TensorListScatter

TensorListScatter คลาสสุดท้ายสาธารณะ

สร้าง TensorList โดยการจัดทำดัชนีลงใน Tensor

สมาชิกของ TensorList แต่ละตัวจะสอดคล้องกับหนึ่งแถวของอินพุตเทนเซอร์ ซึ่งระบุโดยดัชนีที่กำหนด (ดู tf.gather )

เทนเซอร์: เทนเซอร์อินพุต ดัชนี: ดัชนีที่ใช้ในการจัดทำดัชนีในรายการ element_shape: รูปร่างขององค์ประกอบในรายการ (สามารถระบุได้น้อยกว่ารูปร่างของเมตริกซ์) output_handle: TensorList

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T, U ขยายจำนวน> TensorListScatter
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <T> เทนเซอร์ ตัวดำเนินการ <Integer> ดัชนี ตัวดำเนินการ <U> elementShape)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ TensorListScatter ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

การสร้าง TensorListScatter คงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <T> เทนเซอร์, ดัชนี ตัวดำเนินการ <Integer>, ตัวดำเนินการ <U> elementShape)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ TensorListScatter ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ TensorListScatter

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> outputHandle ()