Cat_vs_dogs

  • Mô tả :

Một tập hợp lớn các hình ảnh của mèo và chó. Có 1738 hình ảnh bị lỗi bị bỏ đi.

Tách ra Các ví dụ
'train' 23.262
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Các tính năng
hình ảnh Hình ảnh (Không có, Không có, 3) tf.uint8
hình ảnh / tên tệp Chữ tf.string
nhãn mác ClassLabel tf.int64

Hình dung

  • Trích dẫn :
@Inproceedings (Conference){asirra-a-captcha-that-exploits-interest-aligned-manual-image-categorization,
author = {Elson, Jeremy and Douceur, John (JD) and Howell, Jon and Saul, Jared},
title = {Asirra: A CAPTCHA that Exploits Interest-Aligned Manual Image Categorization},
booktitle = {Proceedings of 14th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)},
year = {2007},
month = {October},
publisher = {Association for Computing Machinery, Inc.},
url = {https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/asirra-a-captcha-that-exploits-interest-aligned-manual-image-categorization/},
edition = {Proceedings of 14th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)},
}