cifar10_corrup

Cifar10Corrupted là tập dữ liệu được tạo bằng cách thêm 15 lỗi phổ biến + 4 lỗi phụ vào hình ảnh thử nghiệm trong bộ dữ liệu Cifar10. Bộ dữ liệu này bao gồm các hình ảnh thử nghiệm Cifar10 bị hỏng do các tác giả ban đầu tải lên.

Tách ra ví dụ
'test' 10.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64
 • Các khóa được giám sát (Xem as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • trích dẫn :

@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

cifar10_corrupted/brightness_1 (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: độ sáng, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.89 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/brightness_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ sáng, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.90 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/brightness_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ sáng, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.85 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/brightness_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: độ sáng, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.75 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/brightness_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: độ sáng, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.37 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/contrast_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ tương phản, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.41 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/contrast_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ tương phản, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.29 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/contrast_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ tương phản, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 17.18 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/contrast_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ tương phản, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 15.75 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/contrast_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: độ tương phản, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 12.56 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/def Focus_blur_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: defocus_blur, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.29 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/def Focus_blur_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: defocus_blur, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.45 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/def Focus_blur_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: defocus_blur, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.71 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/def Focus_blur_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: defocus_blur, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.19 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/def Focus_blur_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: defocus_blur, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.19 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/elastic_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: đàn hồi, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.89 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/elastic_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: đàn hồi, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.35 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/elastic_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: đàn hồi, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.01 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/elastic_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: đàn hồi, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.33 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/elastic_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: đàn hồi, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.97 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/fog_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương mù, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.12 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/fog_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương mù, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.16 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/fog_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương mù, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.61 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/fog_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương mù, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.35 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/fog_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương mù, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.21 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frost_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương giá, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.46 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frost_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương giá, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.44 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frost_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương giá, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.82 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frost_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương giá, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.02 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frost_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: sương giá, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.39 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: frosted_glass_blur, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.40 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: frosted_glass_blur, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.12 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: frosted_glass_blur, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.56 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: frosted_glass_blur, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.11 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: frosted_glass_blur, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.84 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_blur_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_blur, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.30 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_blur_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_blur, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.73 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_blur_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_blur, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.13 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_blur_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_blur, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.63 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_blur_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_blur, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 17.75 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_noise_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_noise, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 25.38 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_noise_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_noise, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 26.54 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_noise_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_noise, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 27.54 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_noise_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_noise, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 27.96 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/gaussian_noise_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: gaussian_noise, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 28.34 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/impulse_noise_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pulse_noise, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.63 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/impulse_noise_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pulse_noise, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.18 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/impulse_noise_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pulse_noise, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.64 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/impulse_noise_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pulse_noise, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 24.39 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/impulse_noise_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pulse_noise, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 24.98 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/jpeg_compression_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: jpeg_compression, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.39 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/jpeg_compression_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: jpeg_compression, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.06 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/jpeg_compression_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: jpeg_compression, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.92 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/jpeg_compression_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: jpeg_compression, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.73 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/jpeg_compression_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: jpeg_compression, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.42 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/motion_blur_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: motion_blur, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.55 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/motion_blur_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: motion_blur, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.90 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/motion_blur_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: motion_blur, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.39 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/motion_blur_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: motion_blur, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.39 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/motion_blur_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: motion_blur, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.96 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/pixelate_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pixelate, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.44 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/pixelate_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pixelate, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.92 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/pixelate_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pixelate, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.14 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/pixelate_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pixelate, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 15.69 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/pixelate_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: pixelate, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 12.41 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/saturate_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: bão hòa, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.58 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/saturate_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: bão hòa, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.03 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/saturate_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: bão hòa, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.01 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/saturate_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: bão hòa, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.88 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/saturate_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: bão hòa, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 21.59 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/shot_noise_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: shot_noise, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 24.64 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/shot_noise_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: shot_noise, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 25.50 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/shot_noise_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: shot_noise, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 26.66 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/shot_noise_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: shot_noise, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 26.85 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/shot_noise_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: shot_noise, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 26.11 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/snow_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: tuyết, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.65 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/snow_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: tuyết, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.55 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/snow_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp tham nhũng: tuyết, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.28 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/snow_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: tuyết, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.91 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/snow_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: tuyết, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.40 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/spatter_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: rải rác, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.59 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/spatter_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: rải rác, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.31 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/spatter_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: rải rác, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.97 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/spatter_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: rải rác, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 22.80 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/spatter_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: rải rác, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 23.44 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/speckle_noise_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: speckle_noise, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 24.59 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/speckle_noise_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: speckle_noise, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 25.85 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/speckle_noise_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: speckle_noise, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 26.38 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/speckle_noise_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: speckle_noise, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 27.28 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/speckle_noise_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: speckle_noise, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 28.01 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/zoom_blur_1

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: zoom_blur, mức độ nghiêm trọng: 1

 • Kích thước tập dữ liệu : 20.14 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/zoom_blur_2

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: zoom_blur, mức độ nghiêm trọng: 2

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.76 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/zoom_blur_3

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: zoom_blur, mức độ nghiêm trọng: 3

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.45 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/zoom_blur_4

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: zoom_blur, mức độ nghiêm trọng: 4

 • Kích thước tập dữ liệu : 19.20 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

cifar10_corrupted/zoom_blur_5

 • Mô tả cấu hình : Phương pháp hỏng: zoom_blur, mức độ nghiêm trọng: 5

 • Kích thước tập dữ liệu : 18.86 MiB

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung