binary_alpha_digits

  • Mô tả :

Các chữ số nhị phân 20x16 từ '0' đến '9' và chữ 'A' đến 'Z' viết hoa. 39 ví dụ của mỗi lớp.

Tách ra ví dụ
'train' 1.404
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=36),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (20, 16, 1) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

  • trích dẫn :