ซิฟาร์10

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล CIFAR-10 ประกอบด้วยรูปภาพสีขนาด 32x32 จำนวน 60,000 ภาพใน 10 คลาส โดยมีรูปภาพ 6,000 รูปต่อคลาส มีรูปภาพการฝึก 50,000 รูปและรูปภาพทดสอบ 10,000 รูป

แยก ตัวอย่าง
'test' 10,000
'train' 50,000
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
รหัส ข้อความ เชือก
ภาพ ภาพ (32, 32, 3) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}