec)

Wykreśl przebieg w czasie z przykładu i odpowiadający mu spektrogram (częstotliwości w czasie):

fig, axes = plt.subplots(2, figsize=(12, 8))
timescale = np.arange(waveform.shape[0])
axes[0].plot(timescale, waveform.numpy())
axes[0].set_title('Waveform')
axes[0].set_xlim([0, 16000])

plot_spectrogram(spectrogram.numpy(), axes[1])
axes[1].set_title('Spectrogram')
plt.show()

png

Teraz zdefiniuj funkcję, która przekształca zbiór danych przebiegu w spektrogramy i odpowiadające im etykiety jako identyfikatory całkowite:

def get_spectrogram_and_label_id(audio, label):
 spectrogram = get_spectrogram(audio)
 label_id = tf.argmax(label == commands)
 return spectrogram, label_id

Mapa get_spectrogram_and_label_id poprzek elementów w zbiorze danych z Dataset.map :

spectrogram_ds = waveform_ds.map(
 map_func=get_spectrogram_and_label_id,
 num_parallel_calls=AUTOTUNE)

Zbadaj spektrogramy pod kątem różnych przykładów zbioru danych:

rows = 3
cols = 3
n = rows*cols
fig, axes = plt.subplots(rows, cols, figsize=(10, 10))

for i, (spectrogram, label_id) in enumerate(spectrogram_ds.take(n)):
 r = i // cols
 c = i % cols
 ax = axes[r][c]
 plot_spectrogram(spectrogram.numpy(), ax)
 ax.set_title(commands[label_id.numpy()])
 ax.axis('off')

plt.show()

png

Zbuduj i wytrenuj model

Powtórz wstępne przetwarzanie zestawu szkoleniowego na zestawach walidacyjnych i testowych:

def preprocess_dataset(files):
 files_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(files)
 output_ds = files_ds.map(
   map_func=get_waveform_and_label,
   num_parallel_calls=AUTOTUNE)
 output_ds = output_ds.map(
   map_func=get_spectrogram_and_label_id,
   num_parallel_calls=AUTOTUNE)
 return output_ds
train_ds = spectrogram_ds
val_ds = preprocess_dataset(val_files)
test_ds = preprocess_dataset(test_files)

Wsadowe zestawy uczące i walidacyjne do uczenia modelu:

batch_size = 64
train_ds = train_ds.batch(batch_size)
val_ds = val_ds.batch(batch_size)

Dodaj Dataset.cache i Dataset.prefetch operacje odczytu w celu zmniejszenia opóźnień podczas szkolenia modelu:

train_ds = train_ds.cache().prefetch(AUTOTUNE)
val_ds = val_ds.cache().prefetch(AUTOTUNE)

W modelu użyjesz prostej splotowej sieci neuronowej (CNN), ponieważ przekształciłeś pliki audio w obrazy spektrogramów.

Twój tf.keras.Sequential model będzie korzystać z następujących warstw wstępnego przetwarzania Keras:

Dla Normalization warstwy, jej adapt metoda najpierw trzeba nazwać na danych treningowych w celu obliczenia zagregowanych statystyk (czyli średnią i odchylenie standardowe).

for spectrogram, _ in spectrogram_ds.take(1):
 input_shape = spectrogram.shape
print('Input shape:', input_shape)
num_labels = len(commands)

# Instantiate the `tf.keras.layers.Normalization` layer.
norm_layer = layers.Normalization()
# Fit the state of the layer to the spectrograms
# with `Normalization.adapt`.
norm_layer.adapt(data=spectrogram_ds.map(map_func=lambda spec, label: spec))

model = models.Sequential([
  layers.Input(shape=input_shape),
  # Downsample the input.
  layers.Resizing(32, 32),
  # Normalize.
  norm_layer,
  layers.Conv2D(32, 3, activation='relu'),
  layers.Conv2D(64, 3, activation='relu'),
  layers.MaxPooling2D(),
  layers.Dropout(0.25),
  layers.Flatten(),
  layers.Dense(128, activation='relu'),
  layers.Dropout(0.5),
  layers.Dense(num_labels),
])

model.summary()
Input shape: (124, 129, 1)
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 resizing (Resizing)     (None, 32, 32, 1)     0     
                                 
 normalization (Normalizatio (None, 32, 32, 1)    3     
 n)                               
                                 
 conv2d (Conv2D)       (None, 30, 30, 32)    320    
                                 
 conv2d_1 (Conv2D)      (None, 28, 28, 64)    18496   
                                 
 max_pooling2d (MaxPooling2D (None, 14, 14, 64)    0     
 )                                
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 14, 14, 64)    0     
                                 
 flatten (Flatten)      (None, 12544)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 128)        1605760  
                                 
 dropout_1 (Dropout)     (None, 128)        0     
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 8)         1032   
                                 
