شکوفه های گیلاس

 • توضیحات :

داده های فنولوژیکی تاریخی برای گلدهی درخت گیلاس در شهر کیوتو.

این داده ها از خاطرات و تواریخ مربوط به قرن 9 جمع آوری شده است. داده های قرن 9 تا 14 توسط Aono و Saito (2010؛ International Journal of Biometeorology, 54, 211-219) جمع آوری شد، در حالی که قرن 15 تا 21 توسط Aono و Kazui (2008؛ International Journal of Climatology, 28) جمع آوری شد. ، 905-914).

تمام تاریخ ها در تقویم میلادی بیان شده است.

تعداد نمونه: 1216

متغیرها:

 1. سال: سال CE (Internet)
 2. doy: روز سال اولین شکوفه. روز 89، 1 آوریل است. روز 119، 1 مه است. (شناور)
 3. دما: تخمین دمای مارس (شناور)
 4. temp_upper: بالای 95% کران تخمین (شناور)
 5. temp_lower: کران 95% کمتر برای تخمین (شناور)
شکاف مثال ها
'train' 1215
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'doy': float32,
  'temp': float32,
  'temp_lower': float32,
  'temp_upper': float32,
  'year': int32,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
دوای تانسور float32
دما تانسور float32
temp_lower تانسور float32
temp_upper تانسور float32
سال تانسور int32
 • نقل قول :
@ONLINE {
  author = "Aono, Yasuyuki",
  title = "Historical Series of Phenological data for Cherry Tree Flowering at Kyoto City (and March Mean Temperature Reconstructions)",
  year  = "2012",
  url  = "http://atmenv.envi.osakafu-u.ac.jp/aono/kyophenotemp4/"
}
،

 • توضیحات :

داده های فنولوژیکی تاریخی برای گلدهی درخت گیلاس در شهر کیوتو.

این داده ها از خاطرات و تواریخ مربوط به قرن 9 جمع آوری شده است. داده های قرن 9 تا 14 توسط Aono و Saito (2010؛ International Journal of Biometeorology, 54, 211-219) جمع آوری شد، در حالی که قرن 15 تا 21 توسط Aono و Kazui (2008؛ International Journal of Climatology, 28) جمع آوری شد. ، 905-914).

تمام تاریخ ها در تقویم میلادی بیان شده است.

تعداد نمونه: 1216

متغیرها:

 1. سال: سال CE (Internet)
 2. doy: روز سال اولین شکوفه. روز 89، 1 آوریل است. روز 119، 1 مه است. (شناور)
 3. دما: تخمین دمای مارس (شناور)
 4. temp_upper: بالای 95% کران تخمین (شناور)
 5. temp_lower: کران 95% کمتر برای تخمین (شناور)
شکاف مثال ها
'train' 1215
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'doy': float32,
  'temp': float32,
  'temp_lower': float32,
  'temp_upper': float32,
  'year': int32,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
دوای تانسور float32
دما تانسور float32
temp_lower تانسور float32
temp_upper تانسور float32
سال تانسور int32
 • نقل قول :
@ONLINE {
  author = "Aono, Yasuyuki",
  title = "Historical Series of Phenological data for Cherry Tree Flowering at Kyoto City (and March Mean Temperature Reconstructions)",
  year  = "2012",
  url  = "http://atmenv.envi.osakafu-u.ac.jp/aono/kyophenotemp4/"
}