anli

 • Mô tả :

Adversarial NLI (ANLI) là một bộ dữ liệu điểm chuẩn NLI quy mô lớn, được thu thập thông qua quy trình lặp đi lặp lại giữa con người và mô hình đối nghịch trong vòng lặp.

FeaturesDict({
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'uid': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
định nghĩa bài văn Chữ sợi dây
giả thuyết Chữ sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64
uid Chữ sợi dây
@inproceedings{Nie2019AdversarialNA,
  title = "Adversarial NLI: A New Benchmark for Natural Language Understanding",
  author = "Nie, Yixin and
   Williams, Adina and
   Dinan, Emily and
   Bansal, Mohit and
   Weston, Jason and
   Kiela, Douwe",
   year="2019",
  url ="https://arxiv.org/abs/1910.14599"
}

anli/r1 (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Round One

 • Kích thước tập dữ liệu : 9.04 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.000
'train' 16,946
'validation' 1.000

anli/r2

 • Mô tả cấu hình : Round Two

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.39 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.000
'train' 45,460
'validation' 1.000

anli/r3

 • Mô tả cấu hình : Round Three

 • Kích thước tập dữ liệu : 47.03 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.200
'train' 100,459
'validation' 1.200