کاساوا

کاساوا شامل تصاویر برگ برای گیاه کاساوا است که وضعیت سالم و چهار (4) بیماری را نشان می دهد. بیماری موزاییک کاساوا (CMD)، سوختگی باکتریایی کاساوا (CBB)، کنه کاساوا (CGM) و بیماری خط قهوه ای کاساوا (CBSD). مجموعه داده در مجموع از 9430 تصویر برچسب دار تشکیل شده است. 9430 تصاویر برچسب‌گذاری شده به یک مجموعه آموزشی (5656)، یک مجموعه آزمایشی (1885) و یک مجموعه اعتبارسنجی (1889) تقسیم می‌شوند. تعداد تصاویر در هر کلاس نامتعادل است و دو کلاس بیماری CMD و CBSD دارای 72٪ از تصاویر هستند.

شکاف مثال ها
'test' 1,885
'train' 5,656
'validation' 1889
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
تصویر/نام فایل متن رشته
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@misc{mwebaze2019icassava,
  title={iCassava 2019Fine-Grained Visual Categorization Challenge},
  author={Ernest Mwebaze and Timnit Gebru and Andrea Frome and Solomon Nsumba and Jeremy Tusubira},
  year={2019},
  eprint={1908.02900},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}