cfq

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu CFQ (và nó được phân tách) để đo lường tổng quát hóa thành phần.

Xem https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf để biết thông tin cơ bản.

Lưu ý về tập hợp xác thực: Vì nó có cùng phân phối với tập hợp thử nghiệm và chúng tôi quan tâm đến việc đo lường tổng quát hóa thành phần của một mô hình đối với phân phối thử nghiệm chưa biết , chúng tôi đề xuất rằng mọi điều chỉnh nên được thực hiện trên một tập hợp con của chuỗi chỉ thiết lập (xem phần 5.1 của bài báo).

Ví dụ sử dụng:

data = tfds.load('cfq/mcd1')
FeaturesDict({
  'query': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
truy vấn Chữ sợi dây
câu hỏi Chữ sợi dây
@inproceedings{Keysers2020,
 title={Measuring Compositional Generalization: A Comprehensive Method on
     Realistic Data},
 author={Daniel Keysers and Nathanael Sch"{a}rli and Nathan Scales and
     Hylke Buisman and Daniel Furrer and Sergii Kashubin and
     Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Lukasz Stafiniak and
     Tibor Tihon and Dmitry Tsarkov and Xiao Wang and Marc van Zee and
     Olivier Bousquet},
 booktitle={ICLR},
 year={2020},
 url={https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf},
}

cfq/mcd1 (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.75 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/mcd2

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.39 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/mcd3

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.22 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/câu hỏi_complexity_split

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.81 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 10.340
'train' 98,999
'validation' 10.339

cfq/câu hỏi_pattern_split

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.81 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,909
'train' 95,654
'validation' 12,115

cfq/query_complexity_split

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.81 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 9,512
'train' 100,654
'validation' 9,512

cfq/query_potype_split

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.81 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 12,589
'train' 94.600
'validation' 12,489

cfq/random_split

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.81 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,967
'train' 95,744
'validation' 11,967

cfq/cd0_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.72 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.45 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.76 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.04 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.36 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.36 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.93 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.58 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.23 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.54 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.18 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.23 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.76 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.10 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.10 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.02 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.13 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.1_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.44 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.90 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.12 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.68 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.61 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.63 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.63 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.39 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.53 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.2_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.64 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.08 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 52.11 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.25 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.94 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.71 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.71 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.86 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.43 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.3_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.32 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.52 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 47.40 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.18 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 47.86 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.01 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.01 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.70 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.94 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.4_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.98 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.00 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.91 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.26 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.27 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.87 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.87 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.52 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.62 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.5_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.48 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.32 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.36 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.85 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.07 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.86 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.86 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.42 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.52 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd0.6_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.54 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r1

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.75 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r2

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.07 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r3

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.22 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r4

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.12 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r5

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.80 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r6

 • Kích thước tập dữ liệu : 48.80 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r7

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.69 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r8

 • Kích thước tập dữ liệu : 51.39 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968

cfq/cd1_r9

 • Kích thước tập dữ liệu : 49.94 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 11,968
'train' 95,743
'validation' 11,968