ChooseFastestDataset

คลาสสุดท้ายสาธารณะ SelectFastestDataset

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
เลือกชุดข้อมูลที่เร็ว ที่สุดแบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Iterable< Operand <?>> inputDatasets, Long numExperiments, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ SelectFastestDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สาธารณะคง SelectFastestDataset สร้าง ( ขอบเขตขอบเขต Iterable < Operand <?>> inputDatasets, Long numExperiments, List <Class <?>> outputTypes, List < Shape > outputShapes)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ SelectFastestDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ChooseFastestDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()