Celeb_a_hq

Phiên bản chất lượng cao của bộ dữ liệu CELEBA, bao gồm 30000 hình ảnh ở độ phân giải 1024 x 1024.

Tách ra ví dụ
'train' 30.000
@article{DBLP:journals/corr/abs-1710-10196,
 author  = {Tero Karras and
        Timo Aila and
        Samuli Laine and
        Jaakko Lehtinen},
 title   = {Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1710.10196},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1710.10196},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1710.10196},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:42 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1710-10196},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

celeb_a_hq/1024 (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 1024 x 1024

 • Kích thước tập dữ liệu : 54.04 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(1024, 1024, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (1024, 1024, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/512

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 512 x 512

 • Kích thước tập dữ liệu : 15.33 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(512, 512, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (512, 512, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/256

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 256 x 256

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.21 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (256, 256, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/128

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 128 x 128

 • Kích thước tập dữ liệu : 1.13 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (128, 128, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/64

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 64 x 64

 • Kích thước tập dữ liệu : 310.94 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (64, 64, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/32

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 32 x 32

 • Kích thước tập dữ liệu : 85.39 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/16

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 16 x 16

 • Kích thước tập dữ liệu : 25.71 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(16, 16, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (16, 16, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/8

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 8 x 8

 • Kích thước tập dữ liệu : 9.42 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(8, 8, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (8, 8, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/4

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 4 x 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 5.10 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(4, 4, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (4, 4, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/2

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 2 x 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.94 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(2, 2, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (2, 2, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

celeb_a_hq/1

 • Mô tả cấu hình : Hình ảnh CelebaHQ ở độ phân giải 1 x 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.62 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Cấu trúc tính năng :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(1, 1, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (1, 1, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung