amazon_us_reviews

 • توضیحات :

نظرات مشتریان آمازون (با نام مستعار نظرات محصول) یکی از محصولات نمادین آمازون است. در یک دوره بیش از دو دهه از اولین بررسی در سال 1995، میلیون ها مشتری آمازون بیش از صد میلیون نقد را برای بیان نظرات و توصیف تجربیات خود در مورد محصولات در وب سایت Amazon.com ارائه کرده اند. این باعث می‌شود نظرات مشتریان آمازون منبعی غنی از اطلاعات برای محققان دانشگاهی در زمینه‌های پردازش زبان طبیعی (NLP)، بازیابی اطلاعات (IR) و یادگیری ماشینی (ML) باشد. بر این اساس، ما این داده ها را برای تحقیقات بیشتر در رشته های مختلف مرتبط با درک تجربیات محصول مشتری منتشر می کنیم. به طور خاص، این مجموعه داده برای نشان دادن نمونه‌ای از ارزیابی‌ها و نظرات مشتریان، تنوع در درک یک محصول در مناطق جغرافیایی، و قصد تبلیغاتی یا سوگیری در بررسی‌ها ساخته شده است.

بیش از 130 میلیون نقد مشتری به عنوان بخشی از این نسخه در دسترس محققان است. داده ها در فایل های TSV در سطل amazon-reviews-pds S3 در AWS US East Region موجود است. هر خط در فایل های داده مربوط به یک بررسی فردی است (برگه جدا شده، بدون نقل قول و کاراکترهای فرار).

هر مجموعه داده شامل ستون های زیر است: بازار - کد کشور 2 حرفی بازاری که بررسی در آن نوشته شده است. customer_id - شناسه تصادفی که می تواند برای جمع آوری نظرات نوشته شده توسط یک نویسنده استفاده شود. review_id - شناسه منحصر به فرد بررسی. product_id - شناسه محصول منحصربه‌فرد که بررسی به آن مربوط می‌شود. در مجموعه داده چند زبانه، نظرات مربوط به یک محصول در کشورهای مختلف را می توان بر اساس محصول_id یکسان گروه بندی کرد. product_parent - شناسه تصادفی که می تواند برای جمع آوری نظرات برای همان محصول استفاده شود. product_title - عنوان محصول. product_category - دسته بندی محصول گسترده ای که می تواند برای گروه بندی نظرات استفاده شود (همچنین برای گروه بندی مجموعه داده ها به بخش های منسجم استفاده می شود). star_rating - رتبه بندی 1-5 ستاره این بررسی. helpful_votes - تعداد رای های مفید. total_votes - تعداد کل آرایی که بررسی دریافت کرده است. vine - نقد به عنوان بخشی از برنامه Vine نوشته شده است. verified_purchase - بررسی در مورد خرید تأیید شده است. review_headline - عنوان بررسی. review_body - متن بررسی. review_date - تاریخی که بررسی نوشته شده است.

FeaturesDict({
  'data': FeaturesDict({
    'customer_id': string,
    'helpful_votes': int32,
    'marketplace': string,
    'product_category': string,
    'product_id': string,
    'product_parent': string,
    'product_title': string,
    'review_body': string,
    'review_date': string,
    'review_headline': string,
    'review_id': string,
    'star_rating': int32,
    'total_votes': int32,
    'verified_purchase': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
    'vine': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  }),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
داده ها FeaturesDict
data/customer_id تانسور رشته
داده/رای_های مفید تانسور int32
داده/بازار تانسور رشته
داده/دسته_محصول تانسور رشته
data/product_id تانسور رشته
data/product_parent تانسور رشته
داده/عنوان_محصول تانسور رشته
داده/بازبینی_بدن تانسور رشته
داده/تاریخ_بررسی تانسور رشته
data/review_headline تانسور رشته
data/review_id تانسور رشته
داده/رتبه_ستاره تانسور int32
داده/کل_رای تانسور int32
data/verified_purchase ClassLabel int64
داده / تاک ClassLabel int64

amazon_us_reviews/Wireless_v1_00 (پیکربندی پیش‌فرض)

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Wireless_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.59 GiB

 • حجم مجموعه داده : 7.21 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 9,002,021

amazon_us_reviews/Watches_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Watches_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 155.42 MiB

 • حجم مجموعه داده : 753.08 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 960,872

amazon_us_reviews/Video_Games_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Video_Games_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 453.19 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.78 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,785,997

amazon_us_reviews/Video_DVD_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Video_DVD_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.41 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.31 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,069,140

amazon_us_reviews/Video_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Video_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 132.49 MiB

 • حجم مجموعه داده : 465.08 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 380,604

amazon_us_reviews/Toys_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Toys_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 799.61 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.61 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 4,864,249

amazon_us_reviews/Tools_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Tools_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 318.32 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.37 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,741,100

amazon_us_reviews/Sports_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Sports_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 832.06 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.64 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 4,850,360

amazon_us_reviews/Software_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Software_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 89.66 MiB

 • حجم مجموعه داده : 366.16 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 341,931

amazon_us_reviews/Shoes_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Shoes_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 612.50 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.06 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 4,366,916

amazon_us_reviews/Pet_Products_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Pet_Products_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 491.92 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.11 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2,643,619

amazon_us_reviews/Personal_Care_Appliances_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Personal_Care_Appliances_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 16.82 MiB

 • حجم مجموعه داده : 75.03 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 85981

amazon_us_reviews/PC_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon PC_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.41 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.93 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 6,908,554

amazon_us_reviews/Outdoors_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Outdoors_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 428.16 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.83 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2,302,401

amazon_us_reviews/Office_Products_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Office_Products_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 488.59 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.12 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2,642,434

amazon_us_reviews/Musical_Instruments_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Musical_Instruments_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 184.43 MiB

 • حجم مجموعه داده : 792.16 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 904,765

amazon_us_reviews/Music_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Music_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.42 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.16 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 4,751,577

amazon_us_reviews/Mobile_Electronics_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Mobile_Electronics_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 21.81 MiB

 • حجم مجموعه داده : 94.97 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 104,975

amazon_us_reviews/Mobile_Apps_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Mobile_Apps_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 532.11 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.13 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,033,376

amazon_us_reviews/Major_Appliances_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Major_Appliances_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 23.23 MiB

 • حجم مجموعه داده : 96.36 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 96901

amazon_us_reviews/Luggage_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Luggage_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 57.53 MiB

 • حجم مجموعه داده : 274.07 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 348,657

amazon_us_reviews/Lawn_and_Garden_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Lawn_and_Garden_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 464.22 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.00 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2,557,288

amazon_us_reviews/Kitchen_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Kitchen_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 887.63 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.85 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 4,880,466

amazon_us_reviews/Jewelry_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Jewelry_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 235.58 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.22 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,767,753

amazon_us_reviews/Home_Improvement_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Home_Improvement_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 480.02 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.08 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2,634,781

amazon_us_reviews/Home_Entertainment_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Home_Entertainment_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 184.22 MiB

 • حجم مجموعه داده : 741.78 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 705,889

amazon_us_reviews/Home_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Home_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.01 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.60 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 6,221,559

amazon_us_reviews/Health_Personal_Care_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Health_Personal_Care_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 964.34 MiB

 • حجم مجموعه داده : 4.21 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,331,449

amazon_us_reviews/grocery_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Grocery_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 382.74 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.77 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2,402,458

amazon_us_reviews/Gift_Card_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Gift_Card_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 11.57 MiB

 • حجم مجموعه داده : 93.82 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 149,086

amazon_us_reviews/Furniture_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Furniture_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 142.08 MiB

 • حجم مجموعه داده : 646.69 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 792,113

amazon_us_reviews/Electronics_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Electronics_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 666.45 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.74 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 3,093,869

amazon_us_reviews/Digital_Video_Games_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Video_Games_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 26.17 MiB

 • حجم مجموعه داده : 124.19 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 145,431

amazon_us_reviews/Digital_Video_Download_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Video_Download_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 483.49 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.68 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 4,057,147

amazon_us_reviews/Digital_Software_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Software_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 18.12 MiB

 • حجم مجموعه داده : 89.59 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 102,084

amazon_us_reviews/Digital_Music_Purchase_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Music_Purchase_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 241.82 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.20 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,688,884

amazon_us_reviews/Digital_Ebook_Purchase_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Ebook_Purchase_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 2.51 GiB

 • حجم مجموعه داده : 10.82 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 12,520,722

amazon_us_reviews/Camera_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Camera_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 422.15 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.69 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,801,974

amazon_us_reviews/Books_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Books_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 2.55 GiB

 • حجم مجموعه داده : 10.01 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 10,319,090

amazon_us_reviews/Beauty_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Beauty_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 871.73 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.88 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,115,666

amazon_us_reviews/Baby_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Baby_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 340.84 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.45 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,752,932

amazon_us_reviews/Automotive_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Automotive_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 555.18 MiB

 • حجم مجموعه داده : 2.54 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 3,514,942

amazon_us_reviews/Apparel_v1_00

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Apparel_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 618.59 MiB

 • حجم مجموعه داده : 3.99 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,906,333

amazon_us_reviews/Digital_Ebook_Purchase_v1_01

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Ebook_Purchase_v1_01 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.21 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.87 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,101,693

amazon_us_reviews/Books_v1_01

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Books_v1_01 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 2.51 GiB

 • حجم مجموعه داده : 8.48 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 6,106,719

amazon_us_reviews/Books_v1_02

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Books_v1_02 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه مخصوص به خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 1.24 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.15 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 3,105,520