cifar10

Bộ dữ liệu CIFAR-10 bao gồm 60000 hình ảnh màu 32x32 trong 10 lớp, với 6000 hình ảnh cho mỗi lớp. Có 50000 hình ảnh đào tạo và 10000 hình ảnh thử nghiệm.

Tách ra ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
Tôi Chữ sợi dây
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}