KmeansPlusPlusInitialization

คลาสสุดท้ายสาธารณะ KmeansPlusPlusInitialization

เลือกแถวอินพุต num_to_sample โดยใช้เกณฑ์ KMeans++

แถวของจุดจะถือว่าเป็นจุดอินพุต สุ่มเลือกหนึ่งแถว แถวถัดไปจะถูกสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นเป็นสัดส่วนกับระยะห่าง L2 ยกกำลังสองจากแถวที่ใกล้ที่สุดที่เลือกจนถึงขณะนี้ แถว num_to_sample ได้รับการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <โฟลต>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
การเริ่มต้น KmeansPlusPlus แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <Float> จุด, ตัวดำเนินการ <Long> numToSample, ตัวดำเนินการ <Long> เมล็ด, ตัวดำเนินการ <Long> numRetriesPerSample)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ KmeansPlusPlusInitialization ใหม่
เอาท์พุต <โฟลต>
ตัวอย่าง ()
เมทริกซ์ของรูปร่าง (num_to_sample, d)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Float> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

การสร้าง KmeansPlusPlusInitialization แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <Float> จุด, ตัวดำเนินการ <Long> numToSample, ตัวดำเนินการ <Long> เมล็ด, ตัวดำเนินการ <Long> numRetriesPerSample)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ KmeansPlusPlusInitialization ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คะแนน เมทริกซ์ของรูปร่าง (n, d) แถวจะถือว่าเป็นจุดอินพุต
numToตัวอย่าง สเกลาร์ จำนวนแถวที่จะสุ่มตัวอย่าง ค่านี้ต้องไม่มากกว่า n
เมล็ดพันธุ์ สเกลาร์ เมล็ดพันธุ์สำหรับการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม
numRetriesPerSample สเกลาร์ สำหรับแต่ละแถวที่ถูกสุ่มตัวอย่าง พารามิเตอร์นี้จะระบุจำนวนจุดเพิ่มเติมที่จะดึงจากการแจกแจงปัจจุบันก่อนที่จะเลือกจุดที่ดีที่สุด หากมีการระบุค่าลบ ระบบจะใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อสุ่มตัวอย่างจุดเพิ่มเติม O(log(num_to_sample))
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ KmeansPlusPlusInitialization

ตัวอย่าง เอาต์พุต สาธารณะ <Float> ()

เมทริกซ์ของรูปร่าง (num_to_sample, d) แถวตัวอย่าง