aeslc

 • Mô tả :

Một bộ sưu tập các email của nhân viên trong Tập đoàn Enron.

Có hai tính năng:

Tách ra ví dụ
'test' 1.906
'train' 14,436
'validation' 1.960
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'email_body': Text(shape=(), dtype=string),
  'subject_line': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
email_body Chữ sợi dây
chủ đề_dòng Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@misc{zhang2019email,
  title={This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation},
  author={Rui Zhang and Joel Tetreault},
  year={2019},
  eprint={1906.03497},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}