BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

คลาสสุดท้ายสาธารณะ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

สร้างหมายเลขอ้างอิงให้กับ BoostedTreesEnsembleResource

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options แบบคงที่
คอนเทนเนอร์ (คอนเทนเนอร์สตริง)
BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp ใหม่
เอาท์พุต <?>
BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options แบบคงที่
sharedName (สตริง ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

คอนเทนเนอร์ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options สาธารณะแบบคงที่ (คอนเทนเนอร์สตริง)

สร้าง BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp สาธารณะแบบคงที่ ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

ทรัพยากร เอาท์พุท สาธารณะ <?> ()

BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options สาธารณะแบบคงที่ (สตริงชื่อที่ใช้ร่วม กัน )