Hoa anh đào

 • Mô tả :

Dữ liệu hiện tượng học lịch sử về sự ra hoa của cây anh đào tại thành phố Kyoto.

Dữ liệu này được thu thập từ nhật ký và biên niên sử có từ thế kỷ thứ 9. Dữ liệu từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 14 được thu thập bởi Aono và Saito (2010; International Journal of Biometeorology, 54, 211-219), trong khi thế kỷ 15 đến 21 được thu thập bởi Aono và Kazui (2008; International Journal of Climatology, 28 , 905-914).

Tất cả các ngày được thể hiện trong lịch Gregorian.

Số trường hợp: 1216

Biến:

 1. năm: Năm CE (int)
 2. doy: Ngày nở hoa đầu tiên trong năm. Ngày 89 là ngày 1 tháng 4. Ngày 119 là ngày 1 tháng 5 (thả nổi)
 3. temp: Ước tính nhiệt độ tháng 3 (thả nổi)
 4. temp_upper: Giới hạn trên 95% cho ước tính (float)
 5. temp_lower: Giới hạn dưới 95% cho ước tính (float)
Tách ra ví dụ
'train' 1.215
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'doy': float32,
  'temp': float32,
  'temp_lower': float32,
  'temp_upper': float32,
  'year': int32,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
đồ làm tenxơ phao32
nhiệt độ tenxơ phao32
temp_lower tenxơ phao32
temp_upper tenxơ phao32
năm tenxơ int32
 • trích dẫn :
@ONLINE {
  author = "Aono, Yasuyuki",
  title = "Historical Series of Phenological data for Cherry Tree Flowering at Kyoto City (and March Mean Temperature Reconstructions)",
  year  = "2012",
  url  = "http://atmenv.envi.osakafu-u.ac.jp/aono/kyophenotemp4/"
}
,

 • Mô tả :

Dữ liệu hiện tượng học lịch sử về sự ra hoa của cây anh đào tại thành phố Kyoto.

Dữ liệu này được thu thập từ nhật ký và biên niên sử có từ thế kỷ thứ 9. Dữ liệu từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 14 được thu thập bởi Aono và Saito (2010; International Journal of Biometeorology, 54, 211-219), trong khi thế kỷ 15 đến 21 được thu thập bởi Aono và Kazui (2008; International Journal of Climatology, 28 , 905-914).

Tất cả các ngày được thể hiện trong lịch Gregorian.

Số trường hợp: 1216

Biến:

 1. năm: Năm CE (int)
 2. doy: Ngày nở hoa đầu tiên trong năm. Ngày 89 là ngày 1 tháng 4. Ngày 119 là ngày 1 tháng 5 (thả nổi)
 3. temp: Ước tính nhiệt độ tháng 3 (thả nổi)
 4. temp_upper: Giới hạn trên 95% cho ước tính (float)
 5. temp_lower: Giới hạn dưới 95% cho ước tính (float)
Tách ra ví dụ
'train' 1.215
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'doy': float32,
  'temp': float32,
  'temp_lower': float32,
  'temp_upper': float32,
  'year': int32,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
đồ làm tenxơ phao32
nhiệt độ tenxơ phao32
temp_lower tenxơ phao32
temp_upper tenxơ phao32
năm tenxơ int32
 • trích dẫn :
@ONLINE {
  author = "Aono, Yasuyuki",
  title = "Historical Series of Phenological data for Cherry Tree Flowering at Kyoto City (and March Mean Temperature Reconstructions)",
  year  = "2012",
  url  = "http://atmenv.envi.osakafu-u.ac.jp/aono/kyophenotemp4/"
}