Uzmanlar için TensorFlow 2 hızlı başlangıç

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

Bu bir Google İşbirliği not defteri dosyasıdır. Python programları doğrudan tarayıcıda çalıştırılır; bu, TensorFlow'u öğrenmenin ve kullanmanın harika bir yoludur. Bu öğreticiyi takip etmek için, bu sayfanın üst kısmındaki düğmeyi tıklayarak not defterini Google Colab'da çalıştırın.

 1. Colab'de bir Python çalışma zamanına bağlanın: Menü çubuğunun sağ üst kısmında BAĞLAN öğesini seçin.
 2. Tüm not defteri kod hücrelerini çalıştırın : Runtime > Run all öğesini seçin.

TensorFlow 2'yi indirip yükleyin. TensorFlow'u programınıza aktarın:

TensorFlow'u programınıza aktarın:

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D
from tensorflow.keras import Model

MNIST veri setini yükleyin ve hazırlayın.

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis].astype("float32")
x_test = x_test[..., tf.newaxis].astype("float32")

Veri kümesini toplu tf.data getirmek ve karıştırmak için tf.data kullanın:

train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  (x_train, y_train)).shuffle(10000).batch(32)

test_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_test, y_test)).batch(32)

tf.keras modeli alt sınıflama API'sini kullanarak tf.keras modelini oluşturun:

class MyModel(Model):
 def __init__(self):
  super(MyModel, self).__init__()
  self.conv1 = Conv2D(32, 3, activation='relu')
  self.flatten = Flatten()
  self.d1 = Dense(128, activation='relu')
  self.d2 = Dense(10)

 def call(self, x):
  x = self.conv1(x)
  x = self.flatten(x)
  x = self.d1(x)
  return self.d2(x)

# Create an instance of the model
model = MyModel()

Eğitim için bir optimize edici ve kayıp işlevi seçin:

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()

Modelin kaybını ve doğruluğunu ölçmek için metrikleri seçin. Bu metrikler, çağlar boyunca değerleri biriktirir ve ardından genel sonucu yazdırır.

train_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='train_accuracy')

test_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='test_loss')
test_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='test_accuracy')

Modeli eğitmek içintf.GradientTape kullanın:

@tf.function
def train_step(images, labels):
 with tf.GradientTape() as tape:
  # training=True is only needed if there are layers with different
  # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
  predictions = model(images, training=True)
  loss = loss_object(labels, predictions)
 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

 train_loss(loss)
 train_accuracy(labels, predictions)

Modeli test edin:

@tf.function
def test_step(images, labels):
 # training=False is only needed if there are layers with different
 # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
 predictions = model(images, training=False)
 t_loss = loss_object(labels, predictions)

 test_loss(t_loss)
 test_accuracy(labels, predictions)
EPOCHS = 5

for epoch in range(EPOCHS):
 # Reset the metrics at the start of the next epoch
 train_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()
 test_loss.reset_states()
 test_accuracy.reset_states()

 for images, labels in train_ds:
  train_step(images, labels)

 for test_images, test_labels in test_ds:
  test_step(test_images, test_labels)

 print(
  f'Epoch {epoch + 1}, '
  f'Loss: {train_loss.result()}, '
  f'Accuracy: {train_accuracy.result() * 100}, '
  f'Test Loss: {test_loss.result()}, '
  f'Test Accuracy: {test_accuracy.result() * 100}'
 )
Epoch 1, Loss: 0.13717158138751984, Accuracy: 95.86000061035156, Test Loss: 0.06587446480989456, Test Accuracy: 97.82999420166016
Epoch 2, Loss: 0.043185196816921234, Accuracy: 98.68500518798828, Test Loss: 0.05287541449069977, Test Accuracy: 98.27999877929688
Epoch 3, Loss: 0.022479964420199394, Accuracy: 99.26499938964844, Test Loss: 0.06215928494930267, Test Accuracy: 98.1500015258789
Epoch 4, Loss: 0.013441390357911587, Accuracy: 99.55000305175781, Test Loss: 0.06074066460132599, Test Accuracy: 98.23999786376953
Epoch 5, Loss: 0.009441041387617588, Accuracy: 99.6883316040039, Test Loss: 0.054912615567445755, Test Accuracy: 98.5199966430664

Görüntü sınıflandırıcı artık bu veri kümesinde ~%98 doğruluk için eğitilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için TensorFlow eğitimlerini okuyun.