cifar100

Bộ dữ liệu này giống như CIFAR-10, ngoại trừ nó có 100 lớp chứa 600 hình ảnh mỗi lớp. Có 500 hình ảnh đào tạo và 100 hình ảnh thử nghiệm cho mỗi lớp. 100 lớp trong CIFAR-100 được nhóm thành 20 lớp cha. Mỗi hình ảnh đi kèm với nhãn "tinh" (lớp mà nó thuộc về) và nhãn "thô" (lớp cha mà nó thuộc về).

Tách ra ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'coarse_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
thô_nhãn LớpNhãn int64
Tôi Chữ sợi dây
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}
,

Bộ dữ liệu này giống như CIFAR-10, ngoại trừ nó có 100 lớp chứa 600 hình ảnh mỗi lớp. Có 500 hình ảnh đào tạo và 100 hình ảnh thử nghiệm cho mỗi lớp. 100 lớp trong CIFAR-100 được nhóm thành 20 lớp cha. Mỗi hình ảnh đi kèm với nhãn "tinh" (lớp mà nó thuộc về) và nhãn "thô" (lớp cha mà nó thuộc về).

Tách ra ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'coarse_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
thô_nhãn LớpNhãn int64
Tôi Chữ sợi dây
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}