کلیک کنید

CLIC مجموعه داده ای برای آهنگ فشرده سازی تصویر با اتلاف Challenge on Learned Image Compression 2020 است. این تصاویر حاوی ترکیبی از مجموعه داده‌های حرفه‌ای و تلفن همراه است که برای آموزش و معیار عملکرد اعوجاج نرخ استفاده می‌شوند. مجموعه داده شامل تصاویر RGB و خاکستری است. اگر یک تصویر در مقیاس خاکستری به عنوان یک تانسور 1 کانالی پردازش شود و یک تانسور 3 کاناله مورد انتظار باشد، ممکن است نیاز به رسیدگی خاصی داشته باشد.

این مجموعه داده حاوی داده‌های چالش P-Frame (فریم‌های تصویر YUV) نیست .

شکاف مثال ها
'test' 428
'train' 1633
'validation' 102
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8

تجسم

 • نقل قول :
@misc{CLIC2020,
 title = {Workshop and Challenge on Learned Image Compression (CLIC2020)},
 author = {George Toderici, Wenzhe Shi, Radu Timofte, Lucas Theis,
      Johannes Balle, Eirikur Agustsson, Nick Johnston, Fabian Mentzer},
 url = {http://www.compression.cc},
 year={2020},
 organization={CVPR}
}