รถยนต์196

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล Cars ประกอบด้วยรูปภาพ 16,185 รูปจากรถยนต์ 196 คลาส ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นรูปภาพการฝึก 8,144 รูป และรูปภาพทดสอบ 8,041 รูป โดยแต่ละคลาสจะถูกแบ่งประมาณ 50-50 รูป โดยทั่วไปชั้นเรียนจะอยู่ที่ระดับยี่ห้อ รุ่น ปี เช่น 2012 Tesla Model S หรือ 2012 BMW M3 coupe

แยก ตัวอย่าง
'test' 8,041
'train' 8,144
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=196),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
บีบ็อกซ์ คุณสมบัติ BBox (4,) ลอย32
รหัส ข้อความ เชือก
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@inproceedings{KrauseStarkDengFei-Fei_3DRR2013,
title = {3D Object Representations for Fine-Grained Categorization},
booktitle = {4th International IEEE Workshop on 3D Representation and Recognition (3dRR-13)},
year = {2013},
address = {Sydney, Australia},
author = {Jonathan Krause and Michael Stark and Jia Deng and Li Fei-Fei}
}