แมวกับสุนัข

  • คำอธิบาย :

ชุดรูปภาพแมวและสุนัขชุดใหญ่ มีภาพที่เสียหายจำนวน 1,738 ภาพที่ถูกทิ้ง

แยก ตัวอย่าง
'train' 23,262
  • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
รูปภาพ/ชื่อไฟล์ ข้อความ เชือก
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

  • การอ้างอิง :
@Inproceedings (Conference){asirra-a-captcha-that-exploits-interest-aligned-manual-image-categorization,
author = {Elson, Jeremy and Douceur, John (JD) and Howell, Jon and Saul, Jared},
title = {Asirra: A CAPTCHA that Exploits Interest-Aligned Manual Image Categorization},
booktitle = {Proceedings of 14th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)},
year = {2007},
month = {October},
publisher = {Association for Computing Machinery, Inc.},
url = {https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/asirra-a-captcha-that-exploits-interest-aligned-manual-image-categorization/},
edition = {Proceedings of 14th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)},
}