berkeley_gnm_recon

 • Sự miêu tả :

điều hướng địa hình

Tách ra Ví dụ
'train' 11.834
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(2,), dtype=float64),
    'action_angle': Tensor(shape=(3,), dtype=float64),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float64),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(120, 160, 3), dtype=uint8),
      'position': Tensor(shape=(2,), dtype=float64),
      'state': Tensor(shape=(3,), dtype=float64),
      'yaw': Tensor(shape=(1,), dtype=float64),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float64),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (2,) phao64 Hành động của robot, bao gồm vị trí 2x
bước/hành động_angle Tenxơ (3,) phao64 Hành động của robot, bao gồm vị trí 2x, ngáp 1x
bước/giảm giá Vô hướng phao64 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (120, 160, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính.
bước đi/quan sát/vị trí Tenxơ (2,) phao64 vị trí robot
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (3,) phao64 Trạng thái robot, bao gồm [vị trí 2x, 1x yaw]
bước đi/quan sát/ngáp Tenxơ (1,) phao64 Robot ngáp
bước/phần thưởng Vô hướng phao64 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
 • Trích dẫn :
@inproceedings{
shah2021rapid,
title={ {Rapid Exploration for Open-World Navigation with Latent Goal Models} },
author={Dhruv Shah and Benjamin Eysenbach and Nicholas Rhinehart and Sergey Levine},
booktitle={5th Annual Conference on Robot Learning },
year={2021},
url={https://openreview.net/forum?id=d_SWJhyKfVw}
}