binarized_mnist

Một nhị phân hóa cụ thể của các hình ảnh MNIST ban đầu được sử dụng trong (Salakhutdinov & Murray, 2008). Bộ dữ liệu này thường được sử dụng để đánh giá các mô hình hình ảnh tổng quát, vì vậy nhãn không được cung cấp.

Tách ra ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
'validation' 10.000
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (28, 28, 1) uint8

Hình dung

  • trích dẫn :
@inproceedings{salakhutdinov2008quantitative,
title={On the quantitative analysis of deep belief networks},
author={Salakhutdinov, Ruslan and Murray, Iain},
booktitle={Proceedings of the 25th international conference on Machine learning},
pages={872--879},
year={2008},
organization={ACM}
}