CollectiveAllToAllV3

คลาสสุดท้ายสาธารณะ CollectiveAllToAllV3

แลกเปลี่ยนเทนเซอร์หลายตัวที่มีประเภทและรูปร่างเหมือนกันร่วมกัน

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ CollectiveAllToAllV3.ตัวเลือก แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ CollectiveAllToAllV3

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T ขยายหมายเลข> CollectiveAllToAllV3 <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Operand <?> communicator, Operand <Integer> groupAssignment, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CollectiveAllToAllV3 ใหม่
เอาท์พุต <T>
CollectiveAllToAllV3.Options แบบคงที่
หมดเวลาวินาที (ลอยหมดเวลาวินาที)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง CollectiveAllToAllV3 <T> สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Operand <?> communicator, Operand <Integer> groupAssignment, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CollectiveAllToAllV3 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ CollectiveAllToAllV3

ข้อมูล เอาท์พุท สาธารณะ <T> ()

สาธารณะ CollectiveAllToAllV3.Options หมดเวลาวินาที (ลอยหมดเวลาวินาที)