=================================================================
Total params: 1,625,611
Trainable params: 1,625,608
Non-trainable params: 3
_________________________________________________________________

Skonfiguruj model Keras z optymalizatorem Adama i stratą entropii krzyżowej:

model.compile(
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'],
)

Trenuj model przez 10 epok w celach demonstracyjnych:

EPOCHS = 10
history = model.fit(
  train_ds,
  validation_data=val_ds,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks=tf.keras.callbacks.EarlyStopping(verbose=1, patience=2),
)
Epoch 1/10
100/100 [==============================] - 13s 40ms/step - loss: 1.7404 - accuracy: 0.3823 - val_loss: 1.3372 - val_accuracy: 0.5550
Epoch 2/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 1.1776 - accuracy: 0.5903 - val_loss: 0.9747 - val_accuracy: 0.6600
Epoch 3/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.9027 - accuracy: 0.6778 - val_loss: 0.8096 - val_accuracy: 0.7150
Epoch 4/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.7647 - accuracy: 0.7316 - val_loss: 0.7325 - val_accuracy: 0.7625
Epoch 5/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.6492 - accuracy: 0.7658 - val_loss: 0.6697 - val_accuracy: 0.7688
Epoch 6/10
100/100 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.5796 - accuracy: 0.7937 - val_loss: 0.6108 - val_accuracy: 0.7875
Epoch 7/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.5261 - accuracy: 0.8117 - val_loss: 0.5708 - val_accuracy: 0.8087
Epoch 8/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.4747 - accuracy: 0.8267 - val_loss: 0.5429 - val_accuracy: 0.8163
Epoch 9/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.4427 - accuracy: 0.8428 - val_loss: 0.5379 - val_accuracy: 0.8175
Epoch 10/10
100/100 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.3927 - accuracy: 0.8637 - val_loss: 0.5320 - val_accuracy: 0.8213

Wykreślmy krzywe utraty treningu i walidacji, aby sprawdzić, jak poprawił się Twój model podczas uczenia:

metrics = history.history
plt.plot(history.epoch, metrics['loss'], metrics['val_loss'])
plt.legend(['loss', 'val_loss'])
plt.show()

png

Oceń wydajność modelu

Uruchom model na zestawie testowym i sprawdź wydajność modelu:

test_audio = []
test_labels = []

for audio, label in test_ds:
 test_audio.append(audio.numpy())
 test_labels.append(label.numpy())

test_audio = np.array(test_audio)
test_labels = np.array(test_labels)
y_pred = np.argmax(model.predict(test_audio), axis=1)
y_true = test_labels

test_acc = sum(y_pred == y_true) / len(y_true)
print(f'Test set accuracy: {test_acc:.0%}')
Test set accuracy: 84%

Wyświetl macierz pomyłek

Użyj matrycy zamieszanie , by sprawdzić, jak dobrze model nie klasyfikowania każdej z komend w zestawie testowym:

confusion_mtx = tf.math.confusion_matrix(y_true, y_pred)
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(confusion_mtx,
      xticklabels=commands,
      yticklabels=commands,
      annot=True, fmt='g')
plt.xlabel('Prediction')
plt.ylabel('Label')
plt.show()

png

Uruchom wnioskowanie na pliku audio

Na koniec zweryfikuj dane wyjściowe prognozowania modelu, korzystając z wejściowego pliku audio osoby, która mówi „nie”. Jak dobrze spisuje się Twój model?

sample_file = data_dir/'no/01bb6a2a_nohash_0.wav'

sample_ds = preprocess_dataset([str(sample_file)])

for spectrogram, label in sample_ds.batch(1):
 prediction = model(spectrogram)
 plt.bar(commands, tf.nn.softmax(prediction[0]))
 plt.title(f'Predictions for "{commands[label[0]]}"')
 plt.show()

png

Jak sugeruje dane wyjściowe, twój model powinien rozpoznać polecenie audio jako „nie”.

Następne kroki

Ten samouczek zademonstrował, jak przeprowadzić prostą klasyfikację dźwięku/automatyczne rozpoznawanie mowy przy użyciu splotowej sieci neuronowej z TensorFlow i Pythonem. Aby dowiedzieć się więcej, rozważ następujące zasoby: