austin_buds_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Sự miêu tả :

Nhiệm vụ nhà bếp cách điệu Franka

Tách ra Ví dụ
'train' 50
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(24,), dtype=float32),
      'wrist_image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (7,) phao32 Hành động của robot, bao gồm [6x tư thế delta tác động cuối, 1x vị trí tay cầm].
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (128, 128, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính.
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (24,) phao32 Trạng thái robot, bao gồm [góc khớp robot 7x, vị trí kẹp 1x, ma trận đồng nhất bộ phận tác động cuối robot 16x].
bước/quan sát/hình ảnh cổ tay Hình ảnh (128, 128, 3) uint8 Camera đeo tay quan sát RGB.
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
 • Trích dẫn :
@article{zhu2022bottom,
 title={Bottom-Up Skill Discovery From Unsegmented Demonstrations for Long-Horizon Robot Manipulation},
 author={Zhu, Yifeng and Stone, Peter and Zhu, Yuke},
 journal={IEEE Robotics and Automation Letters},
 volume={7},
 number={2},
 pages={4126--4133},
 year={2022},
 publisher={IEEE}
